Skandalen kring Osbeckska fonden vars styrelse under många år plockat ut arvoden i strid mot stiftelsens stadgar  är bara toppen på ett isberg.

Teckning: Raymond Ståhl Klicka för att förstora
Teckning: Raymond Ståhl
Klicka för att förstora

Länsstyrelsen riktar skarp kritik mot kommunledningens sätt att sköta stadens stiftelser med ett kapital på 640 miljoner.

”Den bild som framträder visar på en ineffektiv organisation med bristande förmåga eller vilja att på bästa sätt tillvarata det förtroende som det innebär att förvalta stiftelser”, skriver länsstyrelsen i en granskningspromemoria.

Bland de exempel länsstyrelsen pekar på finns en stiftelse som delar ut bidrag till helt andra saker än vad stiftelsen bildats för. En annan fortsätter att dela ut bidrag och styrelsearvoden trots att den skulle ha upphört för trettio år sedan. En tredje delar inte ut några bidrag alls – men har stora kostnader för styrelsearvoden och administration. Så här skriver länsstyrelsen bland annat:

  • Stiftelsen Arnulf Olssons fond (Röhsska museet) har främjat sitt ändamål under 2012 med 24 871 kronor genom bland annat inköp av föremål från Stockholms auktionsverk. Stiftelsen har samtidigt tagit upp en kostnad för utbetalning med 10 000 kronor. Kostnaden är hög i förhållande till det bidrag som lämnas till att främja stiftelsens ändamål.
  • Stiftelsen Dan Broströms donation vid Göteborgs 300-års jubileum …  Förvaltaren har under flera år belastat stiftelsen med kostnader för kulturförvaltningens overheadkostnader för den centrala administrationen…
  • … Stiftelsen AB Volvos prisfond … stiftelsen (har) under flera år delat ut bidrag som inte ryms inom stiftelsens ändamål. Länsstyrelsen har uppmanat förvaltaren att dela ut hela kapitalet direkt till förmån för stiftelsens ändamål, eftersom stiftelsen rätteligen skulle ha upplösts redan år 1985.
  • Beträffande Stiftelsen Apotekaren Fredrik Mossbergs Donation har dess ändamål inte främjats på över åtta år … Kommunen som förvaltare för stiftelsen …  har träffat ett uppdragsavtal med kommunen genom dess fastighetsnämnd. Kommunen som förvaltare för stiftelsen är förhindrad att träffa avtal med kommunen då jäv föreligger. Avtalet får därför anses ogiltigt.
  • Stiftelsen Olga och Gustav E Sandströms donationsfond delade inte ut några bidrag 2011. På Länsstyrelsens fråga om varför inga bidrag beviljades 2011 har förvaltaren svarat att det beror på att stiftelsen inte har fått in några ansökningar.
  • Inte heller i Stiftelsen Anna Berta och J Gunnar Lindgrens fond delades det ut några medel 2011. Anledningen till att inga medel delades ut var enligt förvaltaren att utdelningsansvarig (Bräcke Diakoni) inte rekvirerade medel under räkenskapsåret.
  • Ett stort antal av de granskade stiftelserna har höga förvaltningskostnader i förhållande till den löpande avkastningen (ränta och utdelning). Förvaltningskostnaderna består bland annat av så kallade utbetalningskostnader och avgifter.
Föregående

Så mycket tjänar Göteborgs topp-politiker

Nästa

Mer än vårdgaranti - för eliten