Kommunfullmäktigeledamoten Jerker Schmidt (L) tycker att Göteborg ska inrätta ett veteranmonument för att hedra göteborgare som på olika sätt (militärt eller civilt) deltagit i krigsinsatser runt om i världen.

Det är ett förslag som hälsats med särskild entusiasm av Sverigedemokraterna. 

”Sverigedemokraterna tycker att det är positivt att Liberalerna växlat in på SD:s spår när det gäller patriotism och hedrandet av de svenska hjältar som stupat för vår kung och vårt fosterland”, skriver SD i en inlaga till kommunstyrelsen.

”Mången tapper soldat har genom århundraden försvarat Sveriges fana …  Mången tapper svensk har tjänstgjort i de fredsbevarande styrkorna för att försvara förtryckta folk mot tyranner….  Dessa modiga män och kvinnor förtjänar respekt …

På Gustaf Adolfs torg står en av Sveriges mest kända veteranstatyer, en kung som dog i fält för sitt land. Kanske en minnesplakett för att hedra svenska veteraner kunde uppföras på dess fundament? … ”, skriver SD och erinrar om ”de svenskar som stod upp mot bland annat kommunismen under finska vinterkriget, och stred sida vid sida med vårt broderfolk” som alltså också skulle komma att hedras av ett veteranmonument.

En del av de frivilliga som krigade i Finland under andra världskriget krigade också för Waffen-SS på Östfronten. (Omkring 25 stupade, enligt osäkra siffror.) Just de  frivilliga i Tyskland som också kan sägas ha stått upp mot kommunismen nämns dock inte i SD:s skrivelse trots att en del av dessa, då till åren komna veteraner,  stöttade SD i partiets ungdom.

Skrivelsen väcker osökt frågan om vilka svenskar som fallit eller deltagit i krig – eller fredsbevarande insatser i oroshärdar – som ska hedras med ett  veteranmonument. Och vilka risker det finns för att ett sådant monument skulle komma att utnyttjas för syften som i vart fall inte varit förslagsställarens avsikt. Svenska Spanienfrivilliga som kämpade för republiken? Svenska IS-krigare som dödats i strid för den islamiska staten? Svenska frivilliga som tog värvning i USA:s armé under Vietnamkriget? Svenska främlingslegionärer som deltagit i olika kolonialkrig?

Avsikten med ett veteranmonument – enligt Jerker Schmidts förslag – är att hedra svenskar som efter andra världskriget, på uppdrag av det officiella Sverige, deltagit i insatser runt om världen där de ”har riskerat sitt liv för att hjälpa sina medmänniskor i andra länder och förtjänar respekt för sina insatser”. Sedan 2011 högtidlighålls minnet av dem som stupat under sådana förhållanden genom en ceremoni på den så kallade Veterandagen den 29 maj.

I Stockholm invigdes 2013 veteranmonumentet ”Restare”, ett inte okontroversiellt monument. Kritiken har inte bara gällt utformningen av konstverket utan också vem som definieras som veteran.

Orden som står på Restare –   ”För att demokratin är skör. För att medmänskligheten måste hävdas. För dig som gör skillnad. För anhöriga som lämnas. För frihet kostar” – kan ju (miss?)tolkas precis på det sätt SD gör.

Kulturnämnden, som avstyrkt motionen, pekar bland annat på behovet av att definiera begreppet veteran i sammanhanget. Ett behov som understryks av SD:s hejarop.

Föregående

Lågt anbud - och sophanteringen kraschade

Nästa

SD-undran: "Varför bryr sig ingen om förföljda sverigedemokrater?"