Fem utvalda konsulter har bjudits in för att lämna nya anbud på Göteborgs kommuns whistleblowerfunktion.

Funktionen har funnits sedan 2011. Den är till för att upprörda medborgare ska tipsa Göteborgs stad istället för att vända sig till media med tips om korruption och skumraskaffärer i kommunen. 

Sedan dess har många tips om oegentligheter kommit. Resultatet av utredningarna är dock magert.

”Avskrivet”, ”ingen åtgärd”, ”tipslämnaren kunde inte få fram tillräckligt konkreta uppgifter”, ”faller inte under whistleblowersystemet”, ”fann ingen anledning att göra en egen utredning” är de vanligaste resultaten.

Eller som i flera fall: Inget oegentligt har skett. Det är till exempel helt okej att en kommunal chef som har förmånsbil lånar ut den till sin hustru som använder den i sitt arbete och tar ut milersättning från sin arbetsgivare.

Så här ser hela listan på tips ut  enligt kommunens egen sammanställning (fram till 2015-01-01):

(1)

Tips inkomna via Magnussons Advokatbyrå och (från 1 januari 2013) AA&F Juridisk Byrå HB

 • Tidigare anställd ansåg sig mobbad, dels på tidigare arbetsplats men även i många andra situationer.   Avskrivet med hänvisning till att tipset inte kommit från anställd och inte heller avsett sådan oegentlighet som funktionen är till för.
 • Anonymt tips med uppgift att flyktingar fått köpa bostad av tjänstemän i bland annat kommunala bostadsbolag. De senaste skulle ha avsett två specifika områden inom Poseidons bestånd. Utredningsgruppen ställde skriftliga frågor till Poseidon och hade genomgång med företrädare för bolaget. Bolaget hade inga egna misstankar och kunde inte särskilja vilka kontrakt som kunde hänföras till flyktingar. Utredningsgruppen hade ytterligare kontakt med tipslämnaren men kunde inte få fram tillräckligt konkreta uppgifter. Ärendet fick vila någon månad och avskrevs därefter.
 • Tipset gällde att ett antal företrädare för Higabgruppen skulle ha anställt och anlitat släktingar och vänner och deras företag. Utredningsgruppen ställde skriftliga frågor till Higab och hade en kompletterande genomgång. Utredningsgruppen kom fram till att upphandlingar inte genomförts i enlighet med upphandlingslagen. Higab ansåg sig tidigare inte behöva följa LOU. Detta är emellertid senare tillrättat. Ett fall av jäv vid anbudsöppning konstaterades. Bolaget har antagit ny inköpspolicy och tydliga regler om jäv.
 • Anonym tipslämnare påstår att en chef hållit uppsikt över hur anställda fyllt i en medarbetarenkät. Utredningsgruppen informerade medarbetaren om hur denne kunde gå vidare i ärendet. Ärendet ansågs böra handläggas i berörd förvaltning.
 • Anonymt tips med hänvisning till artiklar i media om orimliga pensionsavtal på Göteborg Energi AB och tipslämnaren uppmanar till granskning av ekonomiavdelningens pensioner. Utredningsgruppen bedömde inte tipset vara av den arten att det föranledde någon åtgärd, bland annat eftersom det pågick en översyn av stadens chefsavtal.
 • Anonymt tips om att Trafikkontorets upphandlingar hanteras av inhyrda konsulter på företag som också deltar i upphandlingarna. Utredningsgruppen inhämtade dokumentation och hade genomgång med Trafikkontorets ledning. Det uppgavs att den inhyrda konsulten inte deltog i upphandlingar och att rekrytering påbörjats på den aktuella tjänsten. Konsulten var avropad på ramavtal. Ärendet avskrevs.
 • Anonym tipslämnare ifrågasätter om upphandlingen av Treserva gått rätt till. Ärendet avskrevs, eftersom tipset inte bedömdes innehålla några konkreta misstankar om oegentligheter.
