Västra Götalandsregionens ordförande Johnny Magnusson (M), tidigare ordföranden Gert-Inge Andersson (S) och förre ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg  Frank Andersson (S) får svidande kritik av regionens revisorer för vad som i klartext kallas mygel och vänskapskorruption. 

I fokus för revisorernas granskning – men utan att själv bli intervjuad eller klandrad – finns förre kommunalrådet i Göteborg, Jan Hallberg (M). Han slutade som kommunalråd i Göteborg 2011 och har bland annat arbetat som konsult i företagsfrågor.

Revisorerna inledde en granskning sedan Spanaren i somras avslöjat politikernas och regiondirektörens mygel för att rädda Citysjukhuset +7 undan miljonkrav och risk för konkurs efter påstått fusk.

Bakgrunden i korthet:

Det privatägda Citysjukhuset +7 är en paraplyorganisation med specialistläkare och en vårdcentral. Regionen betalar för vården enligt olika taxor.

Liksom många andra privata läkarmottagningar av liknande slag fastnade Citysjukhuset +7 i en kontroll och anklagades av regionen för omfattande fusk. Citysjukhuset +7 krävdes på återbetalning av sammantaget 4,6 miljoner. Sjukhuset riskerade dessutom att förlora sitt avtal med regionen och därmed framtida inkomster.

Tvisten med Citysjukhuset +7 hanterades liksom andra liknande fall av regionens beställardirektör, Ralph Harlid. Någon särbehandling av Citysjukhuset +7 gjordes inte från början.

Citysjukhusets chef, Anders Nordkvist, fruktade en konkurs. Eftersom han inte fick del av underlaget för fuskanklagelserna hade han svårt att försvara sig mot dem.

Han kontaktade Jan Hallberg (M), tidigare kommunalråd i Göteborg, och Frank Andersson (S) som då var ordförande i den nämnd i regionen som hade avtal med Citysjukhuset +7.

De två började agera.

Spanaren har tidigare berättat om hur Frank Andersson och Jan Hallberg – som båda satt i Operans styrelse och kände varandra väl sedan tidigare – kontaktade regionens dåvarande ordförande, socialdemokraten Gert-Inge Andersson och dess dåvarande vice ordförande, numera ordförande, moderaten Johnny Magnusson. Möten hölls och beställardirektören Ralph Harlid pressades att göra upp med Citysjukhuset +7 på avsevärt förmånligare villkor än andra privata vårdcentraler som hamnat i samma knipa.

Om detta skriver revisorerna (utan att nämna aktörerna vid namn varför Spanaren satt namnen inom parentes) bland annat:

”Vi har identifierat att ett fd kommunalråd i Göteborg (Jan Hallberg) har engagerat sig i tvisten för Citysjukhusets räkning. Det fd kommunalrådet sitter bland annat i styrelsen för GöteborgsOperan AB tillsammans med ordförande i HSN 5 (Frank Andersson) . Vidare har det fd kommunalrådet en lång partipolitisk relation med vice ordförande i Regionstyrelsen (Johnny Magnusson). Vår uppfattning är att det fd kommunalrådet har försökt påverka både ordförande i HSN 5 och vice ordförande i Regionstyrelsen till att engagera sig i tvisten, vilket de gjorde och i förlängningen innebar att beställardirektören (Ralph Harlid) övertygades att försöka nå en överenskommelse med Citysjukhuset utan en långdragen rättslig process.”

Om att regionens högsta politiker engagerade sig:

”… Vidare finns det skäl att tro att vice ordförande i Regionstyrelsen (Johnny Magnusson) och ordföranden i HSN 5 (Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg, Frank Andersson) har, genom en nära relation med ett fd kommunalråd i Göteborg (Jan Hallberg), tillika engagerad av Citysjukhuset i tvisten, låtit sig påverkas i sitt beslut att engagera sig i tvisten….”

Tvisten med Citysjukhuset … låg helt utanför Regionstyrelsens, ordförandes (Gert-Inge Andersson) och vice ordförandes (Johnny Magnusson) ansvarsområde. Antydan till att en intressekonflikt förelåg när det fd kommunlrådet engagerade sig för Citysjukhusets räkning, gör det än mer olämpligt av ordförande i HSN 5 (Frank Andersson) att engagera sig … ”

Olika behandling:

”Det går inte att veta hur tvisten slutat om de förtroendevalda valt att inte agera i tvisten, men vi har noterat några skillnader mot hantering av andra beslutade sanktioner; beräkningsmodellen för återkrävt belopp skiljer sig, inget vite påfördes och Citysjukhuset fick betala tillbaka krävda medel genom en återbetalningsplan, något tidigare sanktionerade vårdgivare inte medgivits. Det kan till och med funnits grund till att säga upp avtalet med Citysjukhuset i och med att Regionen nekades att genomföra en fördjupad revision. Detta har emellertid inte utretts.”

