Spanaren kan nu anmälas till Allmänhetens Pressombudsman (PO) och i allvarliga fall bli fälld i Pressens Opinionsnämnd. Vi har nämligen anslutit oss till det pressetiska systemet.

Varför?

Därför att läsarna ska få bekräftat att vi arbetar seriöst, precis som en riktig tidning ska göra. ”Alternativa fakta” har ingen plats i Spanaren.

Egentligen har Spanaren alltid under sina tre år respekterat spelreglerna, men nu kan vi till och med anmälas av den som känner sig kränkt av en publicering.

Ibland påstås det att den svenska pressen blivit mindre etisk. Men faktum är att Opinionsnämnden fällde tidningar i bara 28 fall under 2016. Det var det minsta antalet fällningar hittills i nämndens 100-åriga historia.

Här följer instruktioner och spelregler.

Hur man gör en PO-anmälan

Om du känner dig personligen förfördelad eller kränkt av något som stått i en tidning kan du göra en PO-anmälan.

Det finns tre krav:
1. Artikeln ska ha varit publicerad i en tryckt periodisk skrift. PO kan även pröva vissa nättidningar. Det gäller nättidningar som finns representerade i Pressens Samarbetsnämnd eller som aktivt har anslutit sig till det pressetiska systemet.
2. Anmälaren ska vara personligen berörd av den publicering som anmäls. Det innebär vanligen att man skall vara namngiven eller på annat sätt utpekad.
3. Publiceringen ska ha skett inom tre månader från den dag anmälan inkom, om inte särskilda skäl föreligger.
Anmälan kan göras i ett brev per post eller som E-anmälan
• Ange namn och adress samt gärna även telefonnummer och
e-postadress.
• Ange tidning, publiceringens rubrik och publiceringsdatum.
• Skicka helst med ett urklipp eller en kopia av publiceringen.
Skriv så kortfattat som möjligt vilka uppgifter i publiceringen som är kränkande för dig och varför du känner dig illa berörd av den anmälda publiceringen. Dölj inte dina känslor om du är arg eller ledsen över vad som stått.
Om anmälan gäller en nätpublicering måste du själv skicka med en utskrift eller en skärmdump av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår.
Du får gärna använda ombud för att göra en anmälan. Det kan exempelvis vara en släkting, vän, arbetskamrat eller ett juridiskt ombud. Ett ombud måste alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den för vars räkning PO-anmälan görs.

Här är de etiska reglerna för press, TV och radio

Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och betydelse för medborgarna. Det gäller dock att skydda enskilda mot oförskyllt lidande genom publicitet.
Etiken tar sig inte i första hand uttryck i en formell regeltillämpning utan i en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. De etiska reglerna för press, radio och TV är ett stöd för den hållningen.

I. PUBLICITETSREGLER

Ge korrekta nyheter

1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer.
3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
4. Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt.
Var generös med bemötanden
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar.
6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna tidningen.

Respektera den personliga integriteten

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd.
9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn.
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande

Var varsam med bilder

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial.
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.
Hör båda sidor
13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld.
14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas.

Var försiktig med namn

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig.
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet.

Föregående

OBS HEMLIGT: Pamparna som tackar ja till Universeums frikort

Nästa

”Det rullar på bra” för Demokraterna