 • Anonymt tips om att en person fått jobb som verksamhetsutvecklare i SDF Angered, trots att han fått sparken från annan tjänst. Tjänsten har varit utannonserad och referenser tagits. Utredningsgruppen avslutade ärendet då inget talade för att någon oegentlighet förekommit.
 • Anonymt tips om att en anställd i SDF Majorna/Linné avslöjar uppgifter om brukare och har privat umgänge med dem. Ärendet överlämnas till stadsdelen för fortsatt utredning och eventuell åtgärd.
 • Tipslämnaren misstänker att socialsekreterare i SDF Majorna/Linné bedömer vårdnadstvister ensidigt och uppträder partiskt. Yttrande inhämtat från SDF Majorna/Linné där områdeschefen granskat det aktuella ärendet och inte funnit någon felaktig handläggning. Ärendet faller inte inom whistleblowersystemet och avslutas.
 • Anonymt tips gällande omfattande extraknäck bland brandpersonal, svartjobb, arbeten som utförs på chefers villor, extraknäck på arbetstid där räddningstjänstens lokaler används, skrotkassa Räddningstjänsten StorGöteborg är inte anslutna till Whistleblowerfunktionen. Vi träffade dock ledningen som sade sig vilja ha ett allmänt utlåtande från vår sida. Någon utredning av tipsen gjordes inte. Utredningsgruppen avstod från synpunkt gällande brandpersonal då dessa inte är att anse som nyckelpersoner. Utredningsgruppen ansåg att en chef inte privat bör anlita anställds företag.
 • Två anonyma tipslämnare påstår att två gruppchefstjänster inom SDF Majorna/Linné inte utlysts och att en tillsatt vikarie är chefens fru. Utredningsgruppen inhämtade information från stadsdelen som uppgav att båda tjänsterna utannonserats. Enligt områdeschefen finns inget som tyder på att anställande person rekryterat någon släkting. Ärendet avslutades.
 • Anonymt tips ifrågasätter lönesättningen där en chef satt lön på sin fru och att en annan chef äger ett företag som anordnar konferenser för chefens personal. Tipset avsåg gymnasiesärskolan. I fallet förelåg chefsskap över frun under ett år, men lönesättningen gjordes av annan chef. Utredningsgruppen ansåg situationen klart olämplig. Den andra situationen hade tidigare bedömts som tillåten bisyssla men efter omprövning har chefen lämnat företaget.
 • Anonym tipslämnare påstår att en chef inom Östra Angered anlitar sin hustrus städfirma. Uppgifterna förnekas av chefen. Hustrun har annat arbete och vid kontroll med skatteverket finns ingen firma registrerad på hustrun. Ärendet avslutades.
 • En tidigare anställd uppger att en chef vid avslutad anställning på Gatukontoret startat egen konsultverksamhet och fick uppdrag av Trafikkontoret samt hänvisade till några tidigare rapporter rörande överfakturering från vaktföretag och har synpunkter på biljettsystemet för spårvagnarna och kostnaderna för vägtullarna. Rapporten rörande vaktföretaget hämtades in och den har varit föremål för omfattande behandling hos Trafikkontoret. Övriga delar i tipset ansågs mera som synpunkter och föranledde ingen vidare åtgärd. Ärendet avslutades.
 • Anonymt tips rörande tillsättning av tjänster inom SDF Västra Göteborg, att tjänsterna inte utannonserats och att de som anställts hade Utredningen gav inte vid handen att det förekommit några felaktigheter vid anställningarna. Ingen av personerna har föräldrar som är anställda inom förvaltningen.  Ärendet avskrevs.
 • Anonymt tips om att Parkeringsbolaget bara givit anbudsgivare en vecka att inkomma med anbud och att bolaget som skallkrav krävde att visst datorprogram användes. Frågan utreddes av annan stadsjurist på Parkeringsbolagets uppdrag. Ärendet innehöll viss kritik för det valda förfarandet. Utredningsgruppen fann ingen anledning göra en egen utredning utifrån tipset.
