Än en gång får Vetenskapsskolan i Göteborg underkänt av Skolinspektionen.

Underkännandet gäller inte minst skolans värdegrund, undervisning i sex och samlevnad och jämställdhet.

”Skolinspektionen bedömer att det vid Vetenskapsskolan finns brister inom flera områden av central betydelse i skolans uppdrag. Det finns brister i skolans värdegrundsarbete, eftersom man inte tillräckligt aktivt och medvetet arbetar för att förmedla och förankra de grundläggande värderingar som samhället vilar på. Framförallt gäller detta uppdraget att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män samt främja likabehandling av individer och grupper”, skriver Skolinspektionen bland annat.

”Tillsynen visar att det i skolans verksamhet finns inslag som snarare bidrar till att förstärka än att motverka traditionella könsmönster. På skolan finns bland annat något som benämns likabehandlingstid vilket är en schemalagd aktivitet där flickor och pojkar sitter tydligt åtskilda och som innehållit inslag och budskap som är oförenliga med skolans värdegrund.”

”Vidare finns brister i arbetet med att sprida kunskap om och förståelse för människor med olika sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck. Att frågor om sex och samlevnad hanteras så försiktigt på skolan med hänsyn till elevernas kulturella bakgrund, förstärker detta. Om eleverna i skolan inte ges tillräckliga kunskaper om och förståelse för att det i samhället finns personer med olika sexuell läggning och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, är det svårt för skolan att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och likabehandling av dessa grupper.

Den 29 och 30 november genomförde Skolinspektionen ett oanmält besök på Vetenskapsskolan. De träffade elever som (alla) berättade att de aldrig fått någon undervisning i sex och samlevnad.

”Elevhälsan uppger i intervjun med Skolinspektionen att skolan är lite försiktig med undervisning i sex och samlevnad eftersom barnen och föräldrarna kommer från en annan
kultur. Bland annat anges en händelse för tre år sedan när det uppstod ett ’problem’ med en olämplig film som en lärare visade för eleverna. Föräldrarna blev upprörda när eleverna
berättade hemma vad de sett i skolan; sedan dess har man varit försiktigare, uppger elevhälsan. Även lärarna ger uttryck för att undervisningen i sex och samlevnad ibland kan
vara problematisk. Lärarna säger att det är annorlunda för dessa elever eftersom de inte möter detta (exempelvis homosexualitet) i sin bakgrund.”

”Av intervjuer med elever och personal framgår också att ämnen som homosexualitet, könsöverskridande identitet och sexuell läggning diskuterats i mycket begränsad omfattning, om alls, vid skolan eller i undervisningen. Flera av eleverna ger vid intervjuerna uttryck för att ha begränsade kunskaper om vad homosexualitet och könsöverskridande identitet är för något, och det finns även enstaka elever som inte verkar känna igen uttrycken alls. En av eleverna säger att det inte finns några homosexuella på skolan och säger att det skulle man märka. Eleven förklarar också att det inte är tillåtet i islam med homosexualitet. De flesta elevgrupper som Skolinspektionen talat med säger att de inte haft uppe homosexualitet eller att man kan ha annan sexuell identitet i skolan. Någon av lärarna uppger att de talat om samkönade äktenskap i undervisningen, medan övriga lärare säger att de lyfter detta när det uppkommer behov, såsom när någon använt skällsord relaterat till detta. Detta uppger även elever som beskriver att personal reagerar om sådana skällsord används. Lärarna säger att det är annorlunda för dessa elever jämfört med andra eftersom de inte möter homosexualitet i sin bakgrund. En av lärarna berättar att eleverna blev chockade första gången de stötte på homosexualitet på stan…”

Det är inte första gången friskolan Vetenskapsskolan är i blåsväder.

För några år sedan gav Göteborgs-Posten (där jag då arbetade som ansvarig reporter för granskningen) betyget IG (icke godkänd) till Vetenskapsskolan. Den har också kritiserats för religiös extremism. Skolan har dock fortsatt tillstånd att bedriva undervisning.

Föregående

Så chockhöjdes partistödet 2014

Nästa

Pamparna tar ännu mer makt