Bilden visar förslag på utformning av torget framför Smyrnakyrkan samt Haga Kyrkogata. Illustration av Göteborgs stad genom Varpunen.
Bilden visar förslag på utformning av torget framför Smyrnakyrkan samt Haga Kyrkogata. Illustration av Göteborgs stad genom Varpunen.
Visionsbild visar vy mot föreslagen Station Haga vid Pusterviksplatsen. Illustration Varpunen
Visionsbild visar vy mot föreslagen Station Haga vid Pusterviksplatsen. Illustration Varpunen
 Fotomontage som visar möjlig omdaning av Haga Kyrkogata. (Arbetsmaterial. Illustration Varpunen)
Fotomontage som visar möjlig omdaning av Haga Kyrkogata. (Arbetsmaterial. Illustration Varpunen)
Torgytan kring mittuppgången ska vara en plats som är befolkad under de flesta av dygnets timmar med god överblickbarhet, sittplatser och en behaglig skala. Bild WSP (Mittuppgången = mellersta uppgången från den nya tågtunneln vid nucvarande centralen)
Torgytan kring mittuppgången ska vara en plats som är befolkad under de flesta av dygnets timmar med god överblickbarhet, sittplatser och en behaglig skala. Bild WSP
(Mittuppgången = mellersta uppgången från den nya tågtunneln vid nucvarande centralen)
Kring Station Centralen behöver det finnas platser i sol och skugga att sitta ner och vänta, mötas och vila för människor i alla åldrar och med olika förutsättningar. Bild WSP
Kring Station Centralen behöver det finnas platser i sol och skugga att sitta ner och vänta, mötas och vila för människor i alla åldrar och med olika förutsättningar. Bild WSP
Visionsbild som illustrerar möjlig framtida stadsutveckling i Gullbergsvass: Stadsdelspark Kruthusparken. Kruthusparken är en samlande, grön rekreationsyta med plats för lek, vila, picknick och promenader och som stärker den visuella kopplingen mellan innerstaden och Skansen Lejonet. Kruthusparken kan bli en stadsdelspark, vilket innebär att den tillgodoser behovet av en större rekreationsyta i området. Bild från parallella idéstudier Stadsutvecklingsprogrammet, team West 8, White och Spacescape.
Visionsbild som illustrerar möjlig framtida stadsutveckling i Gullbergsvass: Stadsdelspark Kruthusparken. Kruthusparken är en samlande, grön rekreationsyta med plats för lek, vila, picknick och promenader och som stärker den visuella kopplingen mellan innerstaden och Skansen Lejonet. Kruthusparken kan bli en stadsdelspark, vilket innebär att den tillgodoser behovet av en större rekreationsyta i området. Bild från parallella idéstudier Stadsutvecklingsprogrammet, team West 8, White och Spacescape.
En yta som har mycket hårdgjord mark kan också upplevas som grön och innehålla många funktioner. Bild WSP.
En yta som har mycket hårdgjord mark kan också upplevas som grön och innehålla många funktioner. Bild WSP.
Illustrationsbild längs framtida Bergslagsgatan. Bild Varpunen.
Illustrationsbild längs framtida Bergslagsgatan. Bild Varpunen.

Titta på de här bilderna!

Nog är de förföriska?

Det är bilder på Göteborg så som arkitekter och stadsplanerare ser staden den dag Västlänken är på plats och visionerna om en större, bättre, vackrare och renare stad har förverkligats.

Bilarna på bilderna är få. Desto fler är cyklisterna och fotgängarna. Till och med klimatet ser ut att ha förändrats. Varken regn eller blåst stör bilden av idyllen där framtidens göteborgare sitter utomhus och njuter av sol och samvaro över åldersgränserna.

Bilderna är alla hämtade ur några av förslagen till nya stadsplaner som arbetats fram för att möjliggöra Västlänken.

De av  er som är unga kommer att kunna jämföra dagens visioner med morgondagens verklighet.

Fast då finns ingen kvar att ställa till svars. De som tar besluten kommer inte att vara kvar. Dagens politiska strider kommer att ses i ett annat ljus. Vinnare eller förlorare kvittar det den dagen lika.

Så här ser visionen ut för dig som behöver en snabbrepetition:

(1) År 2035 beräknas Göteborg ha 150 000 fler boende och 80 000 fler arbetstillfällen och vara kärnan i en arbetsmarknadsregion med 1,75 miljoner invånare.

(2) Ett av stadens prioriterade mål är att det hållbara resandet ska öka. För att uppnå detta mål läggs det starkt fokus inte bara på att förbättra framkomligheten och attraktiviteten för kollektivtrafik utan även på att förbättra för gående och cyklister.

(3) Västlänken är en åtta kilometer lång dubbelspårig järnväg genom centrala Göteborg. Sex kilometer går i tunnel. Den nya järnvägen ansluter i Gullbergsvassområdet till Västra Stambanan, Nordlänken och Bohusbanan. Därefter går den västerut under nuvarande Centralenområdet, fortsätter sydväst under Kungshöjd och Haga och går sedan österut under Lorensberg bort till Korsvägen. Därefter går den under Liseberg, E6 och Örgryte för att slutligen vid Almedal ansluta till Västkustbanan och Kust-till-kustbanan.

(4) Västlänken innefattar också tre nya underjordiska stationer: Centralen, Haga och Korsvägen.

(5) Satsningarna kring Västlänken och centralstationen knyts ihop med den nya Hisingsbron, Bangårdsviadukten, nedsänkningen av väg E45/Götaleden, Nils Ericson Terminalens funktion, framtidstankar kring utvecklingen av Gullbergsvass och Nordstan samt stadsutvecklingen direkt öster om centralstationen.

”Tillsammans möjliggör dessa satsningar en långsiktig stadsutveckling och större förbättringar i trafiksituationen för alla trafikslag, inte minst cyklister och gångtrafikanter i området. En mer genomtänkt, tätare, tryggare och trevligare miljö i en mer mänsklig skala än i nuläget kan skapas.”

Spanaren kommer att i några artiklar närmare belysa de nya stadsplaner som nu antas för att Västlänken ska kunna förverkligas.

Du som har synpunkter på det som görs eller tips om vad vi borde granska närmare: Skriv till Spanaren! Adress: redaktionen@visslan.se

 

Läs mer om samrådsmötena:

”Ulf Kamne (MP) försökte censurera samrådsmöte”

Föregående

Broddar för miljoner ger inte rätt hjälp

Nästa

Många debutanter i tåget