Västsvenska hyresgäster är allt mindre nöjda med sina hyresvärdar. Generellt är hyresgäster som bor hos allmännyttiga bolag mer nöjda än de som bor privat. Men omdömena hos allmännyttan är sämre än för två år sedan.

Det visar den stora medlemsundersökning som Hyresgästföreningen låtit Enkätfabriken genomföra i år. Den har besvarats av 10 500 hyresgäster i tretton västsvenska kommuner.
Motsvarande undersökning genomfördes även år 2016 och 2019. I samtliga undersökningar sammanfattas resultaten i en indexskala som går från 1 till 100.

Allmännyttan sjunker – privatvärdar ligger still
Det sistnämnda året, 2019, fick allmännyttan i genomsnitt indexbetyget 61. I år har det sjunkit till 60. Privatvärdarna ligger kvar på samma resultat, indexbetyg 57, som för två år sedan.
– Det hade varit glädjande om det minskade glappet  allmännytta och privatvärdar berodde på att de privata värdarna höjt sina betyg. Nu är det tyvärr bara delvis så, det minskade glappet jämfört med tidigare undersökningar beror i stället på att allmännyttan försämrat sig, säger Nils Thylén som är analytiker hos Hyresgästföreningen i västra Sverige.

Enkätsvar yresgäster
Källa: Hyresgästföreningen

Gårdstensbostäder sämst i allmännyttan
Men det är stor variation mellan enskilda hyresvärdar. Bland allmännyttorna ligger Eksta i Kungsbacka i topp med ett indexbetyg på 68. De fyra stora allmännyttorna i Göteborg placerar sig alla på den nedre halvan av listan. Lägst indexbetyg, 54, får Gårdstensbostäder.
Av undersökningen framgår också att endast två av de 16 västsvenska allmännyttorna har förbättrat sina resultat jämfört md 2019. Övriga ligger på samma eller sämre resultat.

Störst skillnader hos privata värdar
Störst glapp mellan topp och botten finns dock bland de privata värdarna. KAB Fastigheter och SGS Studentbostäder hamnar i topp med ett genomsnittsvärde på 64 medan Victoria Park och Västerstaden hamnar i botten md indexbetygen 41 respektive 42.
– Den pandemi vi har bakom oss kan kanske till viss del förklara negativa resultat men det är tråkigt att se att Västerstaden och Victoria Park inte bara fortsätter att ligga i botten utan dessutom faller rejält i resultat, säger Carl-Johan Bergström, förhandlingschef hos Hyresgästföreningen  Västsverige.
– Som en del av Hembla är Victoria Park en av Sveriges största fastighetsägare och vi förväntar oss betydligt bättre resultat än vad vi återigen ser.

Inflytande och boendemiljö drar ner betygen
Genomgående får såväl allmännyttan som privatvärdarna underbetyg för hyresgästinflytande över den egna lägenheten och den gemensamma boendemiljön.
– Ett antagande man kan göra är att det har en koppling till att privata värdar lägger mindre resurser på sina fastigheter och tar ut högre vinster än allmännyttiga företag gör och det blir på bekostnad av hur nöjda hyresgästerna är, säger Carl-Johan Bergström.

Fakta om undersökningen:
Resultaten mäts genom NHI, Nöjd hyresgästindex, på en indexskala mellan 0-100. Den grundar sig på hur hyresgästerna upplever boendet i sin helhet i förhållande till hyran samt fastighetens och lägenhetens skick och den vardagliga förvaltningen.

 

Föregående

Hur är engagemanget i Svenska kyrkan?

Nästa

Lagen om visselblåsare kan bli en hämsko