Enligt detaljplanen som togs i somras ska byggnaden Kinesiska Muren bevaras.

Det blir dyrt.

Grundförstärkning, nödvändigt underhåll och anpassningsarbeten beräknas kosta mellan 55 och 65 miljoner. 

Än dyrare blir det om den förskola, som planen förutsätter, inryms i byggnaden. Då hamnar kostnaden på mellan 90 och 110 miljoner.

I samtliga förslag kommer den nuvarande restaurangen, Göteborgs äldsta kineskrog, att flytta. Också det kostar kommunen en slant.

Fastighetens öde har gått många varv i maktens korridorer.

När stadsledningskontoret nu, än en gång, överlämnar ärendet till kommunstyrelsen är det utan eget förslag till beslut.

Kommunstyrelsen har bland annat begärt att kommunala Higab utreder förutsättningarna för hur fastigheten skulle kunna fungera som ett verksamhetskollektiv för entreprenörer/konstnärer. Politikerna vill med en sådan lösning få en blandad bebyggelse på Skeppsbron – och dessutom få ner kostnaderna för att bevara huset.

Men oavsett vilken funktion huset ges så blir upprustningen dyr. Bara nödvändig grundförstärkning kommer att kosta minst 14 miljoner.  Dessutom behövs takbyte, renovering av fönster och delar av fasaden, renovering av hiss, åtgärder mot fuktskador och upprustning av toaletter. Sammanlagt 55-65 miljoner.

Det är minst tre gånger dyrare än vad framtida hyror kan bekosta om huset görs om för ett verksamhetskollektiv med många nystartföretag.

”Bevarandet av Kinesiska Muren innebär ett underskott vare sig det är bostäder eller ett verksamhetskollektiv. Beroende på lösning är det minst 40 miljoner kronor, troligen betydligt större. Alternativet som innebär ett centrum för modern konst bedöms preliminärt ge ett underskott i storleksordningen 100 miljoner”, skriver förvaltningen.

Stadsledningskontorets slutsatser är att Higab bör

• rusta upp Kinesiska Muren till en standard som säkrar husets bevarande. Åtgärderna bör i övrigt hållas på lägsta möjliga standard för att kunna hålla en låg hyresnivå.

• skapa lokaler för en förskola i bottenvåningarna i enlighet med detaljplanens intention.

• för resterande lokaler finna hyresgäster som passar in i ett verksamhetskollektiv i nära samverkan med hyresgästerna.

 

Föregående

Inget skydd för visselblåsare i Göteborg

Nästa

Ingen utredning efter tips från visselblåsare om stadsdelsdirektör