Pressade lärare i skolor i Örgryte och Härlanda har fått Arbetsmiljöverket att ingripa med hot om vite på 200 000 kronor om situationen inte åtgärdas.

Frågan om den höga arbetsbelastningen i stadsdelens skolor har varit en fråga för skyddsombuden i flera år. De började driva frågan redan 2011.

Alltför litet har gjorts under åren menar skyddsombuden och visar på bland annat tolv fall av ”tillbud”  under 2017 som har att göra med arbetsbelastning och stress. I somras begärde skyddsombuden för Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet att Arbetsmiljöverket skulle meddela ett föreläggande eller förbud för skolornas verksamhet.

De får delvis stöd av Arbetsmiljöverket som nu förelägger kommunen/stadsdelsnämnden att senast den 15 december redovisa ”vilka åtgärder ni i praktiken kommer att vidta för att minska den höga arbetsbelastningen för stadsdelens lärare”.

”Åtgärderna ska säkerställa balans mellan krav och resurser i arbetet och möjlighet till återhämtning för lärarna.”

Tidsnöd och stress

I en medarbetarenkät anger 45 procent av lärarna att de inte har möjlighet att återhämta sig,  37 procent att de inte har tillräckligt med tid att utföra sin arbetsuppgifter, 38 procent att de inte kan påverka sin arbetsmängd och 38 procent känner ganska eller väldigt mycket stress.

Även om siffrorna är bättre än 2006 är de fortfarande oacceptabla menar skyddsombuden.

Sämst är resultatet på Kålltorpsskolan och Rosendalsskolan.

Att inte fler åtgärder vidtagits säger stadsdelsnämnden beror på att den inte längre har mandat att göra något eftersom grundskolan från den 1 juli förts över till en gemensam grundskoleförvaltning.

”Oavsett omorganisationen så är det Göteborgs kommun som bär arbetsmiljöansvaret där det finns skäl att anta att bristerna kvarstår på ovan arbetsställe”, konstaterar Arbetsmiljöverket.

Föregående

Hemliga utredningar om trakasserier mot personer som jobbar med Västlänken

Nästa

Större-mindre, ökar-minskar, vad är sant jämfört med vad?