Magnus Nyström (S) skrev mejl från sin privata e-postadress i ett myndighetsärende – för att det inte skulle registreras som allmän handling.

”Omdömeslöst” och ”i strid mot lagstiftningen”, skriver stadsrevisionen som anser att kommunfullmäktige inte ska bevilja S-politikern ansvarsfrihet.

Magnus Nyström var tidigare ordförande i individutskottet i stadsdelsnämnden Lundby.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tidigare kritiserat hans agerande i ett ärend som rörde ett barn som omhändertagits enligt lagen om vård av unga. Genom ett så kallat ordförandebeslut  omplacerades barnet som i likhet med sin mor hade skyddade personuppgifter.

Nyströms beslut innehöll adressuppgifter till modern. Beslutet skickades till barnets far, den man som kvinnan skulle skyddas från. Det skickades också till det företag som stod för det familjehem där barnet placerades.

Saken anmäldes enligt lex Sarah och en anmälan gjordes till IVO som till slut nöjde sig med beskedet att nämnden vidtagit åtgärder för att skyddade personuppgifter inte skulle lämnas ut framöver.

Stadsrevisionen anser dock att nämndens åtgärder inte varit tillräckliga.

”Bristen bedöms vara väsentlig eftersom felaktigt röjande av känsliga och sekretesskyddade uppgifter riskerar att få allvarliga konsekvenser för den enskilde”, skriver stadsrevisionen.

Magnus Nyström lämnade sitt uppdrag som ordförande i individutskottet i augusti förra året på grund av sitt agerande. Senare lämnade han även stadsdelsnämnden.

Stadsrevisionens granskning visar nu att han inte bara agerade fel då han avslöjade en skyddad adress. Han har också försökt smita undan skyldigheten att registrera allmänna handlingar genom att skicka myndighetspost från sin privata e-postadress.

Så här skriver stadsrevisionen:

”Stadsrevisionen har av den unges moder tagit del av ett e-post-meddelande som Magnus Nyström skickade till modern den 11 maj 2015. Magnus Nyström har i intervju med stadsrevisionen medgett att han har skickat meddelandet.
Stadsrevisionen konstaterar att e-postmeddelandet är skickat från en privat e-postadress tillhörande Magnus Nyström. Vi konstaterar även att Nyström i meddelandet anger att så skedde för att meddelandet inte skulle behöva registreras någonstans.
Meddelandet har inte skickats med vederhäftig kryptering, vilket borde ha skett enligt stadens råd för hantering av skyddade personuppgifter. Magnus Nyström har till stadsrevisionen uppgett att han inte kände till dessa råd.

”Stadsrevisionen ser allvarligt på att Magnus Nyström har skickat ett meddelande från en privat e-postadress till en klient hos socialtjänsten i ett pågående ärende. Särskilt allvarligt är att det gjordes med avsikten att inte behöva registreras.”

”Stadsrevisionen bedömer att Magnus Nyström i dessa avseenden har agerat självsvåldigt och i strid med lagstiftningen.”

”Stadsrevisionen, som har att göra en bedömning i efterhand, konstaterar att det är svårbegripligt hur Magnus Nyström i ett ärende där han var ansvarig som ordförande för individutskottet kan ha sett sig som privatperson i korrespondensen med modern. Genom att ha brustit i att hålla isär rollen som befattningshavare vid nämnden och rollen som privatperson bedömer stadsrevisionen att Magnus Nyström har visat prov på dåligt omdöme.
Stadsrevisionen riktar kritik i form av en anmärkning mot Magnus Nyström för hur han som individutskottets ordförande agerade i ett enskilt ärende. Vi avstyrker på samma grund att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Magnus Nyström.”

 

Föregående

Det började med Grand som växte till över hundra EPA

Nästa

Rattfyllerist försökte köra på invandrare