 • Anonymt tips om att en enhetschef inom SDF Askim-Frölunda- Högsbo anlitat konsultföretag som hon också arbetat åt. Utredningen utvisade att verksamheten ifråga har vissa interna arbetsmiljöproblem. De konsultuppdrag som en chef enligt tipset utfört, kan inte anses föranleda synpunkter (endera har de utförts i tid före anställningen, inom ramen för anställningen eller med beviljad tjänstledighet och som godkänd bisyssla). Inom ramen för utredningen påtalas vikten av goda rutiner kring reglerna för bisyssla. Ärendet avslutades.
 • Anonymt tips om att kommunen behandlat bostadsrättsföreningar olika i samband med krav på parkeringsplatser Enligt beslut i trafiknämnden behöver inte alla fastigheter inom boendeparkeringsområdena omfattas av reglerna för boendeparkering. De ska inte vara berättigade till boendeparkering om fastighetsägaren byggt ut platser enligt bygglovet och att inga lediga platser finns i parkeringsanläggningar inom rimligt gångavstånd. Utredningsgruppen fann mot bakgrund av Stadsbyggnadskontorets och Trafikkontorets lämnade uppgifter att det saknas anledning att anta att några oegentligheter har begåtts. Ärendet avslutas.
 • Anonymt tips om att Svenska Balettskolan, SDN Norra Hisingen, annonserat och givit reklam åt tre privata balettskolor och att en viss person är både danslärare i privat skola och jurymedlem vid uttagning till balettskolan. SDF Norra Hisingen uppger att de tre dansskolorna nämns i annonsen för att de deltog som Pilotskolor. Efterhand skall det omfatta samtliga balettskolor som kan bedriva den förberedande balettkursen. Den aktuella personen är inte jurymedlem utan medlem av Rådet för Dansarutbildningen i Sverige. Skolverket utser Rådets medlemmar. Ärendet avskrevs.
 • Anonymt tips gällande Utbildningsförvaltningens gymnasiesärskola; psykosocialt, samverkan, anställda med släktskap inom förvaltningen m m. Utbildningsförvaltningen har genom (flertalet) tips uppmärksammats på att det finns person(er) som anser att problemsituationer föreligger avseende de påtalade frågorna; psykosocial arbetsmiljö, samverkansklimat samt anställningsfrågor. Ett par fall där chefer har barn anställda på skolan föreligger. Tipset kan dock efter utredningen inte anses påvisa oegentligheter på gymnasiesärskolan.
 • Anonymt tips att Göteborgs spårvägar mutar facklig förtroendeman genom högre lön än andra. Enligt förhandlingschefen i bolaget har lönesättningen följt gällande regler. Utredningsgruppen fann inget fog för att någon oegentlighet har begåtts.
 • Anonymt tips att det inom hemtjänster finns två planerare på 13 personer som sitter inne halva veckorna och de har lurat kommunen på 500 timmar var under det senaste året. Enligt förvaltningen arbetar personerna som undersköterskor och har hand om den dagliga planeringen. Förvaltningen redogör för sysslorna och bedömer att planeringstiden 3 tim/person/vecka + s.k. bomtid, tid då verksamheten tillåter, är rimlig. Utredningsgruppen avslutade ärendet.
 • Anonymt tips att chefer i SDN Lundby köpt konsulttjänst i strid mot upphandlingsreglerna och bjuder personalen på dyra middagar Förvaltningen har direktupphandlat en tjänst för stadsnära odling för 500.000 kronor med åberopande av att leverantören besitter unika kompetenser inom detta område. Skälen är väl dokumenterade. Förvaltningens redovisningschef har gått igenom chefens representation men inte funnit belägg för tipsets påståenden och dyra middagar. Någon oegentlighet kunde inte konstateras.
