Familjen Hazim är i Sverige efter 16 dagar på flykt genom Europa från Syrien. Foto: Joakim Roos
Familjen Hazim är i Sverige efter 16 dagar på flykt genom Europa från Syrien. Foto: Joakim Roos

Polisen i Göteborg utreder misstänkt människosmuggling. Nya boenden för människor på flykt hemlighålls av säkerhetsskäl efter flera attentat. Många boenden är överbelagda.

Det är något av vad som fram kommer i myndigheternas dagliga uppdatering av flyktingströmmen i Västsverige.

Spanaren fortsätter att här återge lägesrapporterna från myndigheternas samordningsmöten.

2015-10-21

Polisen: Har arbetat mycket med bränderna i Vallda och Munkedal. Vallda var inte öppnat som flyktingboende men i Munkedal fick 14 personer evakueras.

Efter klockan 15 igår ökade tillströmningen till Centralstationen.

Polisen samlar även in andra uppgifter som kan betraktas som ordningsstörningar, samt fortsätter tillsynen på Sagåsen, där situationen är pressad med många ankommande och avgående bussar.

En funktion i staben arbetar enbart med brottsanmälningar mot, mellan och av migranter.

Ett problem som tillkommer är att befintliga invandrarföreningar tar emot landsmän som kommer till Sverige och då kan det bli för många som samlas i olika lokaliteter.

I eftermiddag har Polisen nationellt ett möte där inre utlänningskontroll och kontroll vid gränser ska diskuteras.

Migrationsverket: Möte igår … om säkerhetssituationen på boendena relaterat till bränderna. Sedan igår kväll har man bevakning på 20–25 boenden och rondering på övriga. Målsättningen är att ha väktare på alla boenden.

Inga substantiella hot har riktats mot Sagåsen, men de hot som förekommer tas på största allvar och det kommer att göras en riskbedömning över vad som skulle kunna hända med verksamheten där om hoten genomförs.

Ca 280 asylansökande kom igår, därefter har drygt 210 har inkvarterats, exklusive ensamkommande barn. 106 ensamkommande barn har registrerats och därefter har drygt 40 inkvarterats. Inströmningen är ca 150 ensamkommande barn på ett dygn.

Länsstyrelsen VG: Från och med imorgon utgår de möten Polisen hållit måndag, onsdag, fredag klockan 09:00 och ersätts av dagliga möten klockan 09:15 i Länsstyrelsens regi. Syftet med dessa möten är informationsdelning och eventuella önskemål om samordning.

Göteborgs Stad Social resurs: Antalet ensamkommande barn ökar och det arbetas för fullt med att finna fler transitplatser. Det finns idag 800 platser, men behovet är 1 500, vilket är en gigantisk utmaning.

Bekymmersamt är också att barn, som inte är nöjda med den plats de fått återvänder till Göteborg. De måste då hanteras av vår Socialjour, vilket inte kan fortgå. Barnen måste få veta att om de fått en plats i en annan kommun så måste de ta den. Hur problemet ska lösas får diskuteras på mötet ikväll med Migrationsverket.

Flera barnfamiljer kom i natt till Centralen, vilket medfört mycket arbete för Socialjouren.

SJ: … Problem med folk som utger sig för att vara flyktingar, men inte är det, och vill åka utan biljett, vilket gör att även andra resenärer lägger sig i diskussionen. Flyktingarna har i regel biljett.

Flera flyktingar fortsätter mot Oslo.

Gränspolisen: Ingen förändring i resandeströmmen.

Fortsatt problem med albaner.

Fullt på förvaren.

 2015-10-22

Polisen: I regionen finns vi huvudsakligen på 3 platser. En av dessa är Tysklandsterminalen där vi är i samverkan med Migrationsverket och Göteborgs Stad. Där kom det igår 83 migranter. Det var då inga ensamkommande barn. Vi har busstransporter därifrån till Sagåsen och Centralstationen.

Även närvaro på Centralstationen, där vi kan se att polisen har en siffra på ankommande på ca 150 under gårdagens dygn, men transporter ner mot Sagåsen på över 200. Det innebär en tillströmning till stationen inte enbart med tåg utan med andra transportmedel. Kan vara bussar från region Syd men också från återvändande migranter som varit i landet under några dagar.

Uppgift om att förvaret på Sagåsen är fullt, inga ordningsstörningar på Sagåsen.

Händelser i övrigt så var det ett boende i Götene där det var en konflikt mellan migranter men löstes genom medling. I Göteborg har en anmälan upprättats avseende människosmuggling.

Ensamkommande flyktingbarn lämnar i vissa fall sina boenden för att dra sig mot större städer.

Migrationsverket: Kort lägesbild är fortsatt hög inströmning och under natten har alla Migrationsverkets boenden varit fulla, alla evakueringsplatser har varit tagna i bruk, det har varit överbelagt på alla enheter, kommer under dagen att vända sig till platser på den lista som länsstyrelsen skickade ut och vi kommer ställa frågan om kortare ställtid om det finns möjlighet till boenden.

