Bort med bilar som står parkerade på gatorna i bostadsområden! In med parkeringshus och underjordiska garage!

Tredubbla avgiften för boendeparkering!

När nästan all fokus är riktad på den kontroversiella Västlänken händer det helt andra saker i Göteborgs stadsplanering som kommer att innebära genomgripande förändringar för tiotusentals göteborgare.

I november 2012 fick trafikkontorets tjänstemän uppdraget av trafiknämnden att ”finna en modell för att bygga parkeringsanläggningar inom områden med boendeparkering.”

Till försöksområde valdes stadsdelen Kungsladugård där Parkeringsbolaget planerar att bygga ett p-hus eller garage.

Tre år senare är utredningen klar och har föredragits och diskuterats på två av trafiknämndens sammanträden. Det senaste ägde rum 18 december 2015 och precis som gången dessförinnan bordlades ärendet.

Upp till 2500 för p-plats

Inget konstigt med det, menar nämndens vice ordförande Henrik Munck (Mp), då frågan är ytterst komplicerad.

Och inte så litet utmanande, skulle han kunna tillägga.

Att kunna parkera i direkt anslutning till bostaden anses av de flesta vara en självklarhet, ja, näst intill en mänsklig rättighet, och de flesta är beredda att betala en liten slant för bekvämligheten.

I dag kostar det i Kungsladugård mellan 430 och 525 kronor att ställa bilen på den egna gatan.

Men om trafiknämnden bestämmer sig för att klubba igenom kontorets förslag, då blir det andra bullar. Och kostnader.

Att bygga parkeringsanläggningar är inte precis gratis och för att det ska bära sig på kort och lång sikt måste taxan bli därefter.

Trafikkontorets kalkyl pekar på en månadskostnad för varje enskilt fordon på 1000 – 1400 kronor för en plats i parkeringshus och 1800 – 2500 för en ruta i ett garage under mark.

Storslagna planer

Även om ett p-hus är väderskyddat och det finns lediga utrymmen i flera av Parkeringsbolagets anläggningar, visar erfarenheten att folk föredrar den egna gatan med mindre stöldrisk, större trygghet och kortare gångavstånd.

Och, som sagt, prisskillnaden spelar stor roll.

Trafikkontorets utredning är en del i något mycket större och omfattande.

Själva grunden till allt går att hitta i ett storslaget dokument på 67 sidor, fullspäckade med tabeller, statistik och vackra färgbilder, som vem som helst kan läsa på Trafikkontorets hemsida och som har rubriken:

Göteborg 2035

Strategi för en nära storstad

 Då, om mindre än 20 år, beräknas Göteborg ha vuxit med 150 000 invånare och 80 000 nya arbetstillfällen.

Då måste trafiksystemet förändras, står det i dokumentet, göteborgarna ska kunna, och vilja, använda gång, cykel och kollektivtrafik som sina vanligaste färdmedel.

Och vidare är målet att ”Omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas och röra sig”

Just den meningen är ledstjärnan för trafikkontorets analys av situationen i Kungsladugård.

Naturligtvis kommer det inte att ske över en natt, att all gatuparkering upphör.

Vägen dit sträcker sig över 10 – 15 år under vilken taxorna successivt höjs för att så småningom vara i nivå med p-husen och/eller garagen.

Trafiknämnden har alltså bordlagt ärendet, något som (M) och (L) motsatte sig med ett eget yrkande:

”Vi tror inte på ett generellt gatuparkeringsförbud, kraftigt höjda parkeringsavgifter och kraftig reducering av parkeringsplatser i centrala Göteborg. Det kommer att försvåra utbyggnaden av centrala staden, begränsa handelns möjligheter sam möjligheten för människor att leva och verka i den centrala staden.”

De bägge borgerliga partiernas förslag till lösning är att bjuda in privata intressenter för att om möjligt pressa kostnaderna för byggandet av nya parkeringsanläggningar.

 

 

 

 

Föregående

Löparfest i Göteborg

Nästa

En hederlig idrottspamp? Jo, han finns!