Detta är en del av motiveringen för majoriteten i Kommunstyrelsen att avslå vidare utredning av Göteborgsförslaget 883, i vilket Gunnar Lindgren förespråkade löpande redovisning av Västlänkens kostnader för kommunen på en särskild hemsida för att öka invånarnas insyn i projektet.

De partier som tycker att informationen är bra som den är, är Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Hantera skattemedel varsamt”

I majoritetens yrkande om att avslå vidare hantering av förslaget heter det också:

Vi håller med förslagsställaren om att det är viktigt att kostnadsutvecklingen inom stadsbyggnadsprojekt sker inom budget då skattemedel måste hanteras varsamt.”

Det skriver majoriteten och hänvisar den intresserade medborgaren till Trafikverkets hemsida, som redovisar kostnadsutvecklingen en gång var fjärde månad.

Vad en särskild hemsida, med redovisning av de extra kostnader för Västlänken som skulle kunna belasta kommunens budget, skulle kosta är inte utrett eftersom saken anses utagerad i och med majoritetens beslut.

Som en jämförelse kan nämnas att ungefär samtidigt som Kommunstyrelsen i sitt avslagsyrkande poängterar att ”skattemedel måste hanteras varsamt” framkommer uppgiften om att kostnaden för att utreda en eventuell linbana över älven är uppe i 138 miljoner kronor.

Byggnation som planerat”

I Stadsledningskontorets bedömning av Göteborgsförslag 883 redovisas att förslaget fick de 200 röster som krävs. Förslaget fick 441 underskrifter de 90 dagar det låg ute.

Kontoret skriver också: ”Enligt den senaste rapporteringen om Västsvenska paketet fortskrider byggnationen av Västlänken enligt plan med det tillägget att Västlänken inom befintlig budget byggs från start med 4-spårsstationer vid Korsvägen och Haga istället för 2-spårsstationer som tidigare planerats.”

Demokraterna krävde utredning

Som väntat hade Demokraterna en avvikande mening om Gunnar Lindgrens förslag och påpekande bland annat följande i sitt yrkande om fortsatt beredning:

Göteborgsförslag 883 bifalles genom att Stadsledningskontoret får i uppdrag att bereda följande åtgärder:

1. Redovisning av löpande kostnader och investeringsmedel relaterade till Västlänken, för Göteborgs Stad, publiceras löpande på för ändamålet särskilt avsedd webbplats.

2. Uppföljning av Västsvenska paketet inklusive ekonomiskt utfall publiceras löpande på för ändamålet särskilt avsedd webbplats.

3. Tillskriva Västra Götalandsregionen och Västtrafik att deras kostnader för Västlänken redovisas löpande på för ändamålet särskilt avsedd webbplats.”

Insyn i stadens kostnader

Längre ned i yrkandet skriver Demokraterna bland annat följande:

Detta medborgarförslag syftar till att staden och dess medborgare ska få insyn i i hur projektet framskrider och följs upp samt insyn i framför allt stadens kostnader för projektet, vilket tjänsteutlåtandet förbigår.

Göteborgs Stads kostnader direkt hänförliga till projekt Västlänken är bland annat investeringsmedel för station Haga, station Korsvägen, Kom fram-åtgärder, ombyggnad av Åkareplatsen samt omfattande löpande åtaganden. Inte ens Kommunstyrelsen har insyn i omfattningen av och kostnaderna för dessa åtgärder; en brist som med bifall enligt ovan samtidigt kan åtgärdas. – – – Intäkterna från trängselskatten och kassaflödet i projekten redovisas löpande från Trafikverket till regeringen, men denna information är inte tillgänglig för kommunen.”

Väntat beslut

När Spanaren skrev om Göteborgsförslaget 883 för en tid sedan hyste Gunnar Lindgren inga större förhoppningar om att majoriteten skulle nappa på hans förslag.

I en kommentar till avslaget tackar Gunnar Lindgren emellertid för det breda stöd hans förslag fick hos allmänheten och säger vidare:

– Jag anade ju att det skulle gå ungefär så här. Men detta läggs till den framtida historieskrivningen – hur en begäran från medborgare om att få ta del av kostnadsutvecklingen vid sidan om Trafikverkets egna kostnader avvisades av majoriteten politiker.

Föregående

80 000 blir utan riktig tidning

Nästa

Upplysande bok om Bergsjön och Hjällbo