Arbetsmiljöverket underkänner arbetsförhållandena för hemtjänstpersonalen i Göteborg och hotar kommunen med vite på en miljon kronor om förhållandena inte ändras.

Kommunen har försökt bolla över ansvaret på stadsdelarna – trots att missförhållandena beror på centrala beslut. 

Det handlar ytterst om hemtjänstpersonalens möjlighet att hinna med sitt jobb.

Arbetsmiljöverkets krav:

”Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av en miljon kronor att senast den 1 maj 2020 ha genomfört följande åtgärder:

1. Restider

Ni ska se till att restid planeras in i arbetstagarnas scheman utifrån valt transportsätt och avstånd till och mellan de omsorgstagare som ska besökas under arbetspasset. Restiden ska vara väl synlig i telefonen.

2. Planerad tid för att utföra administrativa arbetsuppgifter, ”kringuppgifter”

Ni ska tydliggöra vilka uppgifter som inkluderas i kringuppgifter samt ge tid för dessa uppgifter. Ni ska även se till att det blir tydligt för medarbetarna i deras schema vilken tid som är avsatt för kringuppgifter och den ska vara väl synlig i telefonen.

3. Arbetsutrustning

Ni ska se till att arbetsutrustningen, mobiltelefonen och programvarorna, har de funktioner som krävs med hänsyn till arbetsuppgifternas krav och för att arbetstagarna ska kunna utföra sitt arbete-”     .

Efter larm från skyddsombuden genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion i somras i Västra Frölunda med representanter från flera hemtjänstgrupper.

”Av inspektionen framkom att Göteborgs kommun infört ett nytt arbetssätt via mobiltelefoner för personal inom hemtjänst, boendestöd och personlig assistans. Det är en gemensam modell för personalen att bland annat registrera in- och utcheckningar vid besök hos brukare. Mobiltelefonerna och de program de använder fungerar inte som det arbetsredskap det är tänkt”, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket säger att arbetet är förenat med stress och tidspress då schemat saknar restid mellan brukare eller att schemalagd tid är för kort för att klara av att förflytta sig.

”För den restid som planerats in tas inte alltid hänsyn till trafikläge, transportsätt eller den tid det tar att ta sig från dörr till dörr. Tid behövs för parkering och promenad till brukare då bil används. Det händer att arbetstagarna får cykelschema fast de går och bilschema fast de använder cykel. Raster kan vara bortplockade”, säger Arbetsmiljöverket.

Tid saknas också för administrativa uppgifter av olika slag. Den mobiltelefon alla arbetstagare fått för att logga in och ut hos brukare fungerar inte alltid.

”De program som ni valt att använda stödjer inte varandra”, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Göteborg Stad har försökt att avsvära sig ansvaret och hävda att ansvaret ligger på varje enskild stadsdelsförvaltning.

Ett svar som Arbetsmiljöverket ifrågasätter.

”Bristerna i arbetsmiljön rör ett system vars användande ute i verksamheten är beslutat centralt av huvudmannen. Varje stadsdelsnämnd för sig har därför inte mandat att besluta om adekvata åtgärder om användandet eller om systemets utformning…  Vi utgår ifrån att Stadsledningskontoret kommer att övervaka i enlighet med ert uppdrag och för över uppdraget till dem som kan och ska genomföra de åtgärder som behövs och som har de resurser och befogenheter som krävs för att komma tillrätta med arbetsmiljöbristerna.

Arbetsmiljöverket konstaterar att ”personal mår dåligt” och att det ”till stor del beror på att planerings- och datastödet” som ”inte fungerar i den utsträckning det är tänkt”.

”Det beskrivs en stress som startar redan på morgonen då tiden för planering inte hinns med eftersom personalen ska vara hos första brukaren på samma tid när planeringen är slut. Tid för förflyttning mellan brukare är inte inlagt eller är för kort och ibland baserad på ett annat transportmedel. Vid händelse av att någon brukare tar längre tid än planerat eller behov finns att vänta in personalförstärkning förskjuts dagens schema och ger upphov till ytterligare stress. Utöver detta saknas tid för administrativa uppgifter och tekniken fungerar inte tillfredsställande vilket innebär mertid och ytterligare förseningar. Utöver detta vill och ska arbetstagarna ge brukarna en god kvalitativ omsorg vilket kan ge upphov till en ’etisk’ stress. Detta har redan inneburit ohälsa för vissa av arbetstagarna och risken är stor för övriga arbetstagare att drabbas av ohälsa eller utsättas för risk för olycksfall.”

”Då bristerna kvarstår bedömer vi att det finns skäl att förelägga Göteborgs kommun att åtgärda dessa. Ni har önskat tid fram till den 1 maj 2020 då åtgärderna med att komma till rätta med programvaran kommer att ta tid. Vi anser att det bör vara en skälig tid för fullgörande. Vi gör också bedömningen att föreläggandet ska förenas med ett vite på en miljon kronor.”

 

Föregående

Gothia Cup slår rekord - i innebandy

Nästa

Sju kommuner i Västra Götaland höjer skatten