Risk för jäv:

”Vi har identifierat att det fanns personliga relationer mellan företrädare för Regionen och en av individerna som engagerade sig i tvisten för Citysjukhusets räkning. Detta ökar risken för jäv och/eller intressekonflikt när de förtroendevalda beslutar sig för att engagera sig i tvisten.”

”Som framkommit … har dåvarande ordföranden i HSN 5 engagerat sig i tvisten efter diverse påtryckningar från företrädare för Citysjukhuset. Till att börja med träffade ordföranden själv företrädaren för Citysjukhuset trots att HSNK och de externa juridiska rådgivarna avrådde till detta.”

Pressade Ralph Harlid: 

”Engagemanget från olika förtroendevalda politiker resulterar sedermera i ett informellt möte på Konserthuset i Göteborg den 25 februari 2014 där regiondirektören, ordförande i Regionstyrelsen, vice ordförande i Regionstyrelsen, ordförande i HSN 5, vice ordförande i HSN 5 och beställardirektören vid HSNK medverkar. Vid mötet framgår det tydligt från de förtroendevalda och regiondirektören att beställardirektören nu skall se till att träffa företrädarna för Citysjukhuset för att diskutera fram en överenskommelse. Beställardirektören ombeds frångå sin tidigare linje att inte ha personliga möten med part i tvist och istället ha ett möte och där försöka finna en lösning.”

De borde agera enligt lagar och regler:

Arbetet … ställer höga krav på likabehandling och tydlighet. Detta ställer också höga krav på en förtroendevald att agera i enlighet med gällande lagar, regelverk och fattade beslut. … ”en anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.  Involveringen från de förtroendevaldas sida…  är problematisk då detta kan uppfattas som att Regionen hanterar resultaten från verksamhetsrevisioner olika. Det lämnar också utrymme för att misstänka att förtroendevalda låtit sig påverkas i ett enskilt fall.”

Resultatet av politikernas inblandning:

”Jämfört med tidigare tvister har följande frånsteg från upparbetad praxis vid hantering av tvist identifierats:

• Vite har inte påförts

• Beräkningsmodellen av det belopp som återkrävs är inte samma som i tidigare tvister.

• Citysjukhuset har fått en avbetalningsplan för återbetalning, vilket andra vårdcentraler ej medgivits…”

”Den rent sakliga skadan kan vara att Regionen fått tillbaka mindre pengar från felaktiga utbetalningar och uteblivet vite samt att vårdcentraler inte har behandlats på ett likartat sätt vid revision och uppföljning.”

”Olämpligt”:

”… det är klart olämpligt att som förtroendevald kunna misstänkas att hen har låtit sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete.”

”Hade Regionen arbetat förebyggande kring jäv, intressekonflikter och förtroendeskadligt agerande kunde detta ha förhindrat att förtroendevalda valt att engagera sig i tvisten.”

”Det föreligger ett så kallat delikatessjäv kring inblandningen från förtroendevalda politiker.” 

Agerandet från förtroendevalda och tjänstemän i tvisten med Citysjukhuset har inte varit lämpligt.. Agerandet kan utifrån saklighet och opartiskhet starkt ifrågasättas. Oavsett orsaken till att delar av Regionstyrelsen, Regiondirektören och presidiet i HSN 5 ansåg att Beställardirektörens och HSNK:s hantering av tvisten inte var ändamålsenlig hade man inte rätt att påverka Beställardirektörens hantering…”

Frank Andersson, Jan Hallberg och deras politiska vänners inblandning resulterade i en överenskommelse med Citysjukhuset +7 den 19 maj 2014 på, jämfört med andra vårdinstitutioner i liknande situation, förmånliga villkor.

Fotnot
HSN 5 = Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg, Centrum-Väster
HSNK = Hälso och sjukvårdsnämndernas kansli kansli

Läs spanarens avslöjande som fick revisorerna att reagera:
Frank Andersson (S) ordnade en uppgörelse
Sjukvårdsskandalens bakgrund

Här kan du klicka dig vidare för att läsa revisorernas rapporter i sin helhet.

Läs också:
Jan Hallberg: Skulle jag inte få kontakta vänner
Göteborgsandan och korruptionen

Föregående

Jan Hallberg: Skulle jag inte få kontakta vänner för att förhindra rättsövergepp?

Nästa

Den unika skivsamlingen var nära ett övertagande