”Nya former av samarbeten i stället för sammanslagningar”

Ökad samverkan och förändrade ansvarsområden kommunerna emellan är strategier som de flesta kommuner i Västsverige anvisar för att fortsatt kunna ge invånarna god samhällsservice. Det är svaren på två frågor Spanaren ställt till de politiska ledningarna i Hallands sex kommuner och Västra Götalands 49.

De två frågorna gällde hur den politiska ledningen ser på sammanläggning av kommuner som ett medel att långsiktigt stärka ekonomin och om ämnet är föremål för diskussion.

Bakgrunden är den kärva ekonomiska situationen för flertalet kommuner. Kostnaderna ökar mer än intäkterna, investeringsbehoven är stora och det finns en oro för minskade statsbidrag. Den växande andelen äldre i befolkningen och ökningen av barn för fritids och skola är faktorer som sätter press på ekonomin.

Skatten höjs, som Spanaren tidigare redovisat, i de sju kommunerna Grästorp, Mark, Mölndal, Skara, Skövde, mest i Trollhättan och Vårgårda.

En enda kommun sänker skatten, Orust!

Så här besvarades frågorna i Hallands läns sex kommuner:

Halmstad, Jonas Bergman, (M), Ks ordförande:
Frågan om kommunsammanslagning diskuteras inte i Halmstad. Däremot pågår en ständig diskussion om hur vi ska möta framtida utmaningar i vår kommun.
Jag kan tycka att kommunsammanslagningar kan vara en onödigt drastisk åtgärd så länge som det finns stora möjligheter att möta utmaningarna inom ramen för dagens indelning. Nya kommunallagen ger t.ex. nya möjligheter till avtalade samarbeten mellan kommuner, där en kommun åtar sig en annan kommuns uppgifter.
Där har vi mycket kvar att utforska och det är en fråga som jag försöker driva på i samarbetet med närliggande kommuner.
Man kan också tänka sig en asymmetrisk ansvarsfördelning där vissa kommuner åläggs ansvaret att sköta ett visst välfärdsområde för flera kommuner, t.ex. äldreomsorg.
För vår del som tillväxtkommun, vilket i sig visserligen innebär stora utmaningar, så känns frågan alltså inte aktuell just nu. För närliggande mindre kommuner kan den säkert vara aktuell, men jag har inte hört det diskuteras. Däremot finns även där ett intresse för betydligt djupare och tätare samarbete.
Att det finns många platser i landet där kommunsammanslagningar vore en logisk och nödvändig väg framåt tvivlar jag emellertid inte på.

Falkenberg, Per Svensson, (S), Ks ordf:
Jag tror inte att sammanslagning innebär någon vinst för en kommun av Falkenbergs storlek med 45 000 invånare. Vi har en så pass storlek att vi får stordriftsfördelar ändå med våra 3 000 anställda etc.
Sammanslagningar skulle ge en för stor geografisk yta och öka det demokratiska underskottet mot medborgarna.
Däremot är ett utökat samarbete tänkvärt inom flera områden.
Det förs idag inga diskussioner om sammanslagning med någon kommun.

Laholm, Erling Cronqvist, (C), Ks ordf:
Innan det börjar pratas sammanslagningar i kommun Sverige så tycker jag att samarbeten i olika former först måste vara uttömda. Sen finns det säkert en gräns för hur liten en kommun kan vara för att klar uppdraget.
Kjell Henriksson, (S), andre vice ordf: Det vi har diskuterat är att utveckla och utvidga samarbete med närliggande kommuner.
Vi som är en liten kommun måste hitta samverkansarenor för att effektivisera vårt arbete vi kan inte själva ha all spetskompetens det måste finnas en balans mellan intäkterna och kostnaderna

”Sammanslagning av kommuner med dålig ekonomi genererar inte mer pengar”

Kungsbacka, Hans Forsberg (M), Ks ordf, Fredrik Hansson, (C), förste vice ordf och Eva Borg (S), andre vice ordf:
Nej, frågan är inte aktuell för Kungsbacka som är en stark tillväxtkommun.
En sammanläggning av kommuner kan vara aktuellt för kommuner som har under ca 30 000 invånare.
Vi vet att det pågår en diskussion i landet att slå ihop mindre kommuner men har svårt att förstå argumenten. Att slå ihop två små kommuner med dålig ekonomi, resulterar inte per automatik i en större kommun med mer pengar.

