Göteborgs kommun får smäll på fingrarna för de alltför höga arvoden som betalats ut till ledamöterna i stiftelsen August Ringnérs stipendiefond allt sedan 1980-talet.

Men kommunen – och ledamöterna – slipper betala tillbaks några pengar.

”Länsstyrelsen har övervägt att delar av utbetalda arvoden skulle återställas men med hänsyn till att förvaltaren (= kommunen) för närvarande utreder hur de anknutna stiftelserna ska organiseras, deras inriktning och arvodesbestämmelser låter Länsstyrelsen detta bero”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut.

”Länsstyrelsen vill dock särskilt betona att arvode bör utgå efter vad som kan anses vara skäligt för utfört arbete i stiftelsen”, står det också.

Liksom i fallet med Osbeckska fonden har ledamöterna i August Ringnérs stipendiefond fått ut arvoden som vida överstiger de som stiftaren en gång bestämt. Senast ett beslut togs om arvodenas storlek var på 1950-talet då ledamöterna skulle få dela på 900 kronor.

Från 1982 började avsevärt högre arvoden betalas ut. För 2011 och 2012 låg arvodena på 76 728 respektive 83 057 kron0r att fördelas på tre ledamöter.

”Länsstyrelsen kan slå fast att det inte finns något skrivet om arvode för utdelningsstyrelsens ledamöter i Stiftelsen August Rigners stipendiefond sedan magistraten beslutat bifalla framställningen om att förvaltningsarvodet till styrelsens ledamöter måtte höjas med 500 kr till sammanlagt 900 kr från och med 1957”, skriver länsstyrelsen.

Det är oklart varför bestämmelsen om arvode senare togs bort ur stiftelsens nya stadgar som gäller från 1984.

Länsstyrelsen säger ändå att stiftarens avsikt var att ledamöterna skulle få ett arvode och att det därför är rimligt att de får det än i dag även om inget nytt beslut om arvode tagits sedan 1957 och att storleken på det arvode som betalats kan ifrågasättas.  Eller med länsstyrelsens ord:

”…  De utbetalda arvodena till utdelningsstyrelsens ledamöter för räkenskapsåren 2011 och 2012 förefaller … höga. Länsstyrelsen har övervägt att delar av utbetalda arvoden skulle återställas…”

Läs tidigare artikel

 

 

 

Föregående

Succé för fullmäktige: Fullsatt på åhörarläktaren

Nästa

Misslyckat röstköpsförsök