Är svenska läkare fega? Eller pressas de av tystnadskulturen?
Sveriges Läkarförbund har gjort en enkät bland medlemmarna. Det visar sig att mindre än hälften av läkarna som svarat vägar framföra kritik mot ledningen fullt ut.
Vad säger den stora arbetsgivaren Västra Götalandsregionen? Svaret till Spanaren följer här nedan.

Mindre än varannan läkare i Sverige törs alltså kritisera ledningen.
Yngre läkare är ännu mer försiktiga.
Bara var tredje kardiolog vågar säga sin mening.
Fler kvinnor än män håller inne med kritik.

Arbetsgivaren ansvarar för ett tillåtande klimat
– Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsklimatet är tillåtande för kritik, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i en kommentar.
Spanaren bad Västra Götalandsregionen – som ansvarar för sjukvården – om en kommentar.

Och så svarar regionens personalavdelning
HR-avdelningen skickade följande skriftliga svar:
”Västra Götalandsregionen (VGR) genomför vartannat år en medarbetarundersökning där frågor om patientsäkerhet ingår. Undersökningen är en del av det systematiska arbetsmiljö- och patientsäkerhetsarbetet och är ett verktyg för att mäta hur medarbetaren uppfattar sin arbetsmiljö, hur VGR upplevs som arbetsgivare, samt hur medarbetare inom hälso- och sjukvårdsyrken upplever patientsäkerhetskulturen.
Frågor som innefattas i undersökningarna omfattar de områden som tas upp i Läkarförbundets rapport.
Medarbetarundersökning och patientsäkerhetsundersökning 2022 startar i slutet på oktober och ett resultat beräknas kunna presenteras i slutet på året.
I anledning av Läkarförbundets rapport finns fog för att särskilt följa resultatet av medarbetar- och patientsäkerhetsundersökning i aktuella frågor.

”Lika rättigheter och möjligheter tydligt i policy”
Västra Götalandsregionens grundläggande värderingar, principer och förhållningssätt bl a inom områdena hälsa och arbetsmiljö och lika rättigheter och möjligheter, tydliggörs i VGR:s Medarbetarpolicy – se denna länk.
Där framgår att Västra Götalandsregionen ska ha en jämlik och inkluderande arbetsmiljö, att arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier och att vi möter varandra respektfullt och med ömsesidig öppenhet. Tillsammans skapar vi arbetsplatser där medarbetarna mår bra, vill utvecklas och känner sig trygga. Vi respekterar varandra och vårt arbetssätt präglas av öppenhet, samarbete och dialog.

”Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete”
Policyn tydliggörs vidare bl a genom rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete: En guide beskriver hur arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö, där områden som delaktighet och handlingsutrymme, social arbetsmiljö, samarbete samt stöd från chefer och kollegor ingår, ska bedrivas.
Inom Västra Götalandsregionen accepteras inte kränkande särbehandling och rutin finns för chef att undersöka orsak och vidta åtgärder vid signal av missförhållanden.
Frågor kring det praktiska arbetet med systematisk arbetsmiljö och diskriminering, utifrån regionövergripande rutiner, behöver besvaras av respektive förvaltning/verksamhet.”

 

Föregående

Här riskerar värmeräkningen att bli en riktig kalldusch

Nästa

Gratis kulturevenemang för alla smakriktningar