Undervisningen och miljön på Sannaskolan är undermålig.

Nu hotar Skolinspektionen med ett vite på 800 000 kronor om inte bristerna åtgärdas.

Så här skriver Skolinspektionen bland annat:

”… Enligt rektor gör bristen på tillgång till behörig personal att det i vissa fall blir svårt att ha en organiserad verksamhet och en undervisning av tillräcklig kvalité …  Lärarnas tid går åt till att hantera konflikter mellan eleverna vilket också får till följd att de elever som behöver stöd eller utmaningar för att nå längre inte alltid får det”.

”En lärare som ensam ansvarar för sin klass uppger att hen inte alls har jobbat mot målen och helt saknar pedagogisk utbildning. Det finns inte några kunskapsmål som styr det som har gjorts i klassen enligt läraren. Enligt läraren känner rektorn till detta.”

”Det framgår av intervjuer med personal, rektor och elever att det råder bristande trygghet och studiero på skolan och att det ofta förekommer konflikter med kränkningar och fysiskt våld mellan eleverna. Det är vanligt förekommande att det är hög ljudnivå på lektioner med elever som stör andra elever genom att antingen prata högt eller till och med slåss. Det ges även exempel på elever som är rädda för att bli slagna i skolan.”

”Inte heller har de ansvariga sett till att det vid den pågående ombyggnationen av skolan är en trygg miljö för eleverna då arbetsfordon kör ut och in genom avspärrningarna utan vakt, vilket är ett av säkerhetskraven som bestämts. Grindar till bygget stängs inte heller som de ska.”

”Vid de lektionsobservationer som genomfördes bedömer Skolinspektionen att två av sex grupper/klasser saknade studiero. I dessa grupper/klasser sprang elever runt och gjorde annat än att arbeta med skolarbete och störde andra elever. Det fanns elever som pratade högt och gick runt istället för att arbeta. Det fanns också elever som stökade utan att bli tillsagda och kastade böcker, låg på golvet och gick ut ur klassrummet. Vid en av observationerna förekom också hot och våldsamma situationer utan att läraren ingrep. Bland annat blev en elev under lektionstid greppad i skrevet och nedbrottad bakifrån, eleven föll i golvet och slog i en bänk. En elev blev riven av en annan elev och en elev uttalade ett dödshot mot andra elever.”

”Rektor uppger i intervju att personalgruppen inte har samarbetat och att en sen rekrytering av ny personal under läsåret gjorde det svårt för personalen att samarbeta. Rektorn berättar också att personal har slutat, till exempel var det en lärare som anställdes men slutade efter bara några dagar på skolan Det råder enligt rektorn en osäker situation på skolan. Två pedagoger har blivit sjukskrivna och personal som rekryterats har inte kommit. Rektorn berättar också att skolan har fått förlita sig på vikarier. Rektor säger att hon har fått stöd av huvudmannen men uppger att de inte kan rekrytera personal och att det saknas behörighet att undervisa yngre elever även på andra skolor i området. Även i rektorsgruppen har många slutat enligt rektorn och detta har gjort att de inte har haft kraften att driva på. Rektor uppger även att både områdeschefen och sektorschefen i stadsdelen har slutat.”

Föregående

Bara Ullevi håller måttet

Nästa

Folkomröstningar har fördelar