SKOLVERKET har lagt fram ett förslag till nya kurs- och ämnesplaner för grundskolan som nu gått ut på remiss. Det som väckt mest uppmärksamhet är att man i ämnet historia har tagit bort momentet ”forna civilisationer, från förhistorisk tid till ca 1700” som lärs ut på högstadiet. Det innebär att antikens historia från Grekland, Rom och därmed renässansen försvinner. Man hävdar att efterkrigstiden är ”något viktigare än t ex forna civilisationer”.

Man skyller på att antalet timmar som är avsatta till historieämnet (145 timmar per läsår) gör att man måste skära i ämnet och då väljer man att ta bort antiken. Som jämförelse kan nämnas att när jag gick i högstadiet vilket på den tiden var realskola så hade vi över 200 timmar per läsår i historieämnet som började med Egypten och ”de gamla grekerna”. Vad som är märkligt är att man börjar med att avsätta ett antal timmar och sedan anpassar innehållet till det. Varför inte utöka antalet timmar efter innehållet? Det hela är ju en prioritering av vad man anser viktigt (för vem och för vad) och jag skall inte tala om vad som skall bort, men i förslaget finns åtskilligt som jag skulle ta bort.

VÅRA POLITIKER talar ständigt om hur viktig historien är för att förstå vår samtid, och om vi ser vad kommande generationer kommer att missa så kan vi börja med grekerna. Här uppstår i princip vetenskapen och filosofin med Platon, Aristoteles, Pythagoras och Arkimedes. Vidare demokratin med Solon och stadsstaten Aten. Kulturen med Homeros, Aischylos, Euripides, Sofokles, Sapfo med flera. Till och med idrotten med olympiska spel.

Med Rom kommer byggnadskonst och akvedukter. Statskonst med republik, senat, konsuler,  diktatorer och kejsare. Den romerska rätten och kristendomen (Konstantin). Europatanken, tänk det Romerska riket av tysk nation (Otto den store år 962).

När det gäller Svensk historia skall den tydligen börja med Karl XII:s död. Detta innebär att det Svenska stormaktsväldet försvinner, 30-åriga kriget skall inte nämnas. Man undrar om det är meningen att vi endast skall veta att Sverige är neutralt (eftersom betoningen skall ligga på efterkrigshistorien).

DET KLASSISKA bildningsidealet skall bort och därmed de grekiska tragöderna liksom Shakespeares försvinnande. För barnen kommer nog teaterkonsten att självdö, vem kommer att förstå en nytolkning av Antigone när man inte har en aning om den gamla?

Samtidigt måste jag säga att ett liknande förslag kom år 2010 men avfärdades av den dåvarande utbildningsministern Björklund och jag förmodar att remissinstanserna kommer att göra det omöjligt för Skolverket att få igenom sitt förslag.

Föregående

MP hoppas kunna göra månadskorten billigare igen

Nästa

Mikael Franzén tar strid för ny handbollshall