• Kraftiga överbeläggningar på hem för barn och ungdom.
  • Barn placeras i hem som inte utretts eller godkänts.
  • Det råder stort underskott på biståndsbedömare och socialsekreterare och det är i praktiken omöjligt att rekrytera nya.

Så sammanfattar länsstyrelsen i västra Götaland situationen för socialtjänsterna i länets 49 kommuner fram till och med förra veckan som en följd av flyktingströmmen.

Särskilt ensamkommande flyktingbarn riskerar därmed att råka illa ut.

Flera ärenden saknar handläggare och flera kommuner anmäler sig själva enligt Lex Sarah eftersom de inte hinner göra det lagen föreskriver.

”I några kommuner finns överhuvudtaget inget boende, inga institutionsplatser och ingen personal att tillgå”, skriver länsstyrelsen.

”Läget har kraftigt försämrats under de senaste två veckorna. Flera kommuner har meddelat att de inte kan ta emot fler ensamkommande barn”, enligt länsstyrelsen.

Andra verksamheter i länet som som påverkas av flyktingströmmen:

Överförmyndarverksamhet:

Betydande till allvarlig påverkan. Mycket stor arbetsbelastning. Några kommuner har mellankommunal samverkan som hjälpligt klarar av situationen. Problem att rekrytera för att täcka behovet.

Hälso- och sjukvård (landstingens verksamhet):

Betydande påverkan särskilt på vårdcentraler/närhälsan. Belastningen har ökat alltmer de senaste två veckorna.

Skola och utbildning (även förskola och SFI):

Betydande till allvarlig påverkan. I allt fler kommuner kritisk påverkan.

  • – Stort underskott på undervisningslokaler. Mycket stora elevklasser.
  • – Stor brist på eller obefintlig tillgång på läromedel för svenska som andra språk
  • – Stora svårigheter att hitta behöriga lärare såväl för modersmål som för SFI
  • – Vuxenutbildningen har svårt att hitta lärare
  • – Behov finns i några kommuner att anlita lärare som inte har formell behörighet.

Läget har kraftigt försämrats hos de flesta kommunerna de senaste två-tre veckorna. Några undantag finns.

Räddningstjänst:

Betydande påverkan på den förebyggande verksamheten i form av behov av tillsyn etc. Räddningstjänsterna har vissa problem att få aktuell tillgång till vilka boenden som finns och används, respektive vilka som finns men ännu inte används. Gäller framförallt evakueringsboenden.

Polisen:

Stora polisresurser används för gränskontrollen. Hög belastning sammantaget för polisen.

Västra Götalandsregionen (landstinget):

Omfattande arbete med flera olika förvaltningar engagerade.

Försvarsmakten:

Stabsstöd från MR Väst till Migrationsverket. Inventering av ytor för förläggning av olika slag på Villingsberg och Älvdalen har genomförts och rapporterats till FM Högkvarter.

Sammanfattningsvis: Läget i länets kommuner är ansträngt eller mycket ansträngt särskilt inom socialtjänsten och skolans verksamhet. Kommunernas uthållighet och utrymme för att hantera expansion är begränsade.

Flera kommuner har meddelat Migrationsverket att de inte kan ta emot fler ensamkommande barn.

I länet har en medelstor kommun Sveriges största asylboende. Bland annat har kommunen tydliggjort till regeringen (integrationsministern) och till Migrationsverket sin situation och krävt att under sex månader inte ta emot fler ensamkommande barn.

Ett upprepat önskemål som har framförts till Migrationsverket och länsstyrelsen är att det behövs en större utjämning vid placering av boenden mellan länets 49 kommuner.

 

Föregående

V vill avskaffa fasta arvoden i överförmyndarnämnden

Nästa

Göteborg ska inte köpa bostadsrätter åt flyktingar