Göteborgs kommunstyrelse har fattat beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta att bilda ett så kallat byggherrebolag. Det nya bolaget i det redan bolagstäta Göteborg skall vara dotterbolag i fastighetskoncernen Framtiden AB, som äger och förvaltar ett stort antal bostäder i stan via flera dotterbolag.

Kommunstyrelsen var inte enig och mot beslutet reserverade sig ledamoten Martin Wannholt, Samverkande göteborgare.

Principbeslut i frågan fattades av fullmäktige den 11 juni i år. Det nya som nu kräver ännu ett beslut i fullmäktige om två veckor är, att Framtiden AB har berett bolagsbildningen internt och i samarbete med Göteborgs Stadshus AB.

Martin Wannholt skrev redan i juni en mycket kritisk debattartikel i GP, i vilken han pekade på en mängd olägenheter ett nytt bostadsbolag skulle skapa. Bland annat frågade han sig vad Framtiden AB skall syssla med just i framtiden om byggandet skall skötas av ett bolag och förvaltningen av andra dotterbolag.

Förvåning och oro

Fullmäktiges principbeslut har skapat både förvåning, oro och till och med ilska bland många anställda i Framtiden men framför allt i dess dotterbolag. Många av tjänstemännen inom bolagen har höga ambitioner och skulle gärna vilja öka takten i byggandet inom allmännyttan, som för närvarande ligger på cirka 400 nya bostäder per år.

De som Spanaren pratat med vill av förståeliga skäl inte framträda med namn. Sammanfattningsvis anser de, att det nya bolaget kommer att allvarligt inkräkta på de planer som redan finns i respektive bolag och att nyproduktionen knappast kommer att skjuta fart.

Flera anser vidare att den låga takten i bostadsbyggandet inte beror på bristande kompetens, dålig framförhållning eller brist på idéer utan påverkas av helt andra faktorer. Att det nya bolaget skulle skapa någon slags byggboom i Göteborg tycks få tro på.

Olika bolagskulturer

Det är för övrigt ett känt faktum att det inom dotterbolag i Framtiden som Poseidon, Bostadsbolaget och Familjebostäder av olika skäl under årens lopp har utbildats företagskulturer som skiljer sig åt på väsentliga punkter.

Inget konstigt med det, utan tvärtom är det ett ganska vanligt fenomen i näringslivet. Det många nu fruktar är att de olika kulturerna kommer att orsaka krockar, krångel och onödig byråkrati när ett fristående, nybildat bolag skall svara för all nyproduktion inom allmännyttan.

Det nya bolaget skapas genom en ombildning av det vilande dotterbolaget Framtiden Housing Finance no 6. Det föreslås i stället få namnet Bostadsutveckling i Göteborg AB och få ett aktiekapital om högst 10 miljoner kronor. Målet för verksamheten är att från dagens låga nivå inom tre år komma upp till en nyproduktion på 1 400 bostäder per år i allmännyttan.

I sammanhanget kan nämnas att det finns beräkningar som visar, att det totalt skulle behöva byggas cirka 4 000 nya bostäder per år i Göteborg den närmaste tjugoårsårsperioden – om staden skall lyckas leva upp till den skissade expansionstakten.

”Fler hyreserätter, inte bolag”

Kommunalrådet Martin Wannholts huvudpoäng i debattartikeln från början av sommaren var, att Göteborg behöver fler hyresrätter, inte fler kommunala bolag. Skapandet av det nya byggherrebolaget kommer varken att ”få fart på byggandet av nya hyresrätter eller minska den kommunala byråkratin”, skrev han band annat.

Han skrev också att den låga nyproduktionen inom allmännyttan nu används som skäl att bygga upp ett nytt kommunalt bolag. ”Men vi vet ju vilka de två huvudsakliga orsakerna varit. Brist på plankapacitet och långa planköer har varit den främsta hämskon. Den andra har varit allmännyttans svårigheter att få ihop sina kalkyler.”

Martin Wannholt konstaterade slutligen att ”allmännyttan borde gå före och visa att man på affärsmässiga grunder kan bygga billiga moderna hyresrätter i bra lägen. ”

Men att detta skulle bli verklighet med det nya byggherrebolaget tror han dock inte alls på.

Föregående

Fortsatt strid om politiska sekreterare

Nästa

Ökad vaksamhet efter knivdåden – skolorna behöver säker arbetsmiljö