 • Anonymt tips om att en chef i Renova bjuds på utekvällar och fisketurer av leverantörer samt att chefen ska ha låtit privata kostnader faktureras Renova. Vidare uppger tipslämnaren att en annan anställd åker hem på arbetstid i tjänstebil och rastar sin hund. Tipset gällande chefen överlämnades till polis. Åklagaren har därefter beslutat att inte inleda förundersökning. Utredningsgruppen fann inga belägg för oegentligheter men uttalade sig tveksamma till en frikostig intern representation med bland annat alkohol. Rastningen av hund var godkänd av chef.
 • Anonymt tips om att en person ingår i Liseberg Gäst AB:s projektgrupp, utan att vara anställd i företaget, där projektgruppen beslutar att anlita personens företag. Liseberg hade gjort avrop på gällande ramavtal. Personen deltog vid projektmöten för att diskutera olika lösningar. Utredningsgruppen kunde inte konstatera några oegentligheter.
 • Anonymt tips om att gymnasiesärskolan använder kommunikationsmetod som socialstyrelsen avråder från och som lett till avstängning av personal. Vidare påstås att en chef är delägare i ett företag som ordnar konferenser för personalen samt att en annan anställd är sekreterare i detta företag och utför arbete åt företaget under tiden på skolan. Frågan om avstängd person och brott hanteras av förvaltningens personalvård respektive hos åklagare. Chefen som varit verksam i annat företag har haft det som godkänd bisyssla. Förvaltningen uppmärksammas på hanteringen av jäv och bisyssla. Påståenden om att en anställd på expeditionen även utfört uppgifter åt annat företag förnekas och annat har inte kunnat visas.
 • Anonymt tips om att ett renhållningsfordon från Renova hämtat återvinningssopor från en Pizzeria som bara slängts in i fordonet utan att sorteras, samt att fordonets personal ätit gratis på pizzerian 7-8 gånger. Tipset avser inte chefer eller andra nyckelpersoner. Renova har gjort egen utredning och det visade sig att tipset i viss mån var korrekt. Renova tog samtal med berörda anställda. Utredningsgruppen avskriver ärendet från vidare utredning.
 • Anonymt tips om att chef för återvinningscentral felaktigt medgivit hantverkare ta material ur en container Utredningen visade att det var fel av chefen att låta en person ta material ur containern. Chefen informerades om det. Händelsen hade tidigare hanterats av Renova 2011. Utredningsgruppen har avslutat ärendet.
 • Anonym tipslämnare anmäler felaktigt hanterande av tillsättning av kommunikatör i en stadsdel. Personen saknar kommunikationsbakgrund. Ingen annonsering skedde. Det finns redan två kommunikatörer under omställning. Den aktuella personen fick en tidsbegränsad anställning. Personen saknar visserligen erfarenhet att arbeta som kommunikatör men har den kompetens som erfordras för uppdraget. De övertaliga övergick till annat. Utredningsgruppen fann ingen anledning misstänka någon oegentlighet.
 • Anonymt tips om att ett bolag betalar ett städföretag fulla dagar för städning av lokaler, men personalen på företaget städar i stället på andra företag dessa dagar. Enhetschefen är införstådd med detta men vidtar ingen åtgärd. Bolaget gjorde egen utredning utifrån ramavtal, stickprov, beställningar och fakturering. Bolaget fann inga bevis för oegentligheter men konstaterade att den interna kontrollen kan förbättras. Bolaget kommer vidta åtgärder för att stärka den interna styrningen och kontrollen. Utredningsgruppen avskrev ärendet då några oegentligheter inte framkommit.
 • Anonym tipslämnare gör gällande att rektor vid skola införskaffat och installerat övervakningskameror i strid mot data- och Utredningsgruppen gör bedömningen att ärendet inte ska handläggas av Whistleblowerfunktionen utan överlämnar det till stadsdelsförvaltningen.
