REGERINGEN HAR skickat ut en utredning på remiss betitlad Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten. Det är en parlamentarisk utredning.

Utredningen som tillsattes 2018 har haft i uppdrag att med utgångspunkt i det nuvarande tryck- och yttrandefrihetsrättsliga systemet se över grundlagsregleringen på området i ett antal hänseenden.

Det är två saker som slår en när man läser den omfattande luntan (ca 500 sidor). Den första är att man säger att man vill ha breda överenskommelser när det gäller grundlagarna, vilket väl knappast är det lättaste i det parlamentariska läget som varit vilket tydligt märks när man läser förslagen. Det andra är hur man undviker att komma med konkreta förslag.

UTREDNINGEN SKALL komma med förslag inom sju områden. Skydd för meddelare och utpekad person i satellitsändningar från utlandet. Skydd för vissa avbildningar av byggnader och avbildningar som är skyddsvärda. Hur skall webbsändningar skyddas? Grundlagsskydd för vissa söktjänster som innebär intrång i den personliga integriteten (eg brottsdatabaser). Grundlagsskydd för förpackningar. Granskning av program via tråd ,grundlagsskydd av Public service samt författaransvar i YGL.

Om det i sändningar från utlandet någon person utpekas så kan den utpekade få skydd om det man nu kallar stark anknytning föreligger. Likaså kan meddelarskydd finnas. Detta anser EU att Sverige bör införa och därför föreslår utredningen detsamma.

När det gäller skydd av byggnader gällande avbildning, beskrivning och mätning som anses vara skyddsvärda av totalförsvaret föreslår utredningen att delegera till vanlig lag.

Min misstanke är att detta gäller bland annat Google maps. På samma sätt föreslås delegation till vanlig lag när det gäller databaser som innehåller material rörande personer som gör intrång i den personliga integriteten. Detta gäller främst databaser om personer som dömts i domstol vilket är offentlig handling men att samla materialet i databaser vill man stoppa i vanlig lag.

WEBBSÄNDNINGAR föreslås skyddas som nu om utgivningsbevis finns. I tryckfrihetslagen finns ingen begränsning för på vilket material text är tryckt. Detta har till exempel använts av reklamen men utredningen anser inte att det går att förändra nu. Man föreslår att granskning av Public service sändningar via tråd kan granskas på samma sätt som andra sändningar. När det gäller grundlagsskydd av Public Service föreslås ingen ändring av nuvarande grundlagar.

Summa summarum kan konstateras att två år och 500 sidor text har utmynnat i vad Shakespeare betecknade som ”mycket väsen för ingenting” även om det är ett oskick att delegera enskilda regler i grundlag till vanlig lag på det sätt som blivit allt vanligare.

Föregående

Därför ger ambassaden inte asyl

Nästa

Bolag i Skaraborg får höga betyg