Qviding FIF ska betala tillbaka 30 procent av aktivitetsbidraget som klubben fuskat till sig.
Det beslöt idrotts-  och föreningsnämnden i veckan.

Nämnden fastställde förvaltningens förslag som såg ut så här:

”Sedan förvaltningen fick kännedom om att ledare inom Qviding FIF ifrågasatte hanteringen av föreningens närvarorapportering har förvaltningen liksom Riksidrottsförbundet försökt utreda omfattningen av den felaktiga hanteringen. Riksidrottsförbundet har begärt in alla närvarokort för hösten 2013 och våren 2014 för att kontrollera dessa.

Förvaltningen har vidtagit följande åtgärder:

Kontrollerat med Göteborgs Fotbollsförbund hur många anmälda lag föreningen haft i seriesystemet

Intervjuat representanter från föreningens ledning.
Deltagit vid styrelsemöte med föreningen.
Gjort stickprov på närvarokorten för våren 2014.
Kontrollerat föreningens hemsida där planbokning för föreningens anläggningar redovisas och jämfört med närvarolistorna via stickprov.
Gjort jämförelser med av föreningen tidigare inrapporterad närvaro.
Konsekvensbeskrivning utifrån kön:
Qviding FIF är en av stadens största fotbollsföreningar med över 1300 medlemmar. Av dessa är närmare 450 flickor/kvinnor, vilket gör föreningen till stadens största fotbollsförening för flickor/kvinnor.

Ekonomiska konsekvenser

Föreningen har vid förfrågan om riktigheten i inlämnad redovisning erkänt att man redovisat närvaron på otillbörligt sätt och har från och med hösten 2014 infört ett nytt redovisningssystem som förenklar rapporteringen av aktiviteter för ledarna. Föreningen kan med detta system också följa att alla ansvariga ledare sköter rapporteringen över tid. Samtliga ledare ska även ha genomgått utbildning i det nya systemet.
Den mediala uppmärksamhet Qviding FIF har fått under denna period har inneburit att föreningen tappat sponsorer och många medlemmar väntar med att betala in medlemsavgifter eftersom de är oroliga att föreningen kommer att försättas i konkurs.
 
Föreningen är även polisanmäld och polisutredning pågår. Resultatet av utredningen kan komma att påverka föreningen ytterligare negativ  ekonomiskt
Vårt förslag
Förvaltningen har uppdraget att verka för att barn och ungdomar ske erbjudas möjlighet till en rik och meningsfull fritid. Vi menar därför att det är angeläget att barn – och ungdomsverksamheten i Qviding FIF får möjlighet att fortsätta. Att föreningen hanterat närvarorapporteringen felaktigt har man erkänt och man har upprättat en handlingsplan
för att förändra detta.
Förvaltningen har som praxis, då vi finner att ansökningshandlingar inte är korrekta och att en förening har manipulerat närvaroredovisningen att göra ett procentuellt avdrag på
bidraget. Procentsatsen har varierat mellan 10 och 30 procent utifrån hur stora fel som kunnat fastställas.
Utifrån de kontroller vi gjort och den information vi förfogar över idag är vårt förslag till beslut att Qviding FIF blir återbetalningsskyldig med 30 procent, totalt cirka 100 tkr, av
för våren 2014 erhållet aktivitetsbidrag.
Orsaken till att vi väljer nivån 30 procent är att vi bedömer att omfattningen av inlämnade felaktiga uppgifter är avsevärd och det faktum att föreningen ansökt om bidrag trots att man varit medveten om att gällande regler inte följts.
Föreningen har varnats och upplysts om att om felaktigheterna upprepas riskerar föreningen att helt få avslag på sina ansökningar om aktivitetsbidrag.
Utöver ovanstående ekonomiska påföljd ska föreningen från och med nu redovisa närvarokorten till förvaltningen var tredje månad. Vi kommer även att utöka kontrollen av föreningens aktiviteter genom oannonserade besök vid träningar/matcher för att utifrån dessa stickprov få indikationer kring riktigheten i rapporteringen…”
Föregående

Till och med Skövde lyder under lagen

Nästa

Göteborgs kommun satsar miljoner på mjölkproduktion?