I sex av Västra Götalandsregionens styrelser är bristerna extra stora varför regionens revisorer riktar kritik i form av erinran. Dock tillstyrker revisorerna att regionfullmäktige beviljar samtliga ledamöter i regionens nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.
– Årets granskning visar att regionens nämnder, styrelser och bolag har åtgärdat en del av de brister som vi såg förra året, men granskningen visar även att brister kvarstår och att nya brister har identifierats, anser revisorerna i rapporten för 2023.

De sex styrelser där revisorerna riktar kritik i form av erinran är:
* Regionstyrelsen
* Styrelsen för NU-sjukvården
* Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset
* Styrelsen för Sjukhusen i väster
* Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus
* Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus.

Otillräcklig intern kontroll hos Regionstyrelsen
Om Regionstyrelsen skriver revisorerna att styrelsen inte fullt ut har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att den interna kontrollen inte fullt ut har varit tillräcklig.
Att erinran riktas mot regionens högsta styrelse beror på bristande måluppfyllelse gällande verksamhet, brister i styrning och intern kontroll gällande verksamhet och brister i styrning och intern kontroll gällande ekonomi.

Särskild anmärkning på det ekonomiska resultatet
Styrelsen för NU sjukvården får erinran av revisorerna, därför att styrelsen inte fullt ut har skött verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen inte fullt ut har varit tillräcklig.
Revisorerna anmärker särskilt på det ekonomiska resultatet, – 318 Mkr för 2023. Det är 5,5 procent av omsättningen som ska jämföras med året före när resultatet blev 0.5 procent av omsättningen.

Missade mål för tillgänglighet och vårdgaranti
Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset ges en erinran också för otillräcklig ekonomisk styrning, men även för att inte ha nått tillgänglighetsmålen och heller inte nått målet för vårdgarantin.

Dubblering av förlustresultat
Styrelsen för Sjukhusen i väster, Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus/Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus, kritiseras för det ekonomiska resultatet, -422 Mkr som är 13 procent av omsättningen att jämföra med 6,5 procent året före.
Revisorerna anser också att detaljbudgeten, som styrelsen upprättat för för 2024, är orealistisk och inte kan bedömas utgöra en grund för en effektiv budgetstyrning.

Brister som riskerar verksamhet, ekonomi och förtroende
Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus får en erinran av revisorerna för att inte fullt ut har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Granskningen visar betydande brister och revisionens bedömning
är att flera av bristerna är förenliga med risker för verksamheten, ekonomin och förtroendet.
Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus får kritik i form av erinran för styrelsen inte fullt ut har skött verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.
Granskningen har visat på betydande brister och revisionens bedömning
är att flera av bristerna är förenliga med risker för verksamheten, ekonomin eller förtroendet.

De elva revisorerna
Krister Stensson, ordförande
Vivi-Ann Nilsson, vice ordförande
Sven Liljegren
Björn Brogren
Carina Gustavsson
Per Waborg
Marie Engström Rosengren
Anne-Lie Sundling
Elving Andersson
Gun Alexandersson Malm
Bo-Lennart Bäcklund.

Föregående

Två skolor i Göteborgsområdet klara för final i fågelholks-SM

Nästa

Norskt nyförvärv förstärker isflottan