Lägesbilden från södra Sverige är att det är ett riktigt akutläge med överbeläggningar och vi kan se att det kommer att påverka inströmningen till Göteborg ytterligare. Riskanalys över boendet och all annan verksamhet på Sagåsen kommer att genomföras under förmiddagen, kan återkopplas imorgon.

Länsstyrelsen: … Vad avser listorna så fick vi under gårdagen nya listor från länsstyrelsen vad avser kommunala evakueringsplatser. Har nu nästan 3 900 platser i västra Götaland. Kraftig utökning sedan tidigare. Denna har länsstyrelsen valt att sekretessbelägga.

Pågående upphandling av tillfälliga boenden. Kan eventuellt redan under dagen få besked i vissa fall och att vi behöver gå in i nya anläggningar. Kanske redan under dagen eller under veckan. Inget tak på storleken på boendena, innebär att det kan bli stora boenden, över 500 platser per anläggning.

Migrationsverket skulle önska en daglig avstämning kring stämningsläget i samtliga kommuner, dvs hur läget är ute i kommunen.

Lässtyrelsen: Vi gör en mediabevakning och skall se med informationsenheten vad vi kan vidareförmedla

Göteborgs Stad Social resurs: Ensamkommande barn är vår förvaltnings uppgift. Febril jakt på transitplatser. Försöker finna fler och tror att vid månadsskiftet kan vara uppe i 1 000 platser men skulle behöva 1 500. I natt fanns 50 platser kvar på Gärdsåsskolan vilket är alldeles för lite. Hoppas idag eller imorgon få igång något som avlastar. Finns mycket engagemang på väg in och vi tror på att det öppnar sig men i det akuta är vi på gränsen kring transitboende.

Jourbyrån kolossalt ansträngd.

Under dagen öppnar förhoppningsvis en särskild flyktingjour som någon av stadsdelarna får i uppdrag av stadsdirektören att ordna. Hoppas att den ska kunna avlasta. Får återkoppling kring organisering så snart det är klart.

Från möte igår så har inte transitboende i centrala staden löst sig med lokalen men hoppas att vi gemensamt kan sätt press på intressenter så vi får en lokal. Skulle avlasta hela systemet. Lugn natt på jouren i övrigt om man jämför med föregående.

Länsstyrelsen Halland: Utifrån region samverkanskonferens så uttryckte samtliga kommuner och även räddningstjänster och internt på boendena en oro kring bränderna på boendena.

Länsstyrelsen VG: Tidigare har en lista efterfrågats kring boende för ensamkommande barn. Finns vissa risker med en sådan lista. Finns fortfarande behovet kvar önskar vi att ni återkommer med vilka uppgifter som behöver ingå i inventeringen via e-post flykting.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Fredag 2015-10-23

En särskild lednings- och organisationsstruktur för hanteringen av nyanlända har tagits fram vilket innebär att detta var sista mötet som Samhällsskydd och beredskap tar anteckningarna vid, kopplat till denna händelsen.

Uppgift att medverka och ta minnesanteckningar vid länsstyrelsen samverkanskonferenser lämnas nu över till denna organisation.

Polisen: Flödet senaste dygnet ser ut enligt följande: Igår inkom 81 migranter till Tysklandsterminalen varav 3 stycken barn utan vårdnadshavare. Till centralstationen under dagen och kvällen så har vi haft ca 100 migranter. Vi har samma logistik som tidigare med bussar som kör mot Sagåsen för registrering och asylsökning

Inget ordningsstörande på mottagandet på Sagåsen senaste dygnet men mycket, mycket hårt tryck. Vad gäller förvarstagandet på Sagåsen är det 50 platser, där är beläggningen 49.

I övrigt: Vad det gäller branden i Valda och i Munkedal är det misstanke om mordbrand. Med anledning av bränderna har kommuner kontaktat polisen kring hur man skall hantera uppkomna situationer. Det har inkommit samtal till migrationsverket avseende bränder, där är anmälningar upptagna och en del rubriceras olaga hot.

Avseende händelsen Trollhättan gick stora resurser dit, polisen gick upp i kommenderingsstab, den särskilda händelsen fortsätter och kommenderingschef är Niklas Hallgren. Ni har säkert läst det han har gått ut med att det finns ett hatiskt uttryck när det gäller den nu avlidne gärningsmannen.

Inom ramen för den särskilda händelsen tittar man på eventuell hotbilder och annat kopplat till flyktingströmmen men för tidigt att säga något ännu, men det har påbörjats och kommer också göras nationellt. Om det är en eventuell ökning av hotbilden mot personer med annan etnisk bakgrund bör vara lika stor i hela landet.

Länsstyrelsen Halland: Inget nytt att rapportera sedan gårdagen

Migrationsverket: Fråga kring om siffror, om vi kan skicka dem via mail istället för att tas upp i mötet?

Länsstyrelsen: Vi tar gärna dem under mötet om det avser hur många vi har registrerat, dock inte hur många som åker till olika boende osv.

