Sahlgrenska Universitetssjukhuset ser ut att komma i täten bland landets sju universitetssjukhus i fråga om det ekonomiska resultatet för 2019.

Sjukhuset redovisar en förlust på nära -72 miljoner kronor, Mnkr, en förbättring med 140 Mnkr från föregående år.

– Vi är mycket nöjda med vårt ekonomiska resultat, vilket i praktiken innebär att vi är i ekonomisk balans vid årsskiftet 2019-2020, säger till Spanaren Sahlgrenska Universitetssjukhusets biträdande
sjukhusdirektör, Lars Rydhede.

– Detta är ett resultat av våra medarbetares och chefers fantastiska arbete, tillägger Lars Rydhede.

Av årsredovisningen framgår att Sahlgrenska Universitetssjukhusets strategiska arbete för att utveckla
akutsjukvården fortsätter. Söktrycket till akutmottagningarna har varit högt under hela året. Besöken på akutmottagningarna har ökat med drygt 9 300 besök jämfört med föregående år, en ökning med 4 procent. Totalt under året uppgick antalet sökande till akutmottagningarna till drygt 220 000 patienter.

Den högspecialiserade vården vid universitetssjukhuset fortsätter att utvecklas. Sjukhuset har under året till exempel behandlat fler patienter än någonsin med hjärtinfarkt.

Ledningen för sjukhuset klargör, att resurserna även för innevarande verksamhetsår är begränsade: Under år 2020 kommer intäktsökningen att vara starkt begränsad, därför krävs fortsatt återhållsam kostnadsökningstakt för att ha en ekonomi i balans.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset redovisar 16862 anställda.

Skånes universitetssjukhus, SUS, som omfattar Lunds och Malmö sjukhus, fick ett underskott på -160 Mnkr.

Akademiska sjukhuset i Uppsala redovisar ett underskott på – 543 Mnkr.

Region Örebro bakar in ekonomin för Universitetssjukhuset Örebro i regionens bokslut, så sjukhuset särredovisas inte. Regionens underskott för 2019 blev – 476 Mnkr.

Detsamma gäller för Region Östergötland med Universitetssjukhuset Linköping. Regionens samlade resultat 2019 uppgick preliminärt till +169 Mnkr (men det samlade resultatet för regionens hälso- och sjukvård blev -744 Mnkr).

För Norrlands universitetssjukhus (i Umeå) och regionens resultat lämnas ännu ingen information till Spanaren.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna meddelar, att bokslutet för 2019 ännu inte är klart och att det beräknas bli klart i mitten av februari, när styrelsen då behandlat ärendet.

Föregående

Kommunerna tror på samarbete, inte sammanslagning

Nästa

Nytt statligt stöd ger lägre hyror