Varberg, Ann-Charlotte Olsson Stenkil, (M), Ks ordf:
För egen del tror jag att Varbergs kommun med sina strax under 65 000 invånare är tillräckligt stor för att klara servicen till våra kommuninvånare på fortsatt hög nivå.
Vi har redan idag samarbeten med grannkommunerna, bl a med Räddningstjänst Väst, Vivab och Överförmyndarnämnd tillsammans med Falkenberg och Hallands Hamnar med Halmstad.
Jana Nilsson, oppositionsråd (S): Jag ser inget behov av någon sammanslagning med andra kommuner under överskådlig tid. Samarbetena kan säkert öka i framtiden

Hylte, Ronny Löfquist, (S), Ks ordf:
Det finns ingen diskussion i Hylte om att gå ihop men någon annan kommun. Däremot jobbar vi aktivt med att öka samverkan med våra grannkommuner och då främst Halmstad, Falkenberg och Gislaved.

Så här besvarades frågorna av kommuner i Västra Götalands län:

”Önskemål om sammanläggning bör komma underifrån”

Partille, Marith Hesse (M), Ks ordf:
Som jag ser det bör sådana sammanläggningar komma underifrån dvs utifrån att kommuner vill och ser fördelar med en sammanslagning. Enligt mig bör perspektiven vara fler än ”bara” ekonomi, t ex att man vill höja kvaliteten i verksamheterna, underlätta rekrytering etc
Vad det gäller Partille så har vi förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar och är en lagom stor kommun att leda och styra.
Dessutom så finns det idag goda förutsättningar att samverka med andra kommuner, och man kan ex ha gemensamma nämnder och organisation vilket vi ex har för vår överförmyndare där vi har en gemensam nämnd tillsammans med Härryda, Mölndal och Kungsbacka.

Härryda, Per Vorberg, (M), Ks ordf och Patrik Linde, (S), andre vice ordf:
Härryda kommun är av en sådan storlek både befolkningsmässigt och ytmässigt att vi kan hantera vårt uppdrag ekonomiskt ansvarsfullt. Däremot så samverkar vi med andra kommuner kring vissa frågor. En sammanslagning med annan kommun är inte aktuell och finns inte på någon agenda.
Om andra kommuner vill gå ihop eller delas har vi inga synpunkter på.

Öckerö, Jan Utbult, (KD), Ks ordf:
Vi från Öckerö kommun ser inte att en sammanslagning av kommuner kommer att långsiktigt stärka den kommunala ekonomin. En sammanslagning med Göteborgs Stad, som i så fall skulle vara aktuellt, är inte något som diskuteras i kommunen.

”Prioriteringar och reformer framför sammanslagning”

Stenungsund, Maria Renfors, (M), andre vice ordf:
Det kanske kan vara en möjlig lösning om man verkligen också genomför de omorganisationer som innebär att man kan öka produktiviteten och kostnadseffektiviteten.
Men, med tanke på att vi nu kan köpa tjänster kommuner emellan och får samarbeta inom i stort sett alla områden bedömer jag inte att just sammanslagning som genom ett trollslag skulle lösa de ekonomiska svårigheterna. Det handlar snarare om prioriteringar och reformer som måste komma på plats när färre ska försörja fler. Frågan har inte diskuterats annat än i allmänna ordalag och inte i något officiellt sammanhang.

Tanum, Liselotte Fröjd, (M), Ks ordf. och Roger Wallentin (C), förste vice ordf:
Vi kommer verka för att vi kan driva vår kommun framåt med nuvarande storlek, men att vi ökar samarbetet med angränsande kommuner.
Nån diskussion om sammanslagningar har vi inte haft, känns som vi har en starkare ekonomi och budgetdisciplin än många andra kommuner.
Sedan ökar befolkningen och det är en positiv utveckling i hela kommunen.

Dals Ed, Martin Carling, (C), Ks ordf:
Frågan är inte aktuell hos oss och vi har andra strategier för att ta oss an framtidens utmaningar.
Vi kommer naturligtvis att med intresse följa kommunutredningens slutsatser.

Lerum, Alexander Abenius(M), ordf i Ks, Lill Jansson (L), förste vice ordf:
Nej, det är inget som vi har diskuterat i Lerum.

”Ryktet om att sammanläggningar sparar pengar är starkt överdrivet”

Vårgårda, Bengt Hilmersson (C), Ks ordf:
Frågan har naturligtvis diskuterats genom åren och då främst sammanläggning med Herrljunga. Sedan 2015 har vi gemensamt fyra verksamheter för internt stöd tillsammans med Herrljunga: Personal, Ekonomi, Telefoni och IT. Service som riktas mot kommuninnevånare hanterar vi själva.
Vi har som liten kommun samverkan om räddningstjänst med Alingsås och samverkar med andra kommuner i andra frågor.
Jag tror att det är vettigt att fundera över vad vi gör bäst själva och på vilka områden det är viktigare att kunna anställa mycket kunnig personal, som är stordriftens fördel.
Jag tror att vi för att vara rädda om våra skattekronor alltid ska fundera över om verksamheter kan organiseras över kommungränser för att kanske spara pengar. Det är inte alltid säkert att stordrift sparar pengar, utan det enda resultatet blir en större organisation över större yta.
Ryktet om att sammanläggningar sparar pengar är starkt överdrivet.

