Ett 50-tal vindkraftverk med en produktion av 1 000 megawatt i Västvind Vindkraftspark i Skagerrak utanför Öckerö och Marstrand kan bli resultatet av den satsning som företaget Eolus nu söker tillstånd för. Där har Göteborgs Hamn gått in som delägare i projektet.

Anders-Holmensköld. Bild: Marcus Adiels

– De bör placeras i redan miljöförstörda områden, anser Kungälvs moderata kommunalråd, Anders Holmensköld, kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi har i remissyttranden uttryckt krav på att miljöprövningen måste utgå från att tänkt etablering sker i anslutning till miljöförstörda havsområden. Vi tänker på vår skärgård i det sammanhanget, där mycket av den fisk som tidigare fanns till stor del har
försvunnit, kommenterar för Spanaren Anders Holmensköld (M).
– Utöver detta kommer etableringen att avgöras genom regeringsbeslut, där den typen av argument som en del kommuner använder, kommer att sakna betydelse, tillägger han lite uppgivet.

Miljöförstörda områden bra plats för kraftverk
Miljöförstörda områden beskriver Anders Holmensköld så här:
– Med tanke på hur det marina livet gått tillbaka de senaste decennierna (fisk, ålgräs etc) betraktar vi våra havsområden som miljöförstörda. Eftersom den tänkta etableringen inte ligger långt ifrån dessa områden bör detta enligt vårt förmenande vara en utgångspunkt i miljöprövningen.
– Beslutet som tas av regeringen utgår från
riksintressen för energiförsörjningen och där väger lokala argument ganska lätt.
– Hade det inte gjort det, hade vi haft varken kärnkraft, vattenkraft eller för den delen vindkraft, eftersom all kraftproduktion innebär ingrepp i landskapsbilden, tillägger Anders Holmensköld.

Jan Utbult

Öckerö avvaktar förfrågan från Mark- och miljödomstolen
– Vi avvaktar med att uttala oss fram till dess att den formella förfrågan inkommer till Öckerö kommun från Mark- och miljödomstolen om att yttra sig i ärendet, säger till Spanaren Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande i Öckerö kommun.

Hur hanterar Eulus fiskerinäringens starka farhågor?
– Bland annat har utredningar gjorts inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningen kring fiske, fisk och kräftdjur i området, vilket blir en del av tillståndsprövningen, uppger för Spanaren informationschefen Karin Wittsell Heydl och kollegan Mathilda Svensson.

 

Karin Wittsell Heyd, informationschef hos Eolus.

Ges näringen ersättning för eventuellt bortfall av fångst?
Eolus vill diskutera ersättning och kompenserande åtgärder för den påverkan på fisket som vindkraftsparken kan orsaka.
– Kompenserande åtgärder är något som vi önskar komma fram till tillsammans med representanter från yrkesfisket och vi har därför initierat en dialog med dem, säger Karin Wittsell Heydl och Mathilda Svensson.
– Det handlar sannolikt om en kombination av ekonomisk ersättning och konkreta åtgärder.

Tillstånd ska ges av både regional domstol och regeringen
Tillståndsansökan ska behandlas av både Mark- och miljödomstolen i Västra Götaland och av regeringen eftersom parken ligger både i territorialvattnet, som Mark- och miljödomstolen ansvarar för, och i Sveriges ekonomiska zon, som regeringen ger tillstånd för.
I ansökan uppges att elproduktionen av de 50 verken med 320 meter som högsta höjd kan uppgå till 4-4.5 terawattimmar per år. Tanken är att de ska vara på plats och i bruk senast 2029.

 

Eolus förslag till placering av vindkraftsparken.

Kräver stora resurser och och finansieras på olika sätt
Att anlägga vindkraftparken kräver stora resurser, som företaget uppskattar till flera miljarder kronor men avstår från att närmare precisera. Hur finansieringen av det stora projektet ska gå till beskriver Eolus så här:
”Utveckling och byggnation pågår under flera år och finansieringsformerna kan variera över tid”.
Företaget räknar med att några hundra personer kommer att behövas för uppförandet av vindkraftverken. När de därefter är på plats och i produktion kommer ett 30-50

lokalt anställda att behövas för driften.

Eolus har funnits på börsen sedan 2015
Eolus börsnoterades 2015 och är sedan 1 januari 2020 noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Affärsidén är att utveckla, etablera och förvalta förnybara energiprojekt inom vindkraft på land och till havs, solkraft och energilagring.
Företaget har cirka 100 anställa med huvudkontoret i Hässleholm och övriga kontor i Malmö, Halmstad, Göteborg, Sundsvall samt på orter i Finland, Lettland, Polen och USA. Bolaget redovisade i kvartalsrapporten för januari-mars 2023 en förlust på -14 MSEK (jämfört med -160 MSEK vid samma period förra året) på en omsättning av 270 MSEK.

Per Witalisson, VD för Eolus.

Utvecklar projekt för byggnation och senare försäljning
– Vår strategi är huvudsakligen att utveckla projekt fram till att de är klara för byggnation, och i detta skede hitta rätt köpare för projektet, berättar i årsredovisningen VD Per Witalisson.
Tidigare låg fokus främst på försäljning av nyckelfärdiga energianläggningar. I takt med att bolaget växer och projekten blir större och mer kapitalkrävande är det nu vanligare att investerare kommer in tidigare i projekten, vilket är precis som hänt i Göteborg, där Göteborgs Hamn gått in som delägare i vindkraftbolagets
dotterföretag West Wind Offshore AB.

Ägartyngdpunkten återfinns i Skaraborg
Eolus arbetar med projektportföljer med tyngdpunkten hos havsbaserade vindprojekt 37 procent, landbaserade vindprojekt 35 procent, solenergi 18 procent och lagring 10 procent av det samlade portföljvärdet. De största ägarna finns i Skaraborg.
Eolus största ägare är Domneåns Kraftaktiebolag i Vara med 15,6 procent av rösterna och dess huvudägare, styrelsens ordförande, Hans-Göran Stennert, med 12,1 procent av rösterna.
Övriga större ägare är Åke Johansson 6,6 procent av rösterna, styrelseledamoten Hans Johansson och Borgunda bygghandel i Skaraborg 5,3 procent, Avanza Pension 3,1 procent, Länsförsäkringar Småbolag Sverige 1,2 procent och Andra AP-Fonden 1,1 procent.

Föregående

GAIS och nedlagd tidning var med och skapade Gothia-succén

Nästa

Göteborg växer allt snabbare - förbi 600 000 invånare på fem månader