Under förra året kom 38 tips in till Göteborgs Whistleblowerfunktion. Tipsen handlade om allt från att arbetskamrater röker på arbetstid till att chefen myglar med regler för att gynna sina kompisar.

Flest tips – sju – gällde förhållanden i Angered.

Där ledde ett av tipsen till att stadsdelsdirektören fick sparken. Ett annat skulle ha lett till att en sektorchef drabbades på samma sätt – om hon inte redan sagt upp sig.

Det norska företaget BDO sköter whistleblowerfunktionen sedan oktober 2015. Exakt hur det görs har kommunen försökt hemlighålla. Viss information har kommunen tvingats lämna ut först sedan Spanaren tre gånger (och tre gånger fått rätt) vänt sig till domstol för att få ut uppgifterna.

Fortfarande kringgår kommunen grundlagens bestämmelser om rätten att ta de del av  allmänna handlingar i samband med visselblåsaranmälningar genom att ljuga, också inför domstol, om att vissa handlingar inte existerar vilket Spanaren skrivit om, men i stort fungerar det så här:

En tipsare kan via mejl eller brev vända sig till BDO i Norge med misstankar om oegentligheter. Tipset skickas till en utredningsavdelning på stadsledningskontoret i Göteborg där det diarieförs och beslutas om vidare hantering. I sju av 38 fall har kommunens interna utredningsavdelning ansett att BDO bör utreda tips.

I samtliga andra fall har utredningsavdelningen skickat tipsen till den förvaltning som tipset rör (!) för utredning eller bara för kännedom.

Så utreddes exempelvis ett tips om att Göteborgs stad anlitade en släkting eller vän till en tjänsteman på förvaltningsstaben som husfru/husherre av – förvaltningsstaben. Slutsatsen var att det ”inte finns några skäl för staden att gå vidare med frågan”. Utredningsgruppen ansåg ändå att stadsledningskontoret borde ”se över sina interna rutiner för anställning av timavlönade för att säkerställa att de beslut som tas i samband med anställningar är skriftliga och spårbara för att därmed minska risken för otydlighet och frågetecken vid val av kandidater”.

Även i andra fall har berörda förvaltningar kommit fram till att de inte gjort fel. Det hindrar inte att utredningsgruppen i enstaka fall dragit en delvis annan slutsats – som i fallet med en chef på tillståndsenheten som använde förvaltningens bil till och från jobbet. I det fallet ansåg  utredningsavdelningen att förmånen åtminstone skulle beskattas.

Här följer listan på alla tips under 2016 och vad de lett till.

 

Tips 1: Gatubolagets chef har anställt sin svärson som chaufför på Stadens bud.

Utreddes av BDO.

Gatubolaget rekommenderades att ”se över sina interna rutiner för anställning av timavlönade/tidsbegränsat anställda för att säkra att de beslut som tas är skriftliga och spårbara…”

Läs även: Vad gjorde att chefens svärson var bäst för jobbet på Gatubolaget?

 

Tips 2: Avtal med Quiding om transitboenden för ensamkommande utan upphandling.

Utreddes av BDO.

Slutsats: Viktigt att ”förvaltningen ser över sina interna rutiner för att förbättra den interna styrningen och kontrollen avseende upphandling och inköp”.

Läs även: Qviding tjänar miljon på flyktingbarnen

 

Tips 3:  Anställning av husfru/husherre (släktskap/vänskap) och hens eventuella anknytning till leverantörer.

Utredningsgruppen rekommenderade stadsledningskontoret att se över rutiner för anställning av timavlönade.

 

Tips 4: Illa bemötande vid lönesamtal i SDF Örgryte-Härlanda.

Utredningsgruppen har inte lyckats återkoppla till tipsaren, tipset avskrevs.

 

Tips 5 och 6: Bristande avvikelsesystem inom SDF Västra Göteborg.

Utredningsgruppen ”noterar efter återkoppling från förvaltningen att den har mottagit synpunkterna och initierat förslag till förbättringar…”

 

Tips 7: Göteborgs Stad logotype missbrukas i reklamsammanhang

Stadsledningskontoret noterar att man i egenskap av leverantör till kommunen har rätt att använda logotypen på sin hemsida.

 

Tips 8: Dåliga psykosociala arbetsförhållanden på Got Event.

