Om Västlänken får byggas kommer ett planerat bostadsbygge i centrala Göteborg omfattande 240 lägenheter att stoppas.

Åtminstone om länsstyrelsen får som den vill.

Orsak: ett byggande av Västlänken skulle skapa en alltför ohälsosam miljö för de boende på grund av alla transporter av ler-och bergmassor från området kring Korsvägen.

Bostadsområdet som kanske inte blir verklighet. Klicka på kartan för att förstora den!
Bostadsområdet som kanske inte blir verklighet. Klicka på kartan för att förstora den!

Området som planerats ligger strax söder om nya ÅF-skrapan intill påfarten till Rv 40 mot Borås och en av påfarterna till E 6 söderut.

Gammalt sunkigt område

Området i det aktuella kvarteret mellan E 6 och Mölndalsån har givit ett skräpigt och sunkigt intryck under många år med slarvigt tillkomna parkeringsplatser sedan de gamla, låga fabriksbyggnaderna rivits. Nu riskerar alltså fortsatt sanering av området att försenas – eller att skrinläggas.

Området är färdigprojekterat men då säger alltså Länsstyrelsen, som hittills ställt sig bakom planerna gällande Västlänken, nej till genomförande av bygget. Länsstyrelsen känner till, att alla transporter till och från Korsvägen kommer att gå via Mölndalsvägen och därefter påfarten mot Sankt Sigfridsgatan och de hårt trafikerade vägarna österut och söderut.

Tunga transporter i sex år

I planerna för Västlänken sägs det, att transporterna kommer att pågå mellan 2018 och 2024 med högst intensitet fram till och med jubileumsåret 2021. Som mest kan det komma att handla om 140-270 fordonsrörelser per dag beroende på fordonens lastkapacitet.

Länsstyrelsen har i sin bedömning dragit slutsatsen, att med Trafikverkets nuvarande krav på arbetsfordon så kommer miljön i det aktuella området att försämras så kraftigt, att miljökvalitetsnormen för godtagbar kväveoxidhalt i luft kommer att överskridas avsevärt.

Göteborg har redan dålig luft

Då skall man veta, att Göteborg tillhör de orter i landet som redan har sämst luftkvalitet. Vid en mätning 2012 visade det sig, att över 20 procent av befolkningen i Göteborg (108 000 personer) drabbades av kväveoxidhalter högre än 20 mikrogram per kubikmeter luft. Enligt miljönormen för stadstrafik skall inte fler än 5 procent behöva utsättas för denna hälsorisk.

Den tunga trafiken kommer även att innebära att normerna för acceptabelt buller   överskrids i området, något som många boende söder om Korsvägen oroas över. Länsstyrelsen drar slutsatsen, att försämrad luftkvalitet och bullersamma transporter kommer att skapa en oacceptabel boendemiljö och gör alltså tummen ned för det planerade bostadsområdet.

Föregående

Miljonböter hotar staden för myglet med Göteborg & Co

Nästa

Konkurrensverket misstänker fler lagbrott i Göteborg