 • Anonym tipslämnare påstår att enhetschefer vid ett äldreboende gjort vidlyftiga inköp vid sidan av gällande ramavtal. Utredningsgruppen gick igenom alla inköp avseende tipset och det som inköpts hittills under 2013. Underlaget gicks igenom med enhetscheferna. Utredningsgruppen fann att det förekommit en del tveksamma direktupphandlingar, bristande dokumentation och bristande kontroll av leverantörer. Någon anledning att misstänka att det förekommit oegentligheter fanns inte. Bakgrunden var en satsning på miljön för hyresgästerna.
 • Anonym tipslämnare hävdar att ekonomiska oegentligheter skett vid Finska kvinnojouren i Göteborg. Då ärendet primärt rörde social resursförvaltning överlämnades ärendet till dem för vidare utredning.
 • Anonym tipslämnare anger att en viss tjänstebil används av befattningshavarens sambo och att denne regelbundet tar ut milersättning vid körning i ett företag. Vidare påstods att bilen var utrustad med dubbdäck i strid med miljöpolicyn. En utredning vidtogs där man konstaterade att det utifrån tillämplig praxis är tillåtet även för andra än befattningshavaren att nyttja en förmånsbil samt även därigenom erhålla till exempel milersättning från annan arbetsgivare. Vad avser dubbdäcken så beslöt Gatubolaget att utrusta bilen med enbart dubbdäck för att minska antalet däckbyten. Utredningsgruppen fann ingen anledning att misstänka någon oegentlighet. Ärendet avskrevs från vidare handläggning.
 • En anonym tipslämnare har uppmanat Whistleblowerfunktionen att granska två chefstillsättningar inom sektor utbildning i SDF Majorna-Linné. Enligt tipslämnaren har rekryteringarna gjorts godtyckligt utan att rekryteringspolicyn har följts. I utredningen konstaterades att det kan finnas skäl att ifrågasätta om sektorschefen har följt stadens rekryteringsordning, som grundas i arbetsrättslig lagstiftning, vid tillsättning av den tillförordnade områdeschefen. Trots det saknas det skäl att misstänka att några oegentligheter förekommit vid detta beslut. Vad avser beslutet om tillsättning av rektor har utredningsgruppen inga synpunkter. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
 • Inkommit två anonyma tips från samma person om att en stadsdelsdirektör har en bisyssla vid sidan om sitt uppdrag som kan innebära att en jävssituation föreligger. Utredningen konstaterade att det inte per automatik innebär att det förekommit någon oegentlighet då en stadsdelsdirektör innehar en bisyssla. Stadens exekutiva chefer ska anmäla sina bisysslor och för det har utredningsgruppen riktat kritik mot den berörda personen. Då något anledning misstänka oegentlighet inte framkommit avskrivs ärendet från vidare handläggning.
 • Inkommit ett anonymt tips avseende oegentligheter på SDN Askim- Frölunda- Högsbo. Tipslämnare menar att enhetschef anställt sin egen dotter som assistent. Vidare påstår tipslämnaren att en annan enhetschef tidigare anställt en kollegas dotter som sommarvikarie och påstår att enhetschefens kollega, alltså mamman till dottern, gett dottern otillbörliga förmåner. Tipsgivaren drog tillbaka sina tips samma dag men utredningen vidtogs ändå. Utredningen konstaterar först att det rör sig om anställda på SDF Västra Göteborg . Vad avser den första situationen så har inte mamman till dottern utan en annan chef anställt henne som assistent. Vad gäller den andra beskrivna incidenten har en annan enhetschef haft samtal med berörd medarbetare. Efter samtal med cheferna gör utredningsgruppen den bedömningen att det saknas skäl att misstänka att några oegentligheter förekommit.
 • Inkommer ett tips avseende att ett gynnande beslut om bistånd till glasögon inte verkställts trots att det gått mycket lång tid sedan beslutet meddelades. Det som framkommer i tipset utgör inte en sådan allvarlig oegentlighet som behandlas inom ramen för whistleblower. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
 • Tips avseende eventuell mobbning på arbetsplats och oegentligheter vid tjänstetillsättning. Ärendet är ej återrapporterat.

