Vindarna som drar in över Skagerrak ser ut att bli den källa till energitillskott, som behövs för att klara Västra Götalands behov av kommande strategiska investeringar.
Men man kan redan nu ana grus i maskineriet, då de flytande vindkraftverkens miljöpåverkan bedöms bli stor för storskaligt trålfiske och för militär övningsverksamhet.

Det kan nog i farvattnen utanför Bohuskusten upplevas vara tätt mellan vindkraftverkens rotorblad, när alla vindkraftparker om ett antal år etablerats där ute till havs.
– Den sammanvägda bedömningen är ändå, att de störningar som vindkraftparken ger upphov till med råge vägs upp av efterfrågan och det angelägna behovet av en snabb utbyggnad av fossilfri energiproduktion i västra Sverige, anser Länsstyrelsen Västra Götaland.

Regeringens uppdrag ger 17,5 nya terrawattimmar
Regeringen har gett Länsstyrelsen Västra Götaland i uppdrag att bereda tillståndsansökningar för havsbaserad vindkraft, som kan ge länet ett tillskott av el på cirka 17,5 TWH.
Elanvändningen i Västra Götalands Län är nu 19 terawattimmar (TWH) per år. Behovet väntas bli dubblerat till år 2030, så Västra Götalands Län behöver ytterligare cirka 15–20 TWH fossilfri el före dess.
Därmed skulle behoven för batterifabrikerna i Mariestad och i Göteborg kunna tillgodoses.

Lena Niklasson
Lena Niklasson, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen. Bild: Andres Rudäng.

Kompletterande uppgifter krävs för Mareld och Poseidon
Två ansökningar har kommit till Länsstyrelsens bord, för vindkraftparkerna Mareld och för Poseidon, som redan satts under lupp. Den tredje, Västvind, lanserades häromveckan och hamnar på samma bord som de övriga två.
– För både Mareld och Poseidon har vi redan skickat en begäran om komplettering, och bolagen arbetar nu med dessa kompletteringar, berättar för Spanaren Lena Niklasson, länsmiljöingenjör på Länsstyrelsen Västra Götaland, där ansökningarna bereds för Regeringens räkning.
– Vi tittar på många olika frågor vid en prövning av havsbaserade vindkraft, tillägger hon.

Länsstyrelsens rapport till regeringen blir en miljökonsekvensbeskrivning
• Om projektets ekonomi, teknik, med mera.
• Påverkan för bottenmiljö, fiskbestånd och tumlare, övrigt djur- och fågelliv, yttre miljö, landskapsbild, fritid, rekreation, sjötrafik, yrkesfiske, försvarsmaktens intressen, och särskilt känslig miljö enligt Natura 2000.

Mareld utanför Smögen och Lysekil inom den ekonomiska zonen
Vindkraftparken Mareld kommer att förankras cirka 4 landmil utanför kusten vid Lysekil och 3,5 mil utanför Smögen. Den etableras utanför Sveriges territoriala vatten men inom Sveriges ekonomiska zon. Mareld får som mest 165 vindkraftverk med en högsta höjd på 350 meter. Mareld beräknas tas i drift 2031.

Poseidon utanför kusten mellan Orust och Kungälv kan rymma 94 verk
Vindkraftparken Poseidon, Poseidon Nord och Poseidon Syd, placeras 2,5 landmil utanför kusten mellan Kungälv och Orust.
Den kan rymma upp till 94 vindkraftverk med mellan 340 och 350 meters höjd.

Sex projekt aktuella för Skagerrak
* Mareld, med ägare Freja Offshore.
* Poseidon Nord och Poseidon Syd, ägare KonTiki Vind A.
* Västvind, som Spanaren nyligen berättat om, som ägs av Eolus.
* Gamma, ägare Njordr Offshore Wind.
* Vidar, ägare KonTiki Vind AB.
* Heimdall, med RWE Renewables som ägare.
Projekten ägs av företag, som i samarbeten med andra har många års samlad erfarenhet av havsbaserad verksamhet.

Vindkraftverken producerar mer än 90 procent i 45 år
Vindkraftverken börjar producera elenergi när vindhastigheten är 3–5 meter per sekund, m/s. Energiproduktionen ökar med vindhastigheten upp till maximalt 10–12 m/s. Vid vindhastigheter över 25–30 m/s stängs vindkraftverket av för att minska slitaget. Vindhastigheter över 25–30 m/s förekommer sällan. Under normala förhållanden är vindkraftverken i genomsnitt i drift mer än 90 procent av året.
Beräknad livslängd är upp mot 45 år.

Pandemin hindrade samråd för allmänheten
Samrådsmöten har genomförts med länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten och Sjöfartsverket. Ett samrådsmöte hölls även med Lysekils kommun, Sotenäs kommun, Orust kommun och Tjörns kommun. På grund av Covid-19 pandemin genomfördes inget allmänt samrådsmöte. Även Danmark och Norge har varit med i samråd.

Regeringen beslutar – ofta på länsstyrelsens underlag
Beslutande är regeringen (för Särskild ekonomisk zon) eller Mark- och miljödomstolen.
– I de ärenden som vi bereder åt regeringen ska vi också lämna ett beslutsförslag, säger Lena Niklasson.
– I vilken utsträckning regeringen beslutar i linje med vad länsstyrelsen föreslagit är svårt att uttala sig om, tilläger hon.

Varje kommun har vetorätt inom gränser
Kommunen kan genom sitt veto säga nej till en vindkraftpark som ligger inom kommunens gränser. Detta veto kan inte användas i Särskild ekonomisk zon.

Fotnot:
Sveriges sjöterritorium sträcker sig som mest 12 nautiska mil ut (ca 22,2 km) från baslinjen. Utanför territorialgränsen tar Sveriges ekonomiska zon vid. Den ekonomiska zonen sträcker sig 200 nautiska mil (cirka 370,4 kilometer) från kusten.
Kontinentalsockeln omfattar både Sveriges sjöterritorium och Sveriges ekonomiska zon. Den kan beskrivas som en förlängning av Sveriges territorium under vatten och gäller havsbotten och dess underlag.

Föregående

Kommunen kan tvingas ansluta omstridda bygget till sitt nät

Nästa

De äger världens största cuper - men ännu inga planer på sammanslagning