Det är precis så illa ställt som framgår av rubriken.

Det är alltför många anställda inom Västra Götalandsregionen som har alltför låg lön i förhållande till sin utbildning och sina arbetsuppgifter.

Därför kommer det också att ta lång tid att korrigera dessa skevheter, till och med i yrkesgrupper där kvinnor och män utför exakt samma arbetsuppgifter, exakt lika bra och exakt lika fort.

Det här är några av de slutsatser som kan dras av de uppgifter om några års löneutveckling personalavdelningen i VG-regionen skickat till Spanaren. Eller koncernstab HR, som sådana avdelningar numera kallas även inom den offentliga sektorn.

Det var i förra veckan Spanaren ställde några frågor med anledning av en uppdagad besvikelse bland sjuksköterskor på grund av ett uteblivet extra lönelyft för år 2018.

Gammalt fenomen

Löneeftersläpningen är särskilt tydlig i kvinnodominerade grupper. Därmed kan det också konstateras, att fenomenet inte är nytt utan har 100-tals år på nacken. En eftersläpning av kvinnolöner sedan tider då löner enbart sattes i förhållande till kroppsstyrka och uthållighet.

Samtidigt framgår det väldigt tydligt av det material Spanaren fått ta del av, att det finns en ambition bland politikerna på regionnivå att rätta till, att jämna ut löneskillnaderna. Under åren 2013 – 2016 avsattes 50 miljoner kronor extra för att kompensera för sämre löner i så kallade prioriterade grupper (se nedan).

Så här står det bland annat i den 12-sidiga rapport HR-avdelningen lade fram 2016 för regionalstyrelsens personalutskott:

”I den regionövergripande lönekartläggningen och löneanalysen har det konstaterats att medellönen för kvinnodominerade yrkesgrupper med medellång akademisk högskoleutbildning inom hälso- och sjukvården ligger lägre i förhållande till andra likvärdiga yrkesgrupper.”

Någonstans framskymtar vidare uppgiften, att enligt en bedömning som gjorts så har bortemot 35 procent av de anställda för låg lön i förhållande till utbildning och kompetens.

Då behöver man inte vara något mattesnille för att räkna ut, att löneutjämningen kommer att ta tid, lång tid eftersom resurserna är begränsade.

Prioriterade yrkesgrupper

De här uppräknade yrkesgrupperna i VG-regionen anses vara prioriterade när det gäller löneutveckling:

Sjuksköterskor

Barnmorskor

Biomedicinska analytiker

Cytodiagnostiker

Sjukgymnaster

Arbetsterapeuter

Dietister

Kuratorer

Audionomer

Logopeder

Första linjens chefer inom sjukvården

Om man tittar lite på några siffror från de år rapporten omfattar så framgår det, att prioriterade grupper genomsnittligt fick ett sammanlagt lönelyft under fyra år med 12,8 % medan övriga grupper fick 9,2 %.

Omsatt i reda pengar betyder det en löneförbättring under fyra år för prioriterade grupper på 3 892 kronor och för övriga grupper 3 002 kronor.

I Presstjänstens mail till Spanaren står det bland annat att några extra pengar inte är avsatta för 2018 och att det fortsatta jämställdhetsarbetet måste ske inom givna ramar.

Föregående

Vilken roll spelar lagrådet?

Nästa

Utestängd - hur ska Hamn4an svara?