År efter år har arbetsmiljön i förskolan blivit allt sämre.

Nu diskuterar politikerna en handlingsplan för att komma till rätta med problem som de själva bär ansvaret för: stora barngrupper, små lokaler, minskad bemanning och låga löner.

Medarbetarenkäten för förskolan 2016 visar att förskolans arbetsmiljö är sämre än andra områden i kommunen vad gäller arbetsbelastning, återhämtning i arbetet och upplevelsen av stress. Bara grundskolan har ett liknande resultat.

På frågor om förekomsten av muskelvärk i axlar, rygg och huvudvärk som tros bero på den fysiska arbetsmiljön har förskolan det sämsta resultatet.

Sjukfrånvaron i förskolan var 2015 10,3 procent  – en ökning med en halv till en procentenhet per år de senaste fem åren.

Tunga lyft, hög ljudnivå och buller är starkt bidragande orsaker till ohälsa och sjukfrånvaro. Samtidigt är barn och personal frekvent utsatta för smitta. Det gör att korttidsfrånvaron är hög.

Enligt Skolverkets nya rekommendationer bör barngrupperna rymma mellan sex och tolv barn i åldern 1-3 år och inte fler än 9-15 i åldern 4-5 år. I Göteborg är snittet för alla barngrupper 17,3.

Den handlingsplan som nu föreslås innehåller inte några raka besked om mindre barngrupper, utökad personal, högre löner och bättre anpassade lokaler.  Handlingsplanen innehåller något mer luddiga formuleringar på tre områden:

  • Bemanning och arbetsorganisation. ”Svårigheten att rekrytera och behålla förskollärare i kombination med hög frånvaro försvårar möjligheterna att skapa en stabil bemanning.”

Här föreslås bland annat att verksamheten ska bemannas ”efter förskolans uppdrag, barnens närvaro och förutsättningar”, minska antalet korttidsvikarier och minska rörligheten bland personalen.

  • Fysisk arbetsmiljö. ”Smittspridning och hög infektionsrisk, tunga lyft, hög ljudnivå och buller är starkt bidragande orsaker till ohälsa och sjukfrånvaro bland personalen. Barngruppernas storlek och sammansättning samt lokalernas utformning har stor betydelse för förskolepersonalens möjligheter att fullfölja det pedagogiska uppdraget och är en av de faktorer som arbetsmiljöverket i sina inspektioner identifierat som en orsak till stress bland förskolepersonalen.”

Här föreslås bland annat att verksamheten ska anpassas ”efter barngruppers sammansättning och storlek”, att infektionsrisk och smittspridning bland personal och barn ska minskas liksom buller.

  • Förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.  ”Chefers möjlighet att leda och styra sin verksamhet påverkas av de organisatoriska förutsättningarna. Upp till 35 medarbetare per chef, hög personalrörlighet, hög korttidsfrånvaro bland personalen och många uppgifter som inte är direkt kopplade till ledaruppdraget begränsar förskolechefens möjligheter att fullfölja det pedagogiska ledarskapet. Dessutom har många förskolechefer geografiskt spridda förskolor.”

Här föreslås bland annat att antalet chefer som har fler än två geografiskt skilda förskolor ska ”minimeras” och att chefer ska avlastas i personalärenden.

Föregående

Tre jubileer i kyrkan

Nästa

Nya Tiders Perra var Peter Hjörnes hjälpreda