Om knappt ett år ökar antalet statliga myndigheter i Göteborg med 100 procent.

För närvarande finns det egendomligt nog endast en i stan, men 1 januari 2018 skall nya Jämställdhetsmyndigheten börja sin verksamhet i Göteborg är det tänkt.

Intresset för den nya myndigheten är redan mycket stort. Rekryteringen av cirka 75 anställda skall påbörjas först någon gång i höst med sedvanlig utlysning av tjänster, men redan nu strömmar det in två förfrågningar om dagen i snitt, ofta med komplett CV och allt. Andra hör bara av sig och frågar om de ”kan hjälpa till”.

Kerstin Alnebratt
Kerstin Alnebratt

Tjänsten som generaldirektör kommer att utlysas under våren och tillsättas av regeringen i sedvanlig ordning.

– Det är verkligen på tiden att jämställdhetsfrågorna hanteras på ett bättre och mer systematiskt och sammanhållet sätt. Hittills har det inte funnits en enda statlig myndighet med förvaltningsansvar på det här området, för övrigt den enda utan statlig styrning.

Det deklarerar Kerstin Alnebratt, regeringens särskilda utredare, vid samtal med Spanaren. Hon är ordförande i den grupp på tre personer, som fram till nästa årsskifte skall utarbeta förslag till organisation, förbereda arbetsuppgifter och ansvarsfrågor för den nya myndigheten för jämställdhetspolitiken.

Docent i genusvetenskap

Efter att i början av 2000-talet ha varit socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg är Kerstin Alnebratt idag docent i genusvetenskap vid Göteborgs universitet i en institution med cirka 25 anställda. Hon arbetar samtidigt som föreståndare för det nationella sekretariatet för genusforskning.

– Vilken slags myndighet anser du behövs? Bara någon dag efter regeringsbeslutet luftade kritiker t ex farhågor för att myndigheten bara kommer att bli ännu en akademisk institution för genusfrågor.

– Absolut inte. Myndigheter är förvaltningsorgan och inga kampanjorganisationer. Myndigheter skall verkställa exempelvis regeringsbeslut enligt den svenska modellen. Den nya myndighetens viktigaste uppgift skall vara att ge råd och stöd i jämställdhetsfrågor samt hjälpa till med uppföljningsarbete och eventuellt ny forskning, förklarar Kerstin Alnebratt och fortsätter:

– Man har pratat om och utrett och utrett igen de här frågorna ända sedan början av 2000-talet men ingenting har hänt. Så det är verkligen på tiden att vi får igång ett systematisk myndighetsarbete för att komma till rätta med de problem om finns. Löneskillnader mellan kvinnor och män exempelvis, så kallat hedersrelaterat förtryck och våld, annat våld mot kvinnor och att bryta ned manliga hierarkier utan insyn. En annan uppgift skall vara att hjälpa till med förändringsarbete på alla nivåer: på riksnivå, inom departement och andra myndigheter, regioner och landsting samt i kommunala organisationer.

Nya myndighetens uppgifter

Myndighetens arbetsuppgifter skall enligt direktiven till organisationskommittén vara

  • Bidra till en strategisk, sammanhållen och hållbar styrning och ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

  • Ansvara för uppföljning, analys, samordning och stöd utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

  • Fördela bidrag till jämställdhetsprojekt och kvinnors organisering.

  • Samordna, genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

  • I övrigt bistå regeringen, exempelvis i det internationella samarbetet på området.

Konfronterade Göran Johansson

Den minnesgode läsaren erinrar sig säkert, att det var Kerstin Alnebratt, då 38, som tillsammans med Solveig Lindström, då 59, valåret 2002 konfronterade Göran Johansson, ordförande i kommunstyrelsen, med anledning av den grabbiga ledarskapskultur som omgav honom.

Kerstin Alnebratt var då ersättare i kommunstyrelsen, efter att tidigare ha varit ordinarie, och föreslagen på valbar plats på Socialdemokraternas riksdagslista. Men vid partidistriktets nomineringsmöte lite senare under våren blev hon nedflyttad på listan utan chans att bli vald.

Solveig Lindström var ledamot i kommunstyrelsen och hade flera tunga uppdrag, bland annat som ordförande i Polisstyrelsen och därtill ansvarig för personalfrågor i kommunen. Hon hade till och med vid några tillfällen varit omnämnd som tänkbar efterträdare till Johansson.

Båda fick kicken

Men i början av 2003 när de kommunala nämnderna nominerades och valdes fick båda två kicken ur kommunstyrelsen. Lite senare fick Kerstin Alnebratt en väl tilltagen pension som kom att bli väldigt uppmärksammad. Hon trivdes inte med beslutet, som var helt enligt reglerna, och hon hoppades därför att ”få komma så lite som möjligt i åtnjutande av pensionen”.

Efter att de båda kritikerna fått kicken ur kommunstyrelsen lämnade de sina övriga politiska uppdrag.

Kerstin Alnebratt återvände till universitetet och fortsatte sin forskning.

Är hon sugen på att längre fram i vår söka tjänsten som generaldirektör i den nya myndigheten?

– Njae, jag har inte hunnit fundera färdigt på den saken, medger Kerstin Alnebratt.

 

Föregående

Hemvårdare lurade av gammal man 330 000

Nästa

Angered i värsta visselblåsarvädret förra året