Lägesbild: Under gårdagen registrerades 246 stycken och 223 blev flyttklara, vi registrerade totalt 59 ensamkommande barn, avreste gjorde 188 personer, vi tog i anspråk 4 stycken evakueringsboenden. Fortsatt stor inströmning, från omvärldsanalysenheten så tittar man mycket på den sekundära förflyttningen från Tyskland till Sverige (Malmö och Göteborg). Från nationell nivå säger man att man skall avlasta under helgen pga platsbristen.

Övriga frågeställningar:

Vi hade fått listor på lite drygt 3000 evakueringsplatser, vid runt ringning igår fick vi ihop 90 platser. Vi ser att det finns en begreppsförvirring vad vi menar och vad användningsområdet är bland kommunerna. Man talar om ställtider på flera veckor, brandskyddsfunderingar och ibland har man svårt med utrustningen. Vi ser behov av informationsutbyte kommuner, länsstyrelse och migrationsverket vad som avses med evakueringsplatser. För Migrationsverket är evakueringsplatser sådana som kan tas i anspråk sent på dagen eller under natten när vi inte klarar situationen längre, där har nog inte alla samma bild.

Fråga är om det finns någon hotbild mot Sagåsen, detta kopplat mot den riskanalys som vi genomfört för hela anläggningen?

Polisen: Finns inga anmälningar eller underrättelser där det ligger hot riktat mot personalen. De anmälningar som inkommit mot andra anläggningar har omhändertagits, dock mycket viktigt att anmälningarna går rätt väg in till polisen så inga fördröjningar sker.

Polisen: Logistiken mellan centralstationen och Sagåsen efter klockan 20 behöver vi lösa (Detta löser migrationsverket och polisen mellan varandra under dagen)

Länsstyrelsen VG: Kommentarer kring platser och begreppsförvirring, och bekräfta detta. Detta är lyft på nationell nivå då även migrationsverket använder olika begrepp kring de tillfälliga asylplatserna. Bakgrunden till listorna som har skickats till migrationsverket är ett regeringsuppdrag som gick till länsstyrelsen i norrbottens län och då talade man om en inventering av tillfälliga asylboenden. Kommunerna har i detta underlag fått specificera ställtiden. Vad vi vet har man inte uttryckligen sagt att kommunen bara ska ta med lokaler som med väldigt kort tid kan omställas utan även ett lite längre tidsperspektiv. Länsstyrelsen i norrbotten hade också ett uppdrag att utifrån en lämplig fördelningsnyckel fastställa hur många platser varje län minst bör bidra med. Rapporten med fördelningnyckeln kom idag. Utifrån inventeringen som vi gjorde i Västra Götalands län så fick vi fram 3935 platser med olika ställtid, utifrån den här fördelningsnyckeln så borde vi ha 7031 platser i länet. Vi kan också konstatera utifrån den här fördelningsnyckeln att det är överskott i vissa delar av landet och underskott i andra. Vi har också fått indikationer på att det finns mer luft asylsystemet i andra delar av landet och i närliggande län än i vårat. Så det är ett medskick till migrationsverket hur man arbetar med det för att få en jämnare fördelning när belastningen är så hög i vårat län.

Önskar man läsa rapporten om fördelningsnyckeln så finns den på länsstyrelsen i Norrbottens läns hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2015/Pages/66-000-nya-platser-for-tillfalliga-asylboenden-tillgangliga.aspx

Återkoppling på skrivelsen som skickades ut avseende brandskydd:

Vi önskade en redogörelse för hur man arbetade med brandskydd på flyktingboende. Av 22 räddningstjänster/förbund har 8 svarat. Tidsfrist idag kl 8.45. Något förbund uttryckt svårighet med att få fram rapport så snart.

Tittar man på svaren så har de uppgett att man jobbar med frågan fast i olika omfattningen. Hos vissa håller man på att starta upp det som man kallar särskild tillsyn på boenden. Men bedömer att samtliga arbetar med information, rådgivning och samverkan.

Kommit in en del kommentarer: Man efterfrågar var boendena finns, enklare system att få fram uppgifter. Man pekar också på något intressant att ägare och nyttjanderättshavare på anläggningar har förmåga eller möjlighet att själva sätta nivån på brandskydd. Kommunens ansvar är ju att göra tillsyn på ägarens eller nyttjanderättshavarens skyldigheter. Och det blir ju en konsekvens av det att det är Migrationsverket själva som kan sätta nivån på brandskydd på samtliga anläggningar som ni använder.

Och en fråga är då till migrationsverket om det finns en person utsedd med uppgiften säkerhet på anläggningar? Ser att denna kompetens vore bra att ha som kan fånga detta och vara en samtalspartner till länsstyrelse och kommun.

Migrationsverket: Får återkomma med svar i denna frågan

Göteborgs Stad: Ej närvarande

Föregående

Kommunledningen ställer upp för människor på flykt

Nästa

Ett extra sjukhus till samma kostnad