Börsnoterade fastighetsjätten Wallenstam AB med storägaren Hans Wallenstam i spetsen ger sig inte.

Nu har bolaget lämnat in ett nytt förslag med begäran om bygglov för att  uppföra bland annat ett äldreboende i västra delen av den vackra Överåsparken.

Men Göteborgs Park och Naturförvaltning är fortfarande inte imponerad och motsätter sig i sitt remissvar än en gång byggplanerna, främst med hänvisning till att bygget skulle inkräkta på oersättliga kultur- och naturvärden.

Ett förändrat intryck

En modern byggnad skulle tveklöst förändra intrycket av Överåsparken och den välkända vita villan längs Danska vägen, som anlades av William Dickson under andra halvan av 1800-taolet.

Det är också huvudmotivet i den kraftiga kritik som riktats mot Wallenstams byggplaner av boende i området och aktionsgruppen Rädda Överåsparken.

Så här skriver Johan Rehngren, landskapsarkitekt i stadsutveckling vid Park & Natur, bland annat i sitt genomgående kritiska yttrande:

”En stor del av den föreslagna byggnaden i skissförslaget är placerad på mark som tillhör staden och som är planlagd som allmän plats, park. Föreslagen bebyggelse skulle innebära att ett flertal särskilt skyddsvärda och värdefulla träd skulle behöva tas ned. Ytterligare träd skulle påverkas kraftigt negativt av bebyggelsen, exempelvis på grund av ingrepp i rotsystem.”

Inte alla träd redovisade

Lite längre fram i yttrandet påpekar Rehngren följande:

”Sökande har låtit ta fram en trädinventering som visar på 23 värdefulla träd inom området, varav 10 klassas som särskilt skyddsvärda enligt Naturvårdsverkets definition. I det fall särskilt skyddsvärda träd kan komma att påverkas krävs samråd med länsstyrelsen. Enligt förvaltningens egna databaser verkar det finnas fler träd på platsen än vad inventeringen visar.”

Wallenstams utredare har med andra ord inte tagit med samtliga träd som skulle kunna påverkas av ett byggprojekt i parken.

Förvaltningens sammanfattning lyder så här:

”Förvaltningen bedömer att förslaget inte är möjligt på grund av mycket stor negativ inverkan på värdefulla trädmiljöer och parkmark.”

Föregående

P-problem, e-handel och höga hyror knäcker affärer i city

Nästa

Idrott på riktigt - och på skoj