Fastighetskontoret vill investera 14,5 miljoner för mjölkproduktion på Häljereds gård i Olofstorp.

Kostnaden har dock gjort politikerna tveksamma. 

Fastighetskontoret har i uppdrag att utveckla kommunens jordbruksmark. Där ingår bland annat Häljereds gård som ska bli en modern mjölkgård med robotmjölkning och lösdrift.

Det har visat sig bli dyrare än vad som förutsågs från början.

Fastighetskontoret vill nu ha mer pengar för att kunna förverkliga nybygget av kostall.

Projektet beräknas kosta totalt 14,5 miljoner . I dagsläget finns sex miljoner avsatta i kontorets investeringsbudget för jordbrukssatsningen. Ytterligare 8,5 miljoner behövs. Därutöver vill fastighetskontoret ha ytterligare 800 000 per år eftersom investeringen uppges medföra ökade driftskostnader för fastighetskontoret.

När frågan var uppe på fastighetsnämndens sammanträde återremitterades ärendet. Politikerna ville ha bättre koll på ekonomin.

…projektet behöver värderas om. Vi måste väga de ökade kostnaderna mot andra investeringsbehov i Göteborgs stad. Det är dessutom svårt att försvara att Göteborgs Stad tar de ökade driftkostnaderna på en fastighet där näringsverksamhet bedrivs… Innan beslut om investeringar i Häljereds gård tas bör frågan därför utredas vidare”, skrev Hampus Magnusson (M) och Charlotte Darvik (FP) i ett yttrande till nämndens sammanträde.

… vad blir kostnaderna om man väljer att göra den nödvändiga upprustningen av byggnaden men väljer att göra en annan inriktning på verksamheten än just mjölkproduktion. Ska byggnaden fortsatt vara kvar i kommunal ägo? Finns intresse hos arrendatorn att ta över gården, eller hos någon annan om arrendatorn inte är intresserad?”

Satsningen på Häljereds gård motiveras så här:

 Djuren betar Lärjeåns dalgång enligt skötselplan för området.

 Det finns en långsiktighet hos arrendatorn.

 Häljered är den sista mjölkproducerande gården i kommunal ägo .

 Både byggnader och utrustning är nu mycket slitna och behöver moderniseras om gården ska kunna drivas vidare som en mjölkgård

 Kommande utökade djurskyddskrav

 Arrendatorn investerar själv två miljoner i en ny mjölkanläggning och foderhanteringssystem.

 Gården är i behov av omfattande modernisering av byggnaderna även om ovanstående projekt inte genomförs.

Efter utbyggnaden ska gården kunna ta emot besök av både skolbarn och allmänhet. Den ska bland annat visa hur en modern mjölkgård producerar sin egen energi genom att tillvarata och omvandla gårdens gödsel till lokal bioenergi för gårdens behov.

Arrendatorn planerar också att på sikt kunna sälja mjölk direkt till konsument.

Redan tidigare har besut tagits om att investera fyra miljonr för att anlägga en biogasanläggning när det nya kostallet tas i bruk. Biogasen ska användas för elproduktion för gårdens byggnader.

Föregående

Qviding får betala tillbaka 30 procent

Nästa

Konkurrensverket: "Varför skänker kommunen tre miljoner till byggbolaget Serneke?"