Göteborgs kommuns arbete med stadens budget strider mot lagen, hävdade Vägvalets Tom Heyman i somras och vände sig till domstol.

Nu har domen kommit:

Förvaltningsdomstolen ger makthavarna rätt.

Men frågan om det demokratiskt lämpliga kvarstår – att inte ge alla partier samma möjligheter att påverka budgeten.

Stadshuset - inget olagligt med budgetarbetet här, enligt förvaltningsrätten
Stadshuset – inget olagligt med budgetarbetet här, enligt förvaltningsrätten

– Kommunen skall upprätta en egen budget. Men det gör den inte. Budgeten sammanställs av socialdemokraternas kansli vid Järntorget.  Övriga partier har ingen insyn, sa Tom Heyman när han i somras överklagade fullmäktiges beslut att anta budget för det kommande året.

Heyman hänvisade bland annat till likställighetsprincipen som innebär att alla kommuninvånare ska behandlas lika.

I domen konstaterar förvaltningsrätten att den inte får pröva det överklagade beslutets lämplighet utan bara dess eventuella olaglighet.

”Vad … gäller likställighetsprincipen gör förvaltningsrätten följande bedömning. Likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar som befinner sig i samma situation ska behandlas lika om det inte finns någon saklig grund däremot. Enligt domstolen har principen tolkats som att den är tillämplig främst på forhållanden när en kommun möter sina medlemmar i sin funktion som just kommunmedlemmar”, skriver förvaltningsrätten.

”Det kan diskuteras i vilken omfattning likställighetsprincipen ska vara vägledande för forhållandet mellan olika politiska partier vid budgetarbetet. Oaktat detta är det svårt att med utgångspunkt från det som Tom Heyman anfört anse att kommunen rent generellt inte skulle behandla olika parter lika i budgetprocessen. Det framkommer av underlagen att stadsledningskontoret fastställer underlag för budgetarbetet som alla partier tar ta del av. Att de enskilda partierna därefter inte tar del av varandras närmare budgetberäkningar kan enligt domstolen inte vara en sådan icke saklig särbehandling som skulle kunna göra hela budgetbeslutet olagligt.”

Föregående

Folket lurade politikerna om trängselskatten

Nästa

Granskare: Ge de politiskt valda revisorerna bättre utbildning och färre uppdrag