Trots att flyktingströmmen minskar finns det risk för att människor ställs utan tak över huvudet under jul och nyår.

Det rapporterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om läget i landet och i Västsverige.  

Mellan 7 och 14 december sökte 3 182 människor asyl i Sverige. Av dem var 784 ensamkommande barn.

Det är en minskning jämfört med tidigare men myndigheterna är oroade.

Så här beskriver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap situationen i landet och Västra Götaland:

”Boendesituationen är fortfarande mycket ansträngd och det är en stor utmaning för Migrationsverket att garantera tak över huvudet för samtliga asylsökande. Läget är särskilt ansträngt i Malmö… ”

”Samhällets förmåga att ta emot ensamkommande barn är fortsatt starkt utmanad även om antalet asylsökande har minskat något …   IVO har beslutat att stänga ytterligare ett HVB-hem i Hultsfred med omedelbar verkan på grund av bristande säkerhet för de ensamkommande barnen.”

”Socialstyrelsen konstaterar att läget inom hälso- och sjukvården är ansträngt och att det finns stora variationer mellan olika delar av landet med störst påverkan på mindre orter med ett stort antal flyktingar i asyl- eller transitboenden som väntar på hälsoundersökningar. Enligt Socialstyrelsen lyfter flera landsting bristande tillgång till tolkar.

Socialstyrelsen bedömer att det inom hälso- och sjukvård framförallt är primärvården som är mest påverkad och troligen även skolhälsovården. Även öppenvårdspsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin är områden som påverkas mot bakgrund av de svåra och ibland traumatiska erfarenheter som flyktingarna bär med sig och den ohälsa det medför.”

”Socialstyrelsen rapporterar att socialtjänsten fortsatt har betydande svårigheter att hantera situationen med ensamkommande barn. Utredningar genomförs inte med den noggrannhet som socialtjänsten själv skulle önska och det finns svårigheter att genomföra uppföljningar av beslut. När det gäller undanträngningseffekter för den övriga barn- och ungdomsvården inom socialtjänsten uppger Socialstyrelsen att de socialtjänster som de särskilt kontaktat rapporterar att de tillfredsställande klarar uppdraget, men att påfrestningarna är stora…”

”Det har även framkommit att cirka trettio kommuner lex Sarah anmält sig själva vilket understryker det ansträngda läget i dessa kommuner.”

Stressen bland dem som organiserar verksamheten är också hög.

Trots att bristen på personal är stor har människor, som av empati med ungdomarna velat göra en insats och sökt arbete på HVB-hem, svartlistats då de varit kritiska till den verksamhet som bedrivits och föreslagit förbättringar.

Så här redovisas läget på kartor över Västra Götalandsregionen  i vecka 51. Från ingen påverkan (mörkgrön ) till kritisk påverkan (röd) för socialförvaltningar, skolor, överförmyndare respektive en bedömd helhetsbild. (Klicka på kartan för att förstora!)

 

Socialförvaltningar v51

Skolor v 51

Överfförmyndare v 51

Totalt v 51

 

Föregående

LöparSuldan föll och föll – men reser sig

Nästa

Friidrott på Hisingen - men när?