Under lång tid mobbades eleven på Frölundaskolan.

Kommunen anklagas för att inte ha följt skollagens krav på att motverka kränkande behandling – och riskerar att få betala skadestånd till barnet.

Redan den 22 december förra året krävde Skolinspektionen att Göteborgs kommun skulle ”vidta åtgärder” för att leva upp till skollagens krav. Den ger eleven rätt till särskilt stöd och till utbildning och innebär att kommunen är skyldig att motverka kränkande behandling.

Men kränkningarna fortsatte.

Eleven utsattes för sparkar och tillmälen vid upprepade tillfällen, attackerades med metallrör, blev slagen i magen och  verbalt kränkt. Eleven stannade hemma från skolan för att slippa mobbarna.

Eleven har också uppgett att han blivit kränkt av skolans rektor.

Sent omsider utredde kommunen anmälan mot rektorn. Enligt en  rapport har ”rektorn uttalat sig olämpligt men att det inte funnits något uppsåt att lägga skulden på eleven X och att eleven X inte utsatts för diskriminering”.

På den punkten håller Skolinspektionen med:

”Skolinspektionen gör bedömningen att det av utredningen har framgått att rektorn har formulerat sig olämpligt, men uttalandet är inte att betrakta som kränkande behandling enligt skollagen.”

Skolan har försökt få kränkningarna mot eleven att upphöra. Men det har inte fungerat.

”Skolinspektionen konstaterar att Göteborgs kommun vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med kränkningarna. Åtgärderna har dock inte varit tillräckliga för att få kränkningarna att upphöra”, skriver Skolinspektionen.

”Eftersom kränkningarna av eleven inte har upphört har Göteborgs kommun inte uppfyllt skollagens krav att motverka kränkande behandling… Arbetet med att förebygga och förhindra kränkande behandling måste präglas av nolltolerans.

Skolinspektionen  kräver att Göteborgs kommun nu ”vidtar de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att eleven utsätts för kränkande behandling i framtiden” och att kommunen ser till att den mobbade elevens rätt till utbildning tillgodoses.

Barnombudsmannen kan komma att kräva skadestånd från kommunen för barnets räkning.

Föregående

Strid om kommunens mark vid Säve flygplats

Nästa

Världsstjärnor på cykel har styre i Frölunda