Striden om det framtida strandskyddet i Göteborg och Bohuslän fortsätter.

På ena sidan: Länsstyrelsen, påhejad av många,  som i enlighet med riksdagens direktiv vill ha ett utökat skydd för allmänhetens tillgång till stränderna.

På andra sidan: Göteborgs Stad och en  rad kustkommuner,  påhejade av många, som lättare vill kunna exploatera strandnära områden för bostäder, hamnar, turisthotell eller andra verksamheter.

Tack vare strandskyddet har vi ”möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet”, skriver Naturvårdsverket på sin hemsida.

Så är det. I princip.

Inom 100 meter från stranden får inget som försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten, eller anläggningar som ”väsentligt” förändrar livsvillkoren för växter och djur, till exempel hamnar, bryggor och parkeringsplatser, uppföras.

Strid om fiskebodar

Om det inom det strandskyddade området finns äldre byggnader – till exempel fiskebodar – så får de inte ändras på ett sådant sätt att de kan användas för något annat. Det är en bestämmelse som ständigt vållar strider utmed Bohusläns kust där gamla fiskebodar byggs om till sommarhus och säljs för miljoner, ofta med den berörda kommunens goda minne.

För  sju år sedan ändrades lagen om strandskydd. Det medförde bland annat att tidigare länsstyrelsebeslut om utvidgat strandskydd (utöver 100 meter från stranden) måste omprövas.  I Västra Götaland (liksom i andra län) genomfördes en kartläggning och nya beslut om utvidgat strandskydd fattades.

Kommunerna, bland dem Göteborgs Stad, överklagade.

I juni upphävde regeringen, bland andra, det beslut som gällde Göteborg (liksom besluten rörande Härryda, Lysekil, Munkedal, Partille, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Öckerö  och Lidköping) och återförvisade ärendet till länsstyrelsen.

Länsstyrelsen fattade omedelbart ett beslut om ”tillfälligt strandskydd” för att ”värna om strandområdenas natur- och friluftsvärden under den tid som krävs för att kunna fatta nya slutliga beslut”.  Beslutet om det tillfälliga strandskyddet var identiskt med det som regeringen upphävt och gäller fram till i början av 2017.

Göteborgs Stad har överklagat beslutet om tillfälligt strandskydd.

Nu har länsstyrelsen också skickat ut en remiss om ett nytt förslag till framtida strandskydd. I det förslaget har vissa hänsyn tagits till kommunens (och andras) invändningar mot det gamla förslaget.

Men osämjan består.

Enligt det förslag till remissvar som kommunstyrelsen i veckan har att ta ställning till gäller meningsskiljaktigheterna bland annat:

(1) Norra havskusten, från Nordre Älvs utlopp i norr till hamninloppet i söder

Områden kring Lilla Aspholmen, kring Knippelholmarna och inre delarna av älvmynningen föreslås få strandskydd.

”Länsstyrelsens förslag stämmer således inte med översiktsplanen, vilken är accepterad tidigare av Länsstyrelsen. Det strider också mot den detaljplan för Hamnutvidgning vid Lilla Aspholmen som gäller. Den föreslagna gränsen hindrar utvecklingen av Göteborgs hamn. Strandskyddet inom farledsområden riskerar hindra muddring, fördjupning, och breddning av farleden. Att på det sättet negativt påverka Göteborgs hamn är allvarligt. Göteborgs hamn är av riksintresse och står för en stor del av Sveriges import och export”, skriver Göteborgs Stad.

(2) Södra havskusten, från Klippan i norr till kommungränsen mot Kungsbacka i söder

Hela området söder om Fiskebäcks hamn (Sjöbacka) markeras som strandskyddat område

”Vad gäller Sjöbacka så är stadens intentioner att behålla det som ett friluftsområde, vilket också framgår av till exempel  översiktsplanen. Området har också ett stort värde för den ständigt minskande kustfågelfaunan. Den snäva gränsdragningen som Länsstyrelsen gjort medför dock begränsad möjlighet att ordna en terminal för skärgårdstrafiken liksom en eventuell utvidgning för fiskeflottan i Fiskebäcks hamn. Eftersom inte dennas omfattning nu kan definieras har Göteborgs Stad valt att lägga hela området utanför strandskyddet.”

(3) Södra skärgårdens öar

”Den alltför generella gränsdragningen från Länsstyrelsen sida har olyckliga konsekvenser för en gynnsam utveckling av Södra Skärgården. Där finns redan begränsningar för utbyggnad i form av militär verksamhet och situationen vid Saltholmen. En ytterligare begränsning i form av ett strandskydd på 300 m försvårar det för några pågående planärenden på bland annat Asperö och Styrsö”, skriver Göteborgs Stad.

”Staden strävar att utveckla turismen i skärgården, som är ett viktigt turistmål för hela Göteborg. Detta förutsätter bland annat en levande skärgård året om. Om utbyggnaden i skärgården försvåras ytterligare kan det leda till negativa konsekvenser för våra verksamheter i skärgården i form av bristande underlag för förskola och skola. Det är också en fråga om att kunna erbjuda olika typer av bostäder, skärgården har idag ett ensidigt bostadsutbud. Utvecklingen är kopplat till sociala frågor såsom att gynna bostäder för äldre och en varierad bostadsbebyggelse som möjliggör kvarboende för unga.”

(4) Härlanda tjärn

Sjön och södra delen av landområdet är klassat som riksintresse för friluftslivet. Sjön och dess kringområde är ett mycket populärt tätortsnära friluftsområde med naturprägel. Rikt fågelliv och gott om fladdermöss. Mindre hackspett,
skäggdopping och sothöna är exempel på intressanta fågelarter i området.
”Idag strandskyddat upp till 250 meter. Korrigering till 200 meter i norra delen mot bebyggelse i övrigt utökat till 300 meter. Den norra delen är anpassad efter den befintliga strandskyddsgränsen.”
”Länsstyrelsen har norr om sjön markerat ett område ända fram till bebyggelsegränsen och valt att inte göra några
anpassningar av det utvidgade strandskyddet…  Staden accepterar här inte Länsstyrelsens förslag utan
vidhåller att det bör finnas en viss marginal till befintlig bebyggelse.”

Under det långa arbetet med det utvidgade strandskyddet har många hört av sig till länsstyrelsen.  Ofta med motstridande åsikter.

Fastighetsägare med strandnära fastigheter har talat om ”konfiskering”. Företagarna i Västra Götaland anser att ”det generella strandskyddet på 100 meter i de flesta fall är fullt tillräckligt” och att ett ”utökat strandskydd rimmar illa med regeringens och tillväxtverkets ambition om att utveckla besöksnäringen”.

Från Naturskyddsföreningen och andra har länsstyrelsens förslag fått stöd.  ”Vi bör inte stöda en utveckling där stranden privatiseras på grund av ekonomiska intressen”, skriver en privatperson. ”Strandskyddet är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Idag exploateras stränder med rasande fart. Fortsätter denna expansion kommer västkustens stränder att vara oåtkomliga över stora sträckor inom några decennier”, skriver en annan.

Vad tycker du?

Är du insatt i frågan? Berörs du själv? Eller har du åsikter?  Mejla till redaktionen@spanaren.se

Föregående

FAKTA: Så ägs Stampen

Nästa

Budgetproblem: Överskott på pengar till trafiken