Scandinavium ska ersättas med en ny arena.

Därom är makthavarna överens.

Men med vad?

Det ska utredas fram till hösten 2017.

Det är (S), (M), (V), (L) och (KD) som lagt fram ett gemensamt yrkande till kommunstyrelsen och vill ge stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag på hur Scandinavium ska ersättas med en ny arena. Utredningen ska göras i samarbete med Got Event, byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och ”övriga relevanta aktörer”.

I samverkan med ”övriga relevanta kommunala aktörer” ska kommunen också inleda en ”dialogprocess” med ”det organiserade idrotts- och kulturlivet, medborgare och näringsliv” om finansiering och utformning av den nya arenan.

(MP) saknas alltså.

Liksom (SD) och Vägvalet/samverkande Göteborgare.

Så här skriver majoritetspartierna bland annat:

”Scandinavium har blivit föråldrad och möter inte längre de krav som ställs. Vi är överens om att staden även framöver ska ha en ambitionsnivå för evenemangsstaden som motsvarar vad Scandinavium kunnat erbjuda.
Vi anser därför att staden behöver en arena i nära anslutning till det befintliga Scandinaviums läge. Nollalternativet eller att enbart renovera Scandinavium är inte tillräckligt. Samtidigt vill vi vara tydliga med att detta varken kan eller ska vara ett åtagande enbart för staden. Det är många både inom och utom besöksnäringen som drar nytta av en ny arena och som bör kunna bidra till att den kan byggas och drivas.”
”Utredningen ska göra en kartläggning av göteborgarnas behov, önskemål och intressen. Arenan ska utformas i ett inkluderande hela staden-perspektiv med alla göteborgares bästa för ögonen. Utredningen behöver beakta hur det ska finansieras och hur synergier med besöksnäringen, hyresgästerna och andra intressenter bäst kan tas till vara. Samtidigt är det viktigt att arenan kan användas för många ändamål och kan bidra till att evenemangsområdet får mer av vardagsliv och aktiviteter även mellan de större arrangemangen. Inom ramen för ett hållbart ekonomiskt åtagande bör även breddidrottens och den bredare kulturverksamhetens behov beaktas vid utformningen. Infrastruktur och trafik – liksom fler bostäder, kontor och övriga verksamheter ska också ingå i planeringen.
Det finns stora möjligheter att skapa evenemang och aktiviteter som möter invånarnas behov. Självklart måste en god tillgänglighet för funktionsnedsatta säkras samt om att ha tydliga jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det ska skapas mötesplatser där alla göteborgare känner sig välkomna och hittar evenemang och aktiviteter av intresse – oavsett kön, ålder eller ekonomiska möjligheter. Arenan ska vara en öppen del av staden med en miljöprestanda som bidrar till en hållbar evenemangsverksamhet.
Vi är överens om behovet av en ny arena. Dess finansiering, graden av kommersialisering och driftsform får klargöras i det kommande arbetet.”

Kommunalrådet Martin Wannholt (Samverkande Göteborgare) anser att det privata näringslivet ska finansiera en ny arena.

”Arenasituationen i Göteborg är akut; ett omodernt och nedgånget Scandinavium, en jättearena som står tom större delen av året och en ny omodern fotbollsarena. Och stora centrala områden möjliga för stadsutveckling. Det är därför hög tid att släppa fram aktörer som både kan stadsutveckla och lägga grunden för en bättre ekonomi. Det finns i Göteborg många starka lokala aktörer och entreprenörer, som brinner för och vill ta ansvar för stadens utveckling. De har också goda internationella kontakter med arenakompetens i världsklass”, skriver han.

”Tiden är förbi med nya kommunala skattepengar till arenaprojekt. Med en helhetssyn på utvecklingen av evenemangsstråket finns redan i dag goda krafter för att ta sig an uppgiften, utan kommunal medfinansiering. Genom att ett konsortium av kompetenta aktörer går samman, får alla delar vara med och bära finansieringen...”

Föregående

Göteborg relativt förskonat från inbrott

Nästa

Motstånd mot assyrisk skola i Göteborg