Kommunens ”utredning” av tipset från en visselblåsare om en stadsdelsdirektör som satt på två stolar bestod av ett samtal med den utpekade direktören och dennes underlydande personalchef.

Whistleblowerfunktionen har inte gjort någon utredning om företagets affärer med kommunen, då skäl att misstänka oegentlighet inte förekommit, säger förste stadsjuristen Jan Persson.

I somras kom ett tips in till kommunens whistleblowerfunktion. Tipset gällde stadsdelsdirektören i Örgryte Härlanda som uppgavs vara verksam i företaget TTL Miljöteknik. ”Det har kommit till vår kännedom att stadsdelsdirektören Katarina Othelius sitter i styrelsen för ett företag, som har bl a Räddningstjänsterna som målgrupp och även har ett ägaransvar ihop med sin sambo för företaget. Detta torde strida mot jävslagstiftningen och stadens riktlinjer i dessa frågor”, skrev den anonyma tipsaren.

Katarina Othelius: på två stolar.
Katarina Othelius: på två stolar. Bild: Raymond Ståhl

Whistleblowerfunktionen på stadsledningskontoret kontaktade Othelius och hennes underlydande personalchef. Och  konstaterade att hon inte anmält sin bisyssla så som hon borde. ”I samtal med stadsdelsdirektören har det framkommit att TTL Miljöteknik inte har haft någon affärsförbindelse med räddningstjänsten i Storgöteborg under 2014”, sa utredningsgruppen och fann att Othelius engagemang i företaget inte stred mot några jävsregler eller mot stadens riktlinjer. Viss kritik riktades dock mot Othelius för att inte ha anmält sin bisyssla.

En tipsare återkom 22 november: ”Trots tidigare kritik visar det sig att Katarina Othelius fortfarande står på företagets …hemsida som kontaktperson via sitt mobilnummer … Jag utgår ifrån att stadsdelsförvaltningen inte betalat ut ersättning för användningen av detta abonnemang eftersom det tydlgen används även för Miljöteknik…” Också denna gång skrevs tipset av efter kontakt med den utpekade. ”Stadsdelsdirektören har i mejl den 27 november 2014 uppgett att hon utträtt ur bolagets styrelse i augusti och sålt sina aktier. På företagets gamla hemsida fanns ett mobilnummer angivet som är hennes privata och används endast av hennes sambo. Det privata abonnemanget är nu uppsagt och borttaget från företagets hemsida.

Spanaren begärde att få se hela utredningen, inklusive utredningen om Miljötekniks affärer med kommunen som kunde visa att ingen jävssituation förelegat. Svaret: Någon sådan utredning har inte gjorts eftersom det inte fanns någon misstanke om oegentligheter. Spanaren begärde då ett klarläggande om whistleblowerfunktionens uppgift och frågade om en sådan utredning inte borde ha gjorts –  om inte annat så av omtanke om den utpekade för  att få stopp på felaktiga rykten.

Tips till whistleblowerfunktionen
Tips till whistleblowerfunktionen. Klicka för att förstora

Svaret från Jan Persson: ”Vi ska ta emot tips från anställda och förtroendevalda gällande oegentligheter som begås av chefer eller andra nyckelpersoner. Utredningens omfattning bestäms bland annat av tipsets karaktär. Med oegentligheter menas att någon chef använt sin ställning för egen vinning, typ mutor, bedrägeri och annan korruption, grövre tjänstefel m.m.

 Att ha en bisyssla är i sig ingen oegentlighet. Chefen borde ha anmält den enligt sitt kontrakt, men det är inte förbjudet att sitta i en bolagsstyrelse. Om den anmäls kan arbetsgivaren pröva om den skadar förtroendet eller innebär så mycket arbete att anställningen inte fullgörs på ett bra sätt. Det aktuella företagets verksamhet ligger en bit från den verksamhet som en stadsdel sysslar med.
 Har vi tydlig misstanke att brott begåtts så bör det polisanmälas, det har vi gjort i ett fall… 
Mot denna bakgrund anser vi att den utredning som gjort har varit tillfyllest. Kommer det fram nya omständigheter kan vi alltid öppna ärendet igen.”

FOTNOT: Ärendet aktualiserar frågan hur tips till whistleblowerfunktionen hanteras. Inte heller Spanaren har anledning att misstänka oegentligheter i detta fall. Vi har från kommunen begärt fram underlag rörande företagets affärer med kommunen. Ekonomichef Ralph Hafström i SDF Örgryte Härlanda uppger: ”Vi har inga avtal eller fakturor från TTL Miljöteknik.”

Föregående

Dyrt bevara Kinesiska Muren

Nästa

Arbetsmiljön på Dicksons Hus döms ut