Utredningsgruppen anser efter att Got Event utrett saken att det inte finns anledning att gå vidare.

 

Tips 9: Arbetsförhållandena för en provanställd vaktmästare på utbildningsförvaltningen.

Utredningsgruppen anser, efter utbildningsförvaltningens utredning, att inget oegentligt skett.

 

Tips 10: Upphandling av flyttfirma på Norra Hisingen.

Utredningsgruppen rekommenderar SDF Norra Hisingen att ”säkerställa en god hantering och intern kontroll framöver”.

 

Tips 11: Förhållanden under under tjänsteresa med skolpersonal i Västra Hisingen.

Utreddes av BDO.

Västra Hisingen rekommenderas informera ledningen i de berörda skolorna om ”relevanta beteendestyrande dokument”.

 

Tips 12:  Olämpligt beteende på arbetsplats i Majorna-Linné.

Utredningsgruppen skickar tipset till stadsdelsförvaltningen för kännedom utan krav på utredning eller åtgärd.

 

Tips 13: Driftchef på Göteborg Energi kan via egna bolag ha spridit konfidentiell information som påverkat priset på anläggningar som Göteborg Stad avyttrat.

Utreddes av BDO.

Slutsats: Driftchefen har inte haft tillgång till aktuell information. Göteborg Energi rekommenderas dock att ”följa riktlinjerna om bisyssla vilket innebär att chefer årligen ska ta upp frågan i medarbetarsamtalen”.

 

Tips 14: En anställd på Kretslopp och vatten gynnar ett företag som ägs av hans kompis i samband med uppdrag.

Utreddes av BDO.

Slutsats: Tipset kan ”inte bekräftas”.  Kretslopp och vatten rekommenderas att stärka den interna styrningen och kontrollen vad gäller inköp och upphandling.

 

Tips 15: Enhetschef  i Örgryte-Härlanda misskött schemaläggning inför sommaren och orsakat svårigheter för anställda och boende.

Utredningsgruppen skickar tipset till stadsdelsförvaltningen för kännedom och utan krav på åtgärder.

 

Tips 16: Sektorchef i Angered myglar i samband med upphandling av konsulttjänster rörande utvecklingsarbete och utbildning.

Utreddes av BDO.

Slutsats: Chefen har brustit i sin hantering på flera punkter. Arbetsrättsliga åtgärder skulle ha övervägts om inte chefen redan slutat.

Läs också: Sektorchef i Angered sa upp sig – annars hade hon fått sparken

 

Tips 17: En person med funktionsnedsättning uppges ha diskriminerats genom att inte få den vård hen behöver. 

Utredningsgruppen skickade tipset till SDN Centrum för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 18:  Chef inom Social resurs trakasserar anställda genom olika härskartekniker.

Utredningsgruppen skickade tipset till Social resurs för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 19: En kommunanställd inom SDF Västra Hisingen uppges sjukskriva sig och vabba samtidigt som hen arbetar på andra ställen.

Utredningsgruppen skickade tipset till SDF Västra Hisingen för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 20: Dicksonska stiftelsen har förvägrat en person att få ta del av stiftelsens räkenskaper.

Stiftelsen är fristående och inte en del av Göteborgs Stad. Ingen åtgärd.

 

Tips 21: Tilldelningen av skolplatser för elever till fristående gymnasiekurs uppges gå ”skumt” till i Majorna-Linné.

Eleverna väljer själva gymnasiekurs och någon tilldelning sker inte. Ingen åtgärd.

 

Tips 22: Stadsdelsdirektören i Angered har rekryterat en kompis som HR-specialist och erbjudit en lön på 60 000 kronor.

Utreddes av BDO.

Utredningsgruppen skickade rapporten till stadsdelsnämnden för beaktande. Nämnden sparkade stadsdelsdirektören med omedelbar verkan.

Läs: Tips om kompisanställning fällde stadsdelsdirektören i Angered

 

Tips 23: En enhetschef inom äldreomsorgen i Angered uppges röka på arbetstid i strid mot policyn om rökfri arbetstid.

Utredningsgruppen skickar tipset till stadsdelsförvaltningen för kännedom utan krav på utredning eller åtgärd.

 

Tips 24: En tjänst som speciallärare på Kålltorpsskolan har tillsatts av en bekant till rektorn utan att utlysas.

