Efterdyningarna av Stampens – med Göteborgs-Posten, TTEla, Hallandsposten, Hallands Nyheter m fl tidningar – rekonstruktion fortsätter att medföra negativa konsekvenser för företagsgruppens tidigare medarbetare. Den senaste händelsen är en nyligen avkunnad dom i AD, Arbetsdomstolen.

Den medför än en gång att ingångna avtal mellan medarbetare och företaget inte gäller!

Rådet blir därför till personer verksamma i företag som kommit på obestånd och av det skälet erbjuder medarbetare att lämna skutan med avgångsvederlag och arbetsbefrielse: Se till att få ut avtalad ersättning omgående och vid ett enda tillfälle! Avstå därmed från framtida månadsvisa löneutbetalningar. ”Lex Stampen” visar tydligt giltigheten i detta råd.

Det gick utför

Stampen hamnade i utförslöpan för många år sedan i takt med den snabbt växande digitala nyhetsutvecklingen som skedde på bekostnad av papperstidningens upplaga. Det minskade antalet prenumeranter gav färre intäkter och därmed färre annonsörer. Den länge förhärskande tumregeln för branschen var att annonserna svarade för cirka 60 procent av tidningens intäkter och prenumeranterna för cirka 40 procent. Lösnummerförsäljningen svarade för en liten del av intäkterna.

När Stampen våren 2016 fick genomföra en rekonstruktion i syfte att undvika konkurs träffades bland annat en uppgörelse med sju chefer innebärande att deras anställningar upphörde med arbetsbefrielse och ett antal månadslöner efter det att de lämnat företaget. Enligt Johan Lif på SJF, Svenska Journalistförbundet, gällde ersättningarna 8 till 16 månadslöner.

De sju cheferna har till dags dato inte fått den ersättning som uppgörelsen med Stampen innehöll. De har bara fått en del.

Seger för företaget

Därför har fackförbundet Ledarna, en chefsorganisation med 93 000 medlemmar, drivit frågan hos AD, Arbetsdomstolen, om full ersättning för de sju tidigare Stampencheferna.  Och domstolens utslag nyligen gick helt på arbetsgivarens, Stampens, linje: Inga mer pengar! AD hävdar som domskäl att avtalen träffades innan rekonstruktionen och de delar av uppgörelserna som inte omfattas av förmånsrätt kan ackorderas.

-Arbetsdomstolen kom fram till att våra medlemmar inte hade rätt att få hela sin uppsägningslön trots att den ännu inte förfallit till betalning, skriver i en kommentar till Spanaren Sara Kullgren, chefsjurist hos Ledarna.

– Som konsekvens av domen, tillägger Sara Kullgren, kommer vi rekommendera medlemmar, som arbetar hos en arbetsgivare med ekonomiska svårigheter, att inte acceptera en uppgörelse om att frångå turordningsregler genom att träffa överenskommelse om förlängd uppsägningstid med fortsatta löneutbetalningar.

– Det är då bättre att komma överens om ett avgångsvederlag som ska utbetalas direkt, vid ett tillfälle, understryker hon.

Svårare även för arbetsgivare

Sara Kullgren påpekar vidare, att det inte bara är arbetstagarna som kan få bekymmer som följd av AD:s Stampendom utan problem landar även i knäet hos arbetsgivarna:

– Dessvärre kommer domen därför att försvåra för arbetsgivare med ekonomiska svårigheter att hitta lösningar för att möjliggöra att driva verksamheten vidare, anser hon.

Föregående

Den bilen ska byggas i Trollhättan

Nästa

Nedläggning av båtbyggarskolan kan drabba varven