I tre olika fall klandrar skolinspektionen Göteborgs kommun för brist på stöd till barn med särskilda behov.

Skolorna som brustit i ansvar är Ånässkolan, Rosendalsskolan och Bräckeskolan.

Barn med behov av särskilt stöd för att bland annat nå kunskapsmålen har enligt lagen rätt till sådant.

Lagen ställer också krav på skolledningen att skyndsamt utreda behoven och sätta in åtgärder.

I de tre fallen har rektorerna enligt skolinspektionen underlåtit att göra egna utredningar,  satt in åtgärder för sent eller inte fattat något formellt beslut om särskilda åtgärder och därmed gjort det omöjligt för barnens föräldrar att klaga.

I ett fall säger skolan att det är mycket svårt att motivera eleven i skolarbetet. Ett argument som inte biter på skolinspektionen:

”Skolinspektionen vill i detta avseende framhålla vikten av att arbetet kring stödinsatser utgår från ett elevfrämjande förhållningssätt. Skolans ansvar för att få till stånd en lyckad stödinsats kan således inte ensidigt utgå från att eleven måste ta till sig den åtgärd som skolan erbjuder”, skriver skolinspektionen.

Föregående

Också anklagelser om terroristbrott kräver bevis

Nästa

Makthavare väljer propaganda istället för dialog