Alliansen vill fortsätta striden mot länsstyrelsen om utökat strandskydd i Göteborg – och säger nej till stadsledningskontorets förslag att lägga ned vapnen.

”För Södra Skärgården riskerar (länsstyrelsens beslut) att innebära att en våt filt läggs över framtida utveckling. Det är inte en utveckling som vi önskar se. Tvärtom vill vi se en levande skärgård som utvecklas av de människor som bor och befinner sig där. Länsstyrelsens beslut försvårar och förhindrar detta och bör därför överklagas”, skriver KD, M och L i en skrivelse till kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen har under flera år arbetat med att ta fram nya strandskyddsbestämmelser. Beslut har överklagats av bland andra Göteborgs Stad och regeringen upphävde i höstas länsstyrelsens beslut.

Förslaget till strandskyddsområden arbetades om. Det nya beslutet överklagades på nytt av Göteborgs Stad i januari i år.

Vill acceptera

Efter att närmare ha granskat länsstyrelsens senaste beslut vill stadsledningskontoret ta tillbaks överklagandet – och alltså acceptera beslutet.

”Stadsledningskontorets bedömning är att det fortfarande finns betydande brister i länsstyrelsens resonemang och avvägningar, men att länsstyrelsens nya beslut skiljer sig avsevärt från tidigare beslut. Mot bakgrund av att av länsstyrelsen nu beslutade strandskyddsområden endast i ett fåtal fall strider mot stadens översiktsplan, att de områden där utbyggnad enligt översiktsplanen kraftigt försvåras av det nya beslutet inte är utredda i detalj eller står inför planering i närtid samt att staden ser ett behov av att få långsiktigt stabila gränser, gör stadsledningskontoret bedömningen att länsstyrelsens beslut om strandskydd i Göteborgs kommun kan accepteras och föreslår därför att överklagandet återkallas”, skriver stadsledningskontoret som förslag till kommunstyrelsen.

De största skillnaderna mellan länsstyrelsens senaste beslut och Göteborg Stads önskemål gäller ett område på Asperö och två mindre områden på Donsö. Där strider de nya gränserna, enligt stadsledningskontoret, mot stadens översiktsplanering. Det betyder att utbyggnad enligt översiktsplanen kraftigt försvåras.

Någon planering för att exploatera dessa områden pågår dock inte.

Strandskydd kartaTILL BILDEN/KARTAN:

Blå markering: Här har länsstyrelsen tidigare velat ha strandskydd. Efter Göteborgs Stad och regeringens beslut ändrade sig länsstyrelsen och har accepterat Göteborgs synpunkter. Det betyder att områdena inte omfattas av strandskydd.

Röd markering: Här har länsstyrelsen och Göteborgs Stad olika uppfattningar om strandskyddet. Länsstyrelsen står dock fast vid beslutet om strandskydd som enligt staden innebär att framtida exploatering/bebyggelse ”kraftigt försvåras”.

Prickat: Här gäller strandskydd som länsstyrelsen och staden är överens om. Täta prickar = generellt strandskydd, glesa prickar =  utvidgat strandskydd.

 

Föregående

Teodorescu talar ut - i den liberala fåran

Nästa

Tre jätteprojekt som försenades och blev dyrare