Anders Ulfvarson, professor emeritus från Chalmers, underkänner den riskanalys kommunen lämnade in till mark- och miljödomstolen när planerna för nya Hisingsbron godkändes.

Ulfvarson, expert inom marin konstruktionsteknik,  har studerat riskanalysen på uppdrag av Sveriges redareförening som är emot den nya lågbron. Hans yttrande  är alltså en partsinlaga som följer med som bilaga till överklagandet av stadsplanen för nya bron.

Hans slutsatser är i sammandrag:

”De till domstolen ingivna riskanalyserna är otillräckligt underlag för att fatta ansvarsfulla beslut om broutformningen … inverkan av farligt gods (har) underskattats”.

”En allvarlig invändning är att samhällskostnader i form av stillestånd på bron och omdirigering av fordon i händelse av broskada helt förbigåtts. De dagliga trafikhindren av broöppning har heller inte kostnadsberäknats.”

”Dödsfallsriskerna är troligen underskattade tio gånger för tiden efter 2030…”

”Hisingsbrons flerdubblade framtida broöppningar, jämfört med dagsläget, innebär åtskilliga kritiska moment både för den landburna trafiken och sjötrafiken.”

”Beslutsunderlaget för att avgöra frågan om brokonstruktion och navigeringsbarhet under bron med hänsyn till alla relevanta risker och konsekvenser har inte framlagts… Detta är en allvarlig brist i en avgörande fråga för framkomligheten i Göteborgstrafiken och för industriell utveckling i Västsverige.”

Föregående

Chefen för Västlänken "känner göteborgarnas stöd"

Nästa

Stadsbyggnadskontoret anklagas: Bluffade om nya Hisingsbron