Om drygt två år, 2020, blir det dramatiskt när det gäller Sahlgrenska universitetssjukhusets jättesatsning Life Science.

Då skall till exempel alla bygglov och rivningslov för det omfattande nybygget godkännas.

Änggårdskolonins öde är idag, 2017, fortsatt ovisst, vilket skapar viss oro bland kolonins medlemmar. Koloniområdet ligger som bekant bara ett drygt stenkast norr om Sahlgrenska.

2020 torde projektplanen inklusive detaljplanearbetet för Life Science vara helt klart, förutsatt att inga överklaganden sker. Då först kan ansökan om bygglov tillkomma och då skall även rivningsloven godkännas.

Flera hus måste rivas

Flera hus inklusive det omtalade och kulturklassade Per Dubbshuset förväntas rivas för att ge plats åt nybygget, inalles tre fastigheter plus en tre våningar hög förbindelselänk över Per Dubbsgatan.

Nära 25 000 kvadratmeter lokalyta planeras att rivas för att ge plats för nya, modernare och mer ändamålsenliga lokaler.

Det är ett gigantiskt bygge som de tre exploatörerna Vitartis, Västfastigheter och Akademiska hus planerar, där Akademiska Hus tillkommit i ett senare skede genom att upplåta mark för en av byggnaderna.

Information om planerna

Arkitekten och projektledaren, Viveca Risberg på stadsbyggnadskontoret, hade nyligen en övergripande information till Änggårdskolonins medlemmar.

Kolonins farhågor om att Medicinareberget, alltså strax väster om koloniområdet, skall bebyggas oroade mest. I så fall skulle solljuset över odlingarna begränsas ännu mera till grönområdet, på grund av höjden på de planerade husen.

Risberg hade inte kunskap nog att besvara de oroliga medlemmarnas frågor angående Medicinareberget. Frågan skickas troligen vidare till Risbergs planchefen Fredric Norrå.

Vad som är säkert i dagens läge är att 800–1300 små lägenheter skall byggas. De flesta mera västerut, ner mot Annedalskyrkan och Linnéplatsen.

Änggårdskolonins medlemmar påminde om det goda samarbete under flertalet möten man hade haft med stadsbyggnadskontoret tidigare. De har tidigare även förevisats en karta med det planerade byggandet på Medicinareberget. Detta var dock sådant som Risberg inte kunde gå in på i sin presentation.

Trafikkontoret utreder tunnel

Frågan om en tunnel genom Medicinareberget väcktes igen. Detta är dock inte ett projekt för stadsbyggnadskontoret utan för trafikkontoret, där en påbörjad, ej färdigställd, utredning finns, kunde Viveca Risberg meddela.

Akademiska Hus äger marken till parkeringsplatsen, strax intill och söder om kolonin. Frågan uppstod om parkeringsplatsen kunde förvandlas till en byggarbetsplats. Svaret blev ja.

Konstepidemin, längre västerut – norrut från kolonin, ingår ej i detaljplanearbetet inför Life Science. Alltså: endast Sahlgrenska universitetssjukhuset, Life Science och Medicinareberget ingår i den nya planen.

Föregående

App mäter politiskt munväder

Nästa

En eller fyra valkretsar i Göteborg kan vara avgörande för Centerpartiet 2018