Inte bara styrelsen för Osbeckska fonden har fått ut arvoden som strider mot grundarens önskan. Detsamma gäller styrelsen för August Ringnérs stipendiefond.

Fast i det fallet försöker kommunen komma undan sitt ansvar. Ledamöterna har ännu inte krävts på återbetalning.

Det finns guld att tjäna i styrelsen för stiftelser. Bild: Raymond Ståhl
Det finns guld att tjäna i styrelsen för stiftelser.
Bild: Raymond Ståhl

–  Det handlar egentligen om ifall ett kommunfullmäktigebeslut från 1982 är rätt eller inte, säger stadsjuristen Jan Persson som förklaring till att inga åtgärder ännu vidtagits mot de S- och M-märkta ledamöterna i styrelsen.

Kakelugnsmakaren August Ringnér förordnade  sitt testamente från 1880 om en fond som skulle bära hans namn. Han uppdrog åt testamentsexekutorerna att fastställa närmare bestämmelser för stiftelsen.

De bestämde bland annat att  ”för sitt bestyr och ansvar eger styrelsen att af inflytande räntemedel räkna sig tillgodo ett arvode af Fyrahundra/400/kronor om året, att fördelas mellan ledamöterna på sätt de finna skäligt.”

Av reglementet framgår också att ”Magistraten, derest förslag derom af styrelsen väckes, besluta om höjning af ofvannämnda förvaltningsarvode samt huruvida arvode bör utgå till Revisorerna.”

Inte magistraten men väl stadsfullmäktige beslöt att höja arvodet från 400 till 900 kronor från och med 1957.

Något ytterligare beslut om höjda arvoden har inte tagits sedan dess.

Däremot tog kommunfullmäktige 1982 beslut om att ändra stiftelsens stadgar eftersom det gamla reglementet ”innehåller en rad tungrodda bestämmelser”.

August Ringnér: Drog fram en sedelbunt och köpte Stora Teatern. Porträtt: Raymond Ståhl
August Ringnér: Drog fram en sedelbunt och köpte Stora Teatern.
Porträtt: Raymond Ståhl

Från det året började också arvodena växa. 1984 utbetalades 2 250 kronor i arvoden. 2011 uppgick arvodena till 76 728 kronor och 2012 till 83 057 kronor.

Trots att inga beslut om höjda arvoden antagits sedan 1957 försvarar kommunledningen  förfarandet i en skrivelse till länsstyrelsen:

”Förvaltarens (=kommunens) inställning är att kommunfullmäktige antagit stadgar för stiftelsen som ersätter reglementet… Genom beslutet upphävdes den arvodesbegränsning som fanns i reglementet”, skriver Jan Persson.

”Skulle länsstyrelsen trots detta finna att kommunfullmäktige inte ägt ersätta reglementet med stadgarna gör förvaltaren gällande att kommunfullmäktige med stöd av reglementet kunnat höja förvaltningsarvodet och att detta skett genom att ta bort det tak som tidigare gällt. Det är visserligen inte exakt i enlighet med reglementets bokstavliga föreskrift om höjning av arvodet…”

– Nu avvaktar vi länsstyrelsens svar, säger Jan Persson.

 

Bakgrund

I fallet med Osbeckska fonden har kommunledningen gått till domstol för att få ledamöterna i utdelningsstyrelsen att betala tillbaka en del av sina arvoden. De görs ensamma ansvariga eftersom de, enligt kommunledningen, borde ha satt sig in i de bestämmelser som stiftaren lämnade efter sig i sitt testamente.

Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond har ett kapital på 24 miljoner kronor och delade 2013 ut 725 000 kronor för att ”främja hantverkares förkovran genom resestipendier för studier, främst utomlands”.

August Ringnér var en hantverkare som arbetade sig upp, blev förmögen fastighetsägare och satte litet skräck i den tidens Göteborgssocietet – som då han ropade in Stora Teatern på exekutiv auktion.  ”Auktionsförrättaren, som något överraskad klämt klubban i bordet, tyckte det var genant att en hantverkare utan nämnvärda kulturella intressen skulle få teatern. Han begärde därför att förskott genast skulle inbetalas. Ringnér tog fram en stor plånbok och lade hela köpesumman i tusenlappar på bordet”, berättas på kommunala Higabs hemsida (Higab äger byggnaden).

Föregående

Hallå där uppe - ta oron på allvar!

Nästa

Efter demonstrationen: Fortsättning följer!