”Ta fram modeller som passar olika kommuner”

Grästorp, Kent Larsson, (M), Ks ordf. och Tobias Leverin (C), förste vice ordf:
Vi har inte haft någon formell diskussion kring detta i vår kommun ännu.
Min personliga uppfattning är att det kan spara en del kostnader för den politiska delaktigheten men att risken är väldigt stor att också både effektiviteten och kvalitén i verksamheterna minskar i takt med detta.
Jag tror istället på att SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) ska ta fram ett antal olika modeller, anpassade för olika kommunprofiler, där man hjälper kommunerna att bli bättre på att samverka inom olika områden i betydligt större utsträckning än idag, för att kunna ha bra kompetens och ändå kunna hålla nere kostnaderna.

Tranemo, Tony Hansen, (S), Ks ordf:
Det har aldrig varit uppe för politisk diskussion och är inte heller aktuellt.

Bengtsfors, Stig Bertilsson, (M), Ks ordf:
Ämnet är f n inte föremål för diskussion inom politiken i Bengtsfors.
Långsiktigt tror jag att sammanslagningar av mindre kommuner i vissa fall kan vara ett sätt att stärka den kommunala ekonomin.

Mellerud, Morgan E. Andersson, (C), Ks ordf:
Frågan om sammanläggning av kommuner som en del i att långsiktigt stärka ekonomin har inte varit upp till politisk diskussion. Melleruds kommun har i dagsläget en omfattande samverkan med andra kommuner, inte minst dalslandskommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål. Dock förs ständiga samtal om hur vi genom interkommunal samverkan kan förbättra kvalitet och/eller minska kostnader.

Färgelanda, Tobias Bernhardsson (C), kommunstyrelsens ordförande: I Färgelanda kommun ser de ekonomiska utmaningarna tuffa ut de kommande åren, liksom för många kommuner i Sverige. Detta till följd av demografi och förväntningar från medborgare liksom stat/region som medför kostnadsökningar i kommunens verksamheter.
I vårt läge, som liten kommun i närheten av en större arbetsmarknad, borde vi kunna dra fördelar av situationen genom att lyckas öka tillväxten av invånare, något som är helt avgörande för att vi ska klara vår ekonomi. Detta, tillsammans med behov av samverkan, digitalisering och effektivisering, diskuteras ständigt och arbete pågår givetvis på många områden men mer behöver göras framöver.
Sammanslagningar har hittills ej lagts på bordet som ett lösningsförslag.
Ämnet har ej varit föremål för diskussion i någon större utsträckning.

Lilla Edet, Julia Färjhage, (C), Ks ordf:Frågan har inte varit uppe till politisk diskussion i kommunen. Den politiska ledningen har inte tagit ställning i frågan. Personligen tror jag inte att kommunsammanslagningar kommer stärka den kommunala ekonomin långsiktigt.

Mark, Lisa Dahlberg, (S), Ks ordf.:
Det finns ingen aktuell diskussion i Mark om sammanslagning med annan kommun. Mark har 34 800 invånare och är en medelstor kommun i Sverige. Vår geografiska yta är relativt stor, ytmässigt är vi den tredje största kommunen i Västra Götaland.

Svenljunga, Johan Björkman, (M), Ks vice ordf:
Vi ser samarbete med kringliggande kommuner som en prioriterad fråga. Att en kommunsammanslagning per automatik skulle stärka ekonomin är heller ingen självklarhet.
Att slå samman kommuner är en fråga som är svår att driva, framförallt lokalt.

Herrljunga, Gunnar Andersson, (M), Ks ordf:
Dialogen förs inte i Herrljunga. Jag vet att det finns en kommunutredning gällande denna fråga. Vi i Herrljunga är vakna för samarbete med andra kommuner. Vi har idag ett bra samarbetet med vår grannkommun Vårgårda, vilket vi mer ser som en möjlighet att utveckla. Sammanslagning är i dag inte på agendan.

Götene, Susanne Andersson, (C), Ks ordf:
Frågan om sammanläggning av kommuner har inte diskuterats i Götene.
Vi arbetar istället för att utöka samverkan och samarbetet inom fler områden i de konstellationer vi redan verkar i, dvs inom kommunalförbundet Skaraborg samt V6 (Götene, Skara, Vara, Essunga, Grästorp och Lidköpings kommuner).

Töreboda, Per-Ola Arnling Hedberg, kommunchef:
Töreboda har den tredje lägsta skatten av Skaraborgs 15 kommuner. Positiv till samverkan med andra kommuner i alla dess former.
Ingen diskussion om sammanläggning. Mycket och positiv praktisk tillämpning av samverkan.