(2)

Tips som kommit in på annat sätt:

 • En person kontaktar ekonomidirektören med påstående om att en tjänsteman vid Poseidon kan ha ändrat ordningsregler och antedaterat en faktura. Tipset överlämnades till Poseidon för svar och utredningsgruppen fick kopia på svaret. Någon misstanke om allvarligare oegentlighet förelåg inte från vår sida.
 • Mail till kommunalråd: Tipset rör en tidigare VD vid Poseidon med förslag att syna en renovering av en hästgård. Med hänvisning till att åklagaren prövat saken alternativt haft kännedom om tipset, att påstådd händelse sannolikt är gammal samt att tipsare är anonym, bedömde utredningsgruppen att inte vidare utreda tipset.
 • Telefon: Tipslämnaren påstår att VD i Älvstranden Utveckling AB anlitat samma advokat i tjänsten som privat och misstänker att kostnaden för det privata anlitandet inte betalats av VD själv. VD redovisade faktura och kvitto på privat betalning av denna. Utredningsgruppen uttalade kritik över att aktuell advokat fortsatt anlitats efter det att staden bytt ramavtalsleverantörer samt att gruppen anser det olämpligt att anlita samma tjänsteleverantör både privat och i tjänsten.
 • Synpunkt: Anonymt tips om att det för några år sedan ofta stod bilar från Fritid Göteborg utanför en anställds adress där det pågick renovering och ombyggnation Utredningsgruppen kollade vem som ägde den aktuella fastigheten och jämförde med anställningsregistret utan träff. Ärendet avskrevs därefter.
 •  Mail till kommunalråd: Tipslämnaren påstår att jäv förekommit när UPP beviljades ESF-medel, oseriösa konsultföretag och att leverantörer av varor inte varit upphandlade. Kommunalrådet har delvis svarat. Utredningsgruppen kunde inte utifrån givna uppgifter konstatera att uppgifterna i tipset var korrekta men lämnade över informationen till polismyndigheten som hade en tidigare anmälan för utredning.
 • Mail till kommunalråd: Tipslämnaren skrev ”Undersök även Sharif Hjältar” Utredningsgruppen avskrev ärendet utan åtgärd.
 • Mail till kommunalråd: Anonymt tips rörande relationer mellan ledningspersoner inom stiftelsen Carlanderska och leverantörer samt att representationen varit frikostig. Utredningsgruppen träffade stiftelsens ledning och gick igenom tipset. Vi fick omfattande underlag gällande påståendena i tipset. Utredningsgruppen kunde inte konstatera att jäv förekommit i samband med upphandling. I utlåtandet ansåg vi att det är olämpligt att en hög chef anlitar samma tjänsteleverantör både i tjänsten och privat. Det visades dock att chefen privat betalat för den privata tjänsten och till ett pris som låg över det som tillämpades i tjänsterelationen. När det gäller representationen fann vi den återhållsam.
 • Kontakt med kommunalråd: Fråga om felaktigheter i Framtidens årsredovisning överlämnas till utredningsgruppen Möte och korrespondens med tipslämnaren. Tipset bedömdes som en kvalitetsfråga och tipslämnaren hänvisades till Framtiden.
 • Brev till stadsdirektör: Anonymt tips om att advokatfirma hyr ut managementkonsult till Parkeringsbolaget på ramavtalet för juridiska tjänster. Efter genomgång av en stor mängd fakturor konstaterar utredningsgruppen att Parkeringsbolaget köpt omfattande tjänster av advokatfirman som inte ligger inom ramavtalet och som avser en konsult som staden inte hade ramavtal med. Konstaterades även att en direktupphandling skett i strid mot ramavtal. Utredningsgruppen uttalade kritik mot förfarandet.
