Kulturnämnden förelås att inte ge ökat verksamhetsstöd till Emigranternas hus i 2021 års budget, som skall fastställas vid årets sista sammanträde måndag 14 december.

Om nämnden beslutar i enlighet med kulturförvaltningens förslag, vilket är högst sannolikt, innebär det dödsstöten för museet. Det tvingas då av ekonomiska skäl slå igen portarna för gott redan 31 december.

Kommunens ovilja att återställa anslaget till 2019 års nivå på 1 350 000 kronor innebär att utlovade, privata donationer till museet om sammanlagt 1 500 000 kronor fryser inne.

Stängs vid årsskiftet

Det var i 2020 års budget som anslaget till museet, som ägs och drivs av en stiftelse, halverades. Det innebar att museets redan knappa resurser blev ännu magrare, vilket innebar att styrelsen tidigare under hösten såg sig föranlåten att varsla anställda och besluta om stängning vid årsskiftet. Pengarna kommer helt enkelt inte att räcka till fortsatt drift, trots att verksamhetschefen Roger Bodin arbetar ideellt.

Vad som händer med de värdefulla samlingarna om en dramatisk och viktig period i Göteborgs historia står skrivet i stjärnorna. Fullmäktige har visserligen beslutat att ett nytt lager för historiskt och kulturellt värdefulla samlingar skall byggas i Angered, men det lär ju dröja innan den byggnaden står klar att tas i bruk.

Förslaget: ”en besvikelse”

Fortsatt halverat stöd trots att kulturnämnden fått ökat anslag till just verksamhetsstöd var en stor besvikelse, enligt en skrivelse Roger Bodin lämnade till kulturförvaltningen under onsdagen. ”Då vi från Emigranternas Hus har haft vissa förhoppningar om att stödet till oss skulle kunna återgå till den nivå vi hade tidigare men som halverades för 2020 blev det en besvikelse att stödet föreslås vara fortsatt halverat även för 2021”, står det bland annat i skrivelsen, som också innehåller funderingar och frågor om hur kulturförvaltningen resonerat och hanterat det ökade kulturstödet.

Verksamhetsstödet nära 40 miljoner

I kulturförvaltningens slag till beslut i nämnden står det att anslaget till verksamhetsstöd för 2021 uppgår till 39 769 000 kronor till 76 organisationer.

Det är ett verksamhetsstöd som kan sökas av alla. Sammanlagt hade 100 ansökningar kommit in till totalt värde om 81 382 179 kronor. I genomsnitt har alltså sökta beloppen ungefär halverats. Men tittar man närmare i tabellen över den föreslagna anslagsfördelningen framgår det att många får hela det äskade beloppet, andra kraftiga reduceringar.

Barnperspektivet viktigt

I förvaltningens förslag till fördelning av medel poängteras särskilt barn och ungas behov. Så här står det bland annat: ”Från den 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att alla beslut som fattas i frågor som rör barn ska ha ett barnperspektiv och utgå från vad som är bäst för barn.- – – Barn och unga och deras behov är prioriterade i förvaltningens beredningsarbete, och ligger till grund i föreliggande förslag till fördelning av Verksamhetsstöd.

Kulturförvaltningen har i sina överväganden uppenbarligen inte beaktat att uppemot 90 procent av alla besökare i Emigranternas hus är barn och unga (skolklasser), som i den stora invandrarstaden Göteborg får lära sig mycket om hur livet i största utvandrarstaden i Norden gestaltade sig för drygt 100 år sedan.

Föregående

Så vanlig är social dumpning

Nästa

Stora vitboken om Västlänken klar efter nyår