Utredningsgruppen anser, efter att stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda, tittat på saken, att tillsättningen gått rätt till.

 

Tips 25: Chefer inom kultur och fritid i SDF Lundby har för många uppdrag.

Utredningsgruppen anser att stadsdelsförvaltningen tagit hand om saken och redovisat en handlingsplan.

 

Tips 26: Tillståndsenhetens chef använder förvaltningens arbetsbil för privata resor till och från arbetet.

Utredningsgruppen anser, sedan Social resurs utrett saken, att förmånen borde beskattas även om arrangemanget gjorts av säkerhetsskäl.

Läs också: ”Säkerhetsskäl” när kommunal chef kör bil gratis

 

Tips 27:  En chef inom SDF Norra Hisingen uppges ha upphandlat konsulttjänster av en vän.

Utredningsgruppen bedömer, efter att ha tagit del av Norra Hisingens utredning, att upphandlingen gått rätt till.

 

Tips 28: Personal på ett äldreboende i Angered har tagit 40 minuters rast och lämnat de boende utan det stöd de behövt.

Utredningsgruppen skickar tipset till stadsdelsförvaltningen för kännedom och utan krav på åtgärder.

 

Tips 29: Rekrytering av chef till Minimix och upplåtelse av lokaler till Somaliska föreningen i Angered ifrågasätts.

Utredningsgruppen anser att anställningen inte gått rätt till eftersom tjänsten inte utannonserats eller tillsatts i konkurrens. Angered rekommenderas att följa reglerna. I fråga om uthyrning av lokaler  ”vill stadsledningskontoret uppmärksamma förvaltningen på likställighetsprincipen”.

 

Tips 30: En chef på Stadshus AB uppges ha utnyttjat sin ställning och makt i samband med dyra utlandsresor, kurs i engelska för tre personer som kostat miljoner mm. 

Utredningsgruppen anser, efter inkommet svar från bolaget som uppger att den utpekade chefen inte rest utomlands eller upphandlat någonting , att inget oegentligt begåtts.

 

Tips 31: Rekryteringen till arbetet och lönesättningen för chef till Angeredskompassen har inte gått rätt till.

Utredningsgruppen anser, efter att frågan utretts av stadsdelsförvaltningen Angered, att rekryteringen gått rätt till men ”påminner om vikten av tydliga rutiner kring lönesättning” (den 26-årige chefen fick en lön på 42 000 kronor månaden).

 

 Tips 32: Två personer arbetar på ett privat företag som rekryterar familjehem vid sidan av sina anställningar på Social resursförvaltning respektive Majorna-Linne.

Utredningsgruppen anser att omfattningen av bisysslorna varit ringa och att förvaltningarna vidtagit tillräckliga åtgärder men påminner samtidigt om stadens anvisningar om bisysslor och jäv.

 

Tips 33:  En sektorschef i Angered har inte registrerat sin frånvaro i personalsystemet trots att hon varit både sjuk och haft semester.

Utredning pågår i stadsdelsförvaltningen i Angered.

 

Tips 34: Arbetsmiljön för chefer och medarbetare inom sektor kultur och fritid i Lundby ifrågasätts (likt tips 25).

Utredningsgruppen skickade tipset till SDF Lundby för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 35:  En rektor på en  skola i  Lundby ger fördelar till personal som hen tidigare jobbat med (bland annat gällande lärarlyftets lönepåslag).

Utredningsgruppen skickade tipset till SDF Lundby för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 36: Känsliga uppgifter om en klient inom individ- och familjeomsorg inom SDF Lundby har skickats till en privat mejladress.

Utredningsgruppen skickade tipset till SDF Lundby för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 37:  Tillsättningen av en tf gruppchef, sedermera enhetschef på Social resursförvaltning ifrågasätts.

Utredningsgruppen skickade tipset till Social resurs för kännedom och utan krav på åtgärd.

 

Tips 38: Två anställda uppges ha bisysslor vid sidan om sin anställning i Göteborgs Stad.

Tipset är  under bedömning för vidare hantering.

 

 

 

 

Föregående

Många önskar arbeta på nya jämställdhetsmyndigheten

Nästa

Nye förbundskaptenen fortsätter i ÖIS - gratis!