 • Brev till stadsdirektör: Anonym tipslämnare informerar om att anställda vid Gatubolaget reparerar andras fordon mot svart betalning och att höga chefer inom kommunen använder denna tjänst. Gatubolaget svarar att de har s.k. hobbykvällar där egna bilar repareras men också tydliga riktlinjer att det inte får vara andra bilar eller mot betalning. Ledningen har haft genomgång med samtliga behöriga i lokalen under hobbykvällen och de har signerat riktlinjerna. Den som bryter mot reglerna riskera uppsägning. Ärendet avslutas utan vidare åtgärd.
 • Mail till KS: Anonym tipslämnare ifrågasätter anställningar vid Utbildningsförvaltningen, gymnasiesärskolan (vänskap, släktskap). Fördjupad information eftersöktes från tipslämnaren utan svar (via e-post). Vid kontakt och utredning via berörd förvaltning konstateras att få anställda har släktskap, och inga anställda är i beroendesituation. Utredningsgruppen konstaterade att tipset var knapphändigt och att utredningen gett tillförlitligt svar. Ärendet avslutades utan vidare åtgärder.
 • Mail till synpunkts-hanteringen: I anonymt tips utpekades två anställda vid lokalförvaltningen ha tagit emot smärre produkter som muta och kommunen påstods ha blivit lurad av elföretag. Anmälan återtogs senare Efter inhämtande av leverantörens faktureringar togs kontakt med lokalförvaltningen. Deras interncontroller undersökte saken och talade med utpekade anställda men fann inte att tipset hade någon grund. Utredningsgruppen avskrev därefter ärendet.
 • Mail till kommunalråd: Anonymt tips att ordförande i SDN utnyttjat lönebidragsanställda att rösta på henne som ordförande i förening samt bett dessa jobba helger mot ersättning av matkasse. Ordföranden är även ordförande i en naturvårdsförening med verksamhet i stadsdelen, Ordföranden har förnekat att hon försökt påverka enligt tipset och har uppgivit att vid ett par tillfällen så har föreningen ersatt lönebidragsanställda med matkasse vid storhelger. Vid genomgång av nämndprotokoll har konstaterats att ordföranden anmält jäv när ärenden berörande föreningen varit uppe för behandling. Förvaltningen har samtalat med de anställda och därvid framkom inte att ordföranden bedrivit någon påtryckning att rösta på visst sätt. Utredningsgruppen redovisade vad som gäller vid jäv men kunde inte finna att det skulle ha förelegat någon oegentlighet eller otillbörlig påverkan.
 • Brev till stadsdirektör: Anmälan om tjänstefel i ett individärende Ärendet har överlämnats till ansvarig förvaltning, Park och Natur, som svarat anmälaren och erbjudit samtal. Ärendet hör inte till Whistleblower och har avslutats.
 • Mail till synpunktshanteringen: Enligt tipslämnaren har ett flertal anställda chefer fått sin tjänst av barmhärtighet eller på grund av att de är kompisar med någon av de högre cheferna. Inom ramen för utredningen har bolaget redovisat gjorda organisationsförändringar, samt att strategiska beslut fattats gällande att öka antalet chefer i yttersta linjen och därmed minska antalet medarbetare per chef. Utredningen kan inte ge vid handen att oegentligheter skulle föreligga. Bolaget anger att de tar till sig tipset såsom en del i förbättringsarbete avseende kommunikationsarbetet, det vill säga att lyckas nå ut med budskap kring fattade beslut och dess bakomliggande tankar. Ärendet avslutas.
 • e-post: Anonym tipslämnare uppger att en tjänsteman vid stadsledningskontoret i samband med jubileum fick presenter från många av stadens förvaltningar och bolag till ett värde om kanske 200.000 kronor. Utredningsgruppen frågade vad förvaltningar och bolag givit vid jubileet. Tillsammans med stadsrevisionen gicks svaren igenom. Det sammanlagda värdet på gåvorna uppgick till 5 276 kronor, vanligtvis i form av blommor eller böcker. Utredningsgruppen finner ingen anledning att tro att oegentligheter skulle föreligga och avslutar således ärendet.