Göteborgs Stad, Axel Josefson, (M), Ks ordf: Göteborgs kommun har ingen åsikt i eventuella sammanslagningar av kommuner utan det är en fråga för det berörda kommunerna. Detta är inget som diskuteras i kommunen.

Mölndal, Stefan Gustafsson (S), Ks vice ordf:
Mölndal är tillräckligt stor och har en bra ekonomi vilket innebär att frågan inte varit uppe här och troligtvis inte heller kommer upp.

Kungälv, Anders Holmensköld (M), Ks ordf:
Vi har ingen sådan diskussion i Kungälv. Däremot söker vi många samarbeten med andra kommuner. Soltak AB är ett sådant exempel.

”Om framställan kommer från regering och riksdag”

Lysekil, Jan-Olof Johansson, (S), Ks ordf:
Ämnet är inte föremål för diskussion i Lysekil. Därför har jag ingen bild av hur hela den politiska ledningen ser på frågan.
Min bedömning är att frågan inte kommer att bli aktuell förrän det kommer någon form av framställan från regering och riksdag att genomföra en sådan reform. Det främsta syftet kommer sannolikt inte vara att stärka den kommunala ekonomin utan att klara de ökande kraven när verksamhet och ansvar allt mer flyttas från stat och region till kommunerna.

”Absolut nödvändigt minska antalet kommuner”

Uddevalla, Ingemar Samuelsson (S), Ks andre vice ordf:
Frågan är inte föremål för någon officiell diskussion. Däremot kommer den upp allt oftare interkommunalt sammanhang. Uddevalla har här ingen beslutad uppfattning.
Däremot har jag som oppositionsråd en bestämd uppfattning som delas av mina partikamrater lokal. En ny kommunreforms syfte att minska antalet kommuner är absolut nödvändig. Uddevalla med 56 000 invånare är för litet för att långsiktigt klara de förväntningar och krav som invånare och lagstiftning ställer på kommuner.

Strömstad, Kent Hansson, (S), Ks ordf:
Den frågan har överhuvudtaget inte varit uppe till diskussion i den politiska ledningen i Strömstad och har heller inte i dagsläget någon prioritet.

Borås, Annette Persson Carlsson (M), oppositionsråd:
I Borås förs inga samtal inom Moderaterna om kommunsammanslagning.
Jag har heller inte uppfattat att de styrande partierna gör det.

Ulricehamn, Roland Karlsson (C), Ks ordf.:
I Ulricehamns kommun pågår inga diskussioner om sammanslagning med någon annan kommun.

Åmål, Michael Karlsson, (S), Ks ordf:
Diskussionen om en eventuell kommunsammanslagning har diskuterats på nationell nivå i decennier.
För tillfället pågår ingen sådan diskussion i Åmål. Vi diskuterar däremot hur vi kan ha kommungränsöverskridande samarbeten i stället. De behöver nödvändigtvis inte vara med angränsande grannar, utan med den eller flera kommuner som gör samverkans effekten gynnsam för alla parter.
Men mer samverkan/samarbete över kommungränserna så tror vi att det kommer generera effektiviseringar, effektivare organisationer där man gemensamt delar på kostnader och vinster.

”Små kommuner är världsmästare på samarbeten”

Hjo, Catrin Hulmarker, (M), Ks ordf.:
Jag skulle säga att vi små kommuner är världsmästare på samarbeten av olika slag. Vi har en mängd olika former av samarbete som gör att vi löser de uppgifter vi har ansvar för på ett klokt, fungerande och ekonomiskt hållbart sätt. Jag tror att vi måste bli ännu bättre på detta.
Men att lägga samman kommuner och tro att det i sig är en lösning är tveksamt.

Falköping, Adam Johansson, (M), Ks ordf:
Frågan har inte varit föremål för diskussion och vi har därför inget ställningstagande.
Tidaholm, Anna-Karin Skatt, (S), Ks ordf, och Runo Johansson, (L), oppositionsråd:
Frågan om kommunsammanslagningar har inte diskuterats i Tidaholm.

Essunga, Daniel Andersson, (M), Ks ordf:
Tror inte på sammanslagningar däremot mer samverkan mellan kommuner!

Skövde, Katarina Jonsson, (M), kommunstyrelsens ordförande: Skövde kommun har inte haft uppe frågan om kommunsammanslagningar.
Däremot är min personliga uppfattning att det är ekonomiskt ohållbart i förlängningen att avstå från kommunsammanslagningar. Detta är dock något som måste initieras från nationellt håll.
i Skövde.
Föregående

Burka-målet: Fyra experter vittnade för "Soffan"

Nästa

SU:s ekonomi för 2019 bäst av universitetssjukhusen