Cecilia Dalman Eek
Cecilia Dalman-Eek, styrelseordförande, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, i Göteborg beslutade på sammanträdet den 3 februari att minska sjukhusets icke vårdnära personalstyrka. Med hur mycket överlåter styrelsen till sjukhusdirektören att komma fram till.
– Vården behöver mer personal som jobbar patientnära, säger styrelsens ordförande Cecilia Dalman-Eek.
Hur många nya som anställs klargörs efterhand.

Samtidigt beslutades att inrätta 100 nya vårdplatser. Antalet påverkar både tillgängligheten till vård för patienterna och arbetsmiljön för medarbetarna.
– Frågan har högsta prioritet, tillägger Cecilia Dalman-Eek.
– Nu har vi lyckats vända trenden genom hårt arbete och är på väg att öppna fler vårdplatser. Mycket arbete återstår, men utvecklingen går åt rätt håll, säger Dalman-Eek.
Det framgår av sjukhusets information efter styrelsemötet. Styrelsen antog på februarisammanträdet också årsredovisningen för 2022. Årsredovisningen är en berättelse bland annat över viktiga händelser under året, sjukhusets framsteg, position, problemområden, ekonomi och strategier att arbeta med dessa.
Den finns i sin helhet att läsa på sjukhusets hemsida.

Lars Rydhede, SU
Lars Rydhede, biträdande sjukhusdirektör.

Neddragningarnas omfattning ännu oklar
Hur stora neddragningarna blir går inte att säga i nuläget.
– Vi behöver göra ett utredningsarbete avseende detta först, säger till Spanaren Lars Rydhede, SU:s biträdande sjukhusdirektör.
De nyanställningar som kan bli aktuella är de som först eventuellt är godkända av respektive områdeschef.
– Vår allra viktigaste uppgift framöver är att fortsätta förbättra vår tillgänglighet och korta väntetiderna, tillägger Lars Rydhede.
Till områdena med problem hör till exempel en av arbete pressad personal, ökande kostnader för inhyrd personal att fylla vakanser, väntetiden på akutmottagningar och vårdköer.

Sjukhusets styrka blir samtidigt dess börda
Totalt har andelen patienter som väntat längre än vårdgarantin på förstabesök och operation/behandling minskat under året.
Och fler vill komma till sjukhuset. Antalet besökare till akutmottagningarna ökade med sju procent till 243 000 och antalet remisser ökade likaså.

SU-direktör
Ann-Marie Wennberg, avgående sjukhusdirektör.

– Bilden av den svenska sjukvården är delad. Vi levererar vård i världsklass i Sverige på område efter område. Överlevnaden i cancer, hjärtkärlsjukdom och stroke ökar, och för varje år ser vi att vi kan göra alltmer för våra patienter, säger professor och sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.
– Men när vi kan göra mer, så ökar förväntningarna och pressen på vårdens medarbetare. Det leder till långa väntetider och sämre arbetsmiljö för våra medarbetare.
– Vi behöver ge medarbetarna rätt förutsättningar att fortsätta utveckla vården – deras engagemang driver vården framåt, tillägger Ann-Marie Wennberg.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisar ett underskott på 268 miljoner kr för 2022, drygt 100 miljoner bättre än föregående år.

 

 

Några viktiga händelser 2022:
* Sahlgrenska Universitetssjukhusets har utsetts till ett av Europas ledande cancersjukhus – ett Comprehensive Cancer Centre.
* Västra Götalandsregionen har nu av Socialstyrelsen tilldelats 25 tillstånd inom nationell högspecialiserad vård (NHV), där Sahlgrenska Universitetssjukhuset är utförare och därmed har ett av de flesta NHV-uppdragen av landets sju universitetssjukhus. Med NHV menas offentligt finansierad vård som bedrivs vid som mest fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare kan uppfylla kraven.
* AI-centrum firade ett år och har under sitt första år bidragit till både forskning och verksamhetsutveckling.
* Ögonsjukvården har genomfört Sveriges första genterapibehandling för en medfödd ögonsjukdom.
* SU blev först i Sverige med att operera lungcancer genom robotassisterad titthålsoperation.
* Under hösten började sjukhuset som enda i Sverige att erbjuda svårt ryggmärgsskadade patienter en kirurgisk behandling, där man sätter in en sorts pacemaker för diafragman som håller i gång andningen.
* Uppgiftsväxling har varit en av flera riktade insatser i verksamheter för att förbättra arbetsmiljön.
* Under hösten påbörjades förberedande arbeten inför uppförandet av Sahlgrenska Life, en av Sveriges största satsningar på life science, ett projekt som Spanaren tidigare beskrivit. Projektet planeras för att sammanlänka Sahlgrenskaområdet med verksamheterna på Medicinareberget och erbjuda möjligheter att samla akademi, universitetssjukvård och näringsliv på samma plats.
* Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på sjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus.
* Sahlgrenska Universitetssjukhuset är bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.

Transplantationer 2022
På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns landets enda kompletta transplantationscentrum, som transplanterar samtliga organ. Transplantationscentrum är det enda sjukhuset i Sverige som genomför tarmtransplantationer.
På sjukhuset genomfördes under året 328 av totalt 754 transplantationer i Sverige.
Sjukhuset hanterade sammanlagt 89 donatorer (varav tio från Island). Siffran för hela riket är 206, 14 fler än förra året.
Antal transplantationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2022 per organ (föregående år inom parentes):
* Hjärta 23 (54)
* Lungor 34 (49)
* Njure 174 (465)
* Pancreas 6 (18)
* Lever 90 (166)
* Kombinerad hjärt och lung 0 (1)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa.
Sjukhuset hade vid utgången av 2022 ca 17 000 anställda.

Föregående

De boende måste betala för felkopplat avlopp i reservatet

Nästa

Gentzel - en göteborgsk framgångssaga i fem generationer