 • Brev till stadslednings-kontoret: I anonymt brev påstås att det sker övernattningar i Kommunleasings lokaler i Lillhagsparken VD upplyser att han ibland övernattar i konferensrummet i en hopfällbar säng när han ska till Stockholm med tåget tidigt nästa morgon. Ärendet avslutas.
 • Telefon: Anonym tipslämnare anser att en skola i SDF Västra Hisingen är misskött sedan lång tid. Lärare sätter skräck i sin omgivning. Behöriga lärare slutar. Lärare uppbär heltidslön men jobbar deltid. Skolan och förvaltningen har identifierat och hanterat en mängd problem på skolan. Utredningsgruppens bedömning är att frågorna i tipset är omhändertagna. Några oegentligheter har inte kunnat konstateras. Ärendet avslutas.
 • Telefon: Tipslämnaren hävdar att Upphandlingsbolaget inte tagit hänsyn till synpunkter från en arbetsgrupp och förvanskat kraven och sannolikt betalat dubbelt så mycket som tidigare för de instrument som upphandlats. Upphandlingsbolaget har redogjort för hur bolaget arbetat med förfrågningsunderlaget. Bolaget underlät att göra en remiss till de som deltagit. Avtal ingicks med alla anbudsgivare. Upphandlingen har skötts enligt gällande regelverk. Utredningsgruppen kunde inte se att det förekommit några oegentligheter.
 • Telefon: Anonym tipslämnare påstår att det försvunnit cirka 40 stolar från ett gymnasiebibliotek. Ingen polisanmälan eller utredning på förvaltningen gjordes. Förvaltningen hävdar att stolar bars från biblioteket ner till källaren för reparation eller kassering. Reparerade stolar ställdes tillbaka och resterande kasserades. Då tipslämnaren inte kunnat prestera något ytterligare, till exempel  fotografier eller någon vittnesuppgift så avskrevs ärendet.
 • Telefon: Anonym tipslämnare påstår att en viss anställd driver två bolag inom samma bransch. Den anställde synes ha stora inkomster med tanke på sitt leverne. Förvaltningen lät granska leverantörsfakturor men kunde inte se någon koppling mellan förvaltningen och de två bolagen. Vid möte med den anställde medgav han att han inte, på förfrågan, uppgett sina bisysslor. Man går gemensamt igenom den anställdes sysselsättning. Förvaltningen tilldelade den anställde en arbetsrättslig varning. Utredningsgruppen fann inte anledning vidta ytterligare åtgärd. Tips var även inlämnat till stadsrevisionen. Ärendet avslutades.
 • Brev: Anonymt tips om att ett bolag anlitar advokater som hamnat långt ner på listan över rangordnade advokatbyråer Det aktuella bolaget följer upphandling inom försörjningssektorn och då behöver inte bolaget följa rangordningen. Ärendet avslutades.
 • Brev till KS ordförande: Anonymt tips gällande nyvald ordförande i stadsdelsnämnd som påstås ha begått fel i anställning inom statlig myndighet. Tipset sannolikt inte lämnat av anställd eller förtroendevald. Avser inte heller något som ordföranden gjort i denna egenskap. Ska inte hanteras av Whistleblowerfunktionen. Personens parti har tagit del av tipset. Ärendet avskrivs från vidare handläggning.
 • Brev till KS ordf: Anonym tipslämnare framför synpunkter på bolags före detta VD gällande tjänsteresor, privatliv, arbetstid, relation till medarbetare, upphandlingar, nöjen m.m. Utredningsgruppen tog del av en revisionsrapport gällande VD;s representation samt mötte bolagets ekonomichef. Åklagaren utreder misstanke om bedrägeri. Utredningsgruppen bedömde tipslämnarens uppgifter så allmänt hållna att det inte var rimligt utreda ärendet vidare.
Föregående

Kommunen satsar nya miljoner för att bli av med anställda

Nästa

Flygklubbarna vill ta över Säve