Börsnoterade fastighetsjätten Wallenstam köpte Överåsparken och Överåsvillan med avsikt att bygga ett äldreboende och en förskola i parkens västra del.

Säljare var Ekumeniakyrkan, köpesumman 66 miljoner.

Nu ber Wallenstam med anslag att allmänheten skall hålla sig undan från gräsmattorna runt villan. ”Gräsmattan runt Överås slott är tomtmark och endast avsedd för fastighetens hyresgäster och gäster”, står det bland annat på skyltarna, som också upplyser vilka ytor som folk f å r beträda.

Wallenstam har hos Byggnadsnämnden ansökt om ny detaljplan för området där kommunen fortfarande äger mark. Byggnadslov har inte beviljats.

Liksom tidigare motsätter sig Överås Parkväg Samfällighetsförening Wallenstams byggplaner. I en skrivelse till Stadsbyggnadskontoret skriver samfällighetens ordförande Svante Thorsell följande:

”Till Byggnadsnämnden

Ang. ansökan om detaljplan för fastigheten Bö 72:20 och angränsande fastigheter.

Wallenstam har inkommit med nytt förslag till byggnation och placering invid Överåsvillan.

Samfälligheten vidhåller sina tidigare åberopade grunder och yrkanden. Samfälligheten menar att det inte skall tillkomma någon ytterligare byggnation i Överåsparken av hänsyn till viktiga kultur- och miljövärden till gagn för samtliga göteborgare.

Wallenstam har nyligen satt upp bifogad information. Ett antal plakat där Wallenstam tydligt klargör sin rätt till att marken runt Överåsvillan inte får beträdas av andra än hyresgäster och inbjudna gäster. Markeringen är tydlig och i sak rättsligt korrekt. Att beträda Wallenstams mark kan utgöra ett ”olaga intrång” enligt brottsbalken. Tillträdesförbudet skall givetvis respekteras men det är en avslöjande markering om vad som kan följa.

I sina ingivna handlingar har Wallenstam sökt marknadsföra att området skulle vara tillgängligt för parkens besökare, att transparens skulle råda och en rad för allmänheten tillgängliga aktiviteter förekomma på området, som dagis och mötesverksamhet. Anslaget klargör att avsikten är en annan. Slutenhet, skugga och mörker blir konsekvensen av byggnationen. I Nordamerika skulle ett motsvarande anslag uttryckas än brutalare, exempelvis som;

NO TRESPASSING

THIS IS

WALLENSTAM COUNTRY.

Med undantag för fastigheten Bö 72:20 äger kommunen hela Överåsparken. Kommunen bör inte avhända sig den allemansrätt som medborgarna därigenom faktiskt har.

Wallenstam bör ej ges rätt inskränka den.”

Den stora frågan kvarstår alltjämt. Vem har givit Wallenstam positivt förhandsbesked om bolagets byggplaner? Ingen, säger ingen, köper någonting för 66 miljoner utan att veta att det är en bra investering.

Som Spanaren tidigare har rapporterat motsätter sig även stadens Park- & naturförvaltning exploateringen av Överåsparken.

Föregående

Inte bara ära och framgång för Victor Hasselblad

Nästa

